• Tây Ninh: Thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

  Tây Ninh: Thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước

  (TG) - Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành, nhằm phát huy kết quả đạt được sau Đại hội Thi đua Yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

 • Tây Ninh: Một số kết quả về công tác đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020

  Tây Ninh: Một số kết quả về công tác đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020

  (TG)- Năm 2020, công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, cấp uỷ các cấp, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương.

 • Tây Ninh: Phát triển du lịch hướng đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  Tây Ninh: Phát triển du lịch hướng đến trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

  (TG)- Chương trình hành động số 68-CTr/TU ngày 5/10/2017 của Tỉnh uỷ Tây Ninh xác định rõ: 1) Phấn đấu đến năm 2020, ngành du lịch Tây Ninh trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 2) Đến năm 2030, du lịch Tây Ninh thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 7% GRDP, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành, lĩnh vực khác; 3) Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao.

 • Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác thông tin đối ngoại

  Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác thông tin đối ngoại

  (TG) - Trong năm 2020, công tác thông tin đối ngoại đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh, cấp uỷ các cấp, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương. 

 • Tây Ninh: Triển khai sâu, rộng công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

  Tây Ninh: Triển khai sâu, rộng công tác tuyên truyền biển, đảo góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

  (TG) - Công tác tuyên truyền về biển đảo thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo và giải quyết bất đồng trên biển; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

 • Tây Ninh tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  Tây Ninh tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  (TG)- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X xác định một trong những mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 là “Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phục vụ tốt nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương”. Đây cũng là một trong bốn khâu đột phá của tỉnh.

 • Tây Ninh: Những điểm nhấn sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

  Tây Ninh: Những điểm nhấn sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo

  (TG) - Năm 2020, ngành Tuyên giáo Tây Ninh đã chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng với nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhlần thứ X, bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

 • Tây Ninh: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các lĩnh vực tuyên giáo

  Tây Ninh: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các lĩnh vực tuyên giáo

  (TG) - Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã kịp thời tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và học tập chuyên đề năm 2020; tập trung tham mưu có hiệu quả, chất lượng việc báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và của cấp uỷ. Tham mưu nội dung, đưa vào hoạt động và thực hiện đăng tải thông tin, bài viết tuyên truyền trên Cổng thông tin Điện tử của Đảng bộ tỉnh về hoạt động trên các lĩnh vực của các cấp uỷ Đảng, chính quyền.

 • Tây Ninh: Làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  Tây Ninh: Làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản

  (TG) - Theo sát chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy, nhân rộng những cách làm tốt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, báo chí, xuất bản là một trong những dấu ấn của Tây Ninh trong triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020. 

 • Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin công tác tuyên giáo

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin công tác tuyên giáo

  (TG) – Năm 2020, Tây Ninh đã triển khai tốt, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động thông tin công tác tuyên giáo theo đúng định hướng chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đội ngũ báo cáo viên từng bước được kiện toàn; phương thức, nội dung hội nghị báo cáo viên được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

 • Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới ở Tây Ninh

  Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới ở Tây Ninh

  (TG) - Nội dung, hình thức tuyên truyền phân giới cắm mốc tiếp tục được đổi mới, trong đó chú trọng đến tuyên truyền trực tiếp, qua báo chí và trên không gian mạng. 

 • Tây Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng

  Tây Ninh: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng

  (TG) - Hơn bốn năm qua, các cấp uỷ Đảng ở Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) gắn với nhiệm vụ chính trị; việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

 • Tiền đề quan trọng Tây Ninh tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển

  Tiền đề quan trọng Tây Ninh tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển

  (TG) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức thành công là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, xây dựng Tây Ninh trở thành một tỉnh khá trong vùng Đông Nam Bộ và đến năm 2030 là tỉnh khá trong cả nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 • Tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

  Tập hợp, đoàn kết phụ nữ trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

  (TG)  - Trong nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức hội, Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh, đổi mới phương thức, hình thức tập hợp, đoàn kết phụ nữ phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, sát tình hình thực tế. 

 • Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

  Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

  (TG) - Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu bầu.

1 2 3 4 5 6 7

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất