• Thị xã Hòa Thành: Làm tốt công tác dân vận đồng bào có đạo

  Thị xã Hòa Thành: Làm tốt công tác dân vận đồng bào có đạo

  (TG) - Thị xã Hòa Thành với đặc điểm trên 90% hộ dân theo tôn giáo Cao Đài nên công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn được thường xuyên quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Các cấp uỷ, chính quyền đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “công tác dân vận trong tình hình mới”, Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

 • Tây Ninh: Quyết liệt triển khai thực hiện phòng và chống dịch Covid-19

  Tây Ninh: Quyết liệt triển khai thực hiện phòng và chống dịch Covid-19

  (TG)- Triển khai thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Côrôna gây ra (Covid-19), cả hệ thống chính trị tỉnh Tây Ninh cùng ra quân, phối hợp chặt chẽ, từ việc kịp thời các văn bản, kế hoạch thực hiện đến triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để phòng và chống dịch Covid-19 hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

 • Tây Ninh: Một số kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 về học và làm theo Bác

  Tây Ninh: Một số kết quả triển khai chuyên đề năm 2020 về học và làm theo Bác

  (TG)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 cho 2.248 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện tại 1 điểm cầu tỉnh và 11 điểm cầu cấp huyện và tương đương (trong đó, có 320 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 1.928 cán bộ chủ chốt cấp huyện). Huyện uỷ Bến Cầu trực tuyến đến 9 xã, thị trấn, với 1.496 đảng viên tham gia học tập.

 • Tây Ninh: Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

  Tây Ninh: Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm

  (TG)- Chú trọng công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc  đạt kết quả tích cực.

 • Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn

  Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo hơn

  (TG)- Chiều 17-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

 • Tây Ninh: Một số kết quả trong công tác chuyên môn

  Tây Ninh: Một số kết quả trong công tác chuyên môn

  (TG)- Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh đã chú trọng công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện kịp thời công tác lý luận chính trị, lịch sử đảng, khoa giáo - văn hóa văn nghệ, báo chí, xuất bản; thực hiện tốt công tác định hướng và thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền... 

 • Tây Ninh: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội

  Tây Ninh: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội

  (TG)- Trong một năm qua, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh về "Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch" (Chỉ thị 14) được triển khai nghiêm túc trong toàn tỉnh.

 • Tây Ninh: Một số kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  Tây Ninh: Một số kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

  (TG)- Trong 3 năm qua, tỉnh Tây Ninh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 20/1/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TWvề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chỉ thị 05), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, với phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

 • Phụ nữ Tây Ninh góp sức xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh

  Phụ nữ Tây Ninh góp sức xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh

  (TG)- Thực hiện phong trào “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào “Phụ nữ Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp sức xây dựng nông thôn mới.

 • Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới

  Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới

  (TG)- Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được những kết quả khả quan. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành cuộc vận động lớn, được các ngành, các cấp, các địa phương, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.

 • Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  (TG) - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 11/5/2009 về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về "Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 19/6/2009 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X. 

 • Xã Thanh Điền: Huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới

  Xã Thanh Điền: Huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới

  (TG)- Việc huy động mọi nguồn lực trong dân, với nhiều nội dung phù hợp, sát với thực tiễn địa phương đã phát huy vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Những kết quả khả quan trong xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong xã ngày một được cải thiện.

 • Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn

  Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn

  (TG)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh tây Ninh về tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Công an tỉnh Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai cho lãnh đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ, huyện, thành phố và chỉ đạo triển khai đến tất cả cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh, lực lượng Công an xã về nội dung, ý nghĩa, yêu cầu của công tác Công an tham gia xây dựng nông thôn mới.

 • Tây Ninh: Tập trung thực hiện tiêu chí nông thôn mới

  Tây Ninh: Tập trung thực hiện tiêu chí nông thôn mới

  (TG)- Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; đồng thời, tập trung giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự địa bàn nông thôn.

 • Tây Ninh: Sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2019

  Tây Ninh: Sơ kết công tác Tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2019

  (TG)- Ngày 10/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm 2019 và sơ kết 2 năm thực hiện Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Đồng chí Nguyễn Minh Triều, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

1 2 3 4 5 6 7 8

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất