Ngành tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chất lượng công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo cáo kết quả công tác của ngành Tuyên giáo TPHCM trong năm 2020, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy khẳng định, ngành tuyên giáo thành phố đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, nhất là đại dịch COVID-19 tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị không ngừng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là đẩy mạnh sử dụng internet, mạng xã hội nhằm tác động gây chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân nhất là trong dịp đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TĂNG CƯỜNG LAN TỎA THÔNG TIN TÍCH CỰC, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tích cực tham mưu và thẩm định các đề án, nhiều vấn đề, các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành ủy, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị tại các đơn vị có sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy, trong đó ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy chủ động tham mưu phối hợp với các cơ quan đoàn thể tổ chức tốt các hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội được xây dựng rộng khắp đến các cơ sở, đi vào nền nếp, chất lượng từng bước được nâng cao, đa số có kỹ năng nghiệp vụ về công tác nắm bắt dư luận xã hội nên việc phối hợp trong công việc tương đối tốt. Tính chủ động và chất lượng thông tin phản ánh được nâng cao, không chỉ phản ánh sự vụ sự việc mà còn có tính dự báo tình hình.

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, hệ thống tuyên giáo thành phố đã thường xuyên nắm tình hình và kịp thời định hướng hệ thống tuyên giáo cơ sở tập trung công tác tuyên truyền với nhiều hình thức; định hướng các cơ quan báo chí Thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phù hợp; tăng cường tin, bài; tập trung đăng tải chính xác, kịp thời các thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tốt Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là nội dung thường xuyên, liên tục tại các cuộc giao ban báo chí định kỳ hàng tuần. Đồng thời, qua việc theo dõi thông tin báo chí, thực hiện báo cáo tình hình báo chí hàng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy, Tổ 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy những vấn đề, vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân theo quy định tại Quy định số 1374 để có hướng chỉ đạo, xử lý

Đặc biệt, năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 397-KH/TU ngày 14/10/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng; ban hành các nội dung liên quan đến việc tổ chức nắm tình hình, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI. Trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: Ban đã chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội; tổ chức nhiều lượt tin bài trên báo chí và mạng xã hội để định hướng thông tin, đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, đấu tranh với những phát biểu sai trái…

Những nỗ lực của toàn hệ thống tuyên giáo thành phố đã góp phần giúp cho toàn ngành đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản như: Đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố từ Ban Tuyên giáo Thành ủy đến đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo; việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng trọng tâm, kịp thời; mở rộng đối tượng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; cung cấp đầy đủ tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân; Ứng dụng ngày càng nhiều công nghệ thông tin và các tiện ích, phương tiện hiện đại trong công tác tham mưu của ban tuyên giáo (khảo sát nhanh dư luận xã hội qua mạng; thiết kế sản phẩm tuyên truyền và lan tỏa trên mạng xã hội, internet; trao đổi thông tin qua nhóm bí mật…); Nhất là công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được quan tâm, tập trung quyết liệt hơn; xây dựng quy trình, tổ chức tập huấn phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch theo thời điểm tình hình và các cấp độ; xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập đạt hiệu quả tốt kế hoạch đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Đã thiết lập và vận hành cơ chế thông tin trao đổi hai chiều giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy với Trung ương, với các đơn vị chức năng thành phố và với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp dưới.

CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM MƯU

Năm 2021, ngành tuyên giáo Thành phố triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ. Để thực hiện tốt 08 nhiệm vụ này, các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo tập trung thực hiện 6 giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng vào công tác đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tham mưu triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp các cơ quan báo chí Thành phố theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố. Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp, đặt hàng các cơ quan báo chí tham gia nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời tăng cường chỉ đạo, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan báo chí xuất bản, báo chí Thành phố thực hiện các trọng tâm tuyên truyền trong năm 2021. Mở rộng lực lượng, củng cố, phát huy đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực tuyên giáo. Mở rộng và vận hành hiệu quả cơ chế thông tin trao đổi hai chiều giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy với Trung ương, với các đơn vị chức năng thành phố và với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp cơ sở đã được thiết lập, củng cố trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định “chưa bao giờ niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền được củng cố mạnh mẽ như năm 2020”. Đồng chí đồng tình với 8 nhiệm vụ và 6 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy và yêu cầu năm 2021 ngành Tuyên giáo thành phố phải tham mưu kịp thời và có chất lượng hơn nữa đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vì đấu tranh trên mạng còn rất nhiều gian nan và khó khăn, ngành tuyên giáo thành phố cần phải có cách làm mới làm tốt hơn nữa vai trò thường trực, tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Đồng chí cũng đề nghị cần phải lưu tâm đến công tác cán bộ của ngành tuyên giáo, người cán bộ tuyên giáo phải biết dấn thân, nếu không dấn thân thì khó có thể làm được...

Khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu

Khen thưởng tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tại hội nghị, nhằm ghi nhận nỗ lực và những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương và tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 31 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen cho 40 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

ĐỖ THẮNG

(Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Bạn đọc phản hồi

  • Vũ Tiến Hải 11/01/2021

    Tuyên giáo là một lĩnh vực rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Hy vọng các bác lãnh đạo sẽ làm tốt tuyên giáo để chống lại đội phản động

1

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất