Mô  hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các địa phương bạn trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và nhiều địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Nam... đã tổ chức hội nghị giao lưu với những gương người thật, việc thật điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, địa phương. Đặc biệt, Tỉnh ủy Bắc Giang, Tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Bác, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu, cứ 3 đơn vị phải lựa chọn để xây dựng điển hình là một cán bộ lãnh đạo. Nhiều tỉnh, thành phố đã tập hợp, biên soạn các tập sách về những tấm gương điển hình tiên tiến.

 

Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương đã tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương trong cả nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mô hình “Mỗi đảng viên đóng góp, giúp đỡ một gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo” (Đồng Tháp); mô hình “gần dân, sát dân và giúp dân” (Bình Dương); mô hình “Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông”; “Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác” (Vĩnh Long)… Qua đó đã phát hiện hàng ngàn tấm gương sáng của cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác.

Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy và nâng cao tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, năm 2017, ở Quảng Trị đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tháng 3 năm 2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cho cấp trưởng và cấp phó các ngành, địa phương thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ký bản cam kết trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Để nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy Bến Tre đã thực hiện chủ trương công khai bản cam kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bí thư Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy cấp huyện, bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên, nhân dân giám sát, mô hình này được Tỉnh ủy Gia Lai áp dụng từ năm 2018.

Nhiều cấp ủy tích cực tổ chức tọa đàm, hội thảo nhằm tìm tòi các giải pháp mới để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bình Phước... tổ chức tọa đàm về đạo đức công vụ, về đổi mới lề lối, tác phong công tác; xác định việc thực hiện kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ là nội dung đột phá...

Một số tỉnh quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biên soạn tài liệu “Những chuẩn mực văn hóa, đạo đức con người Bến Tre”; UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” và Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 – 2020)”... để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa trong việc xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất