Thái Bình: Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong làm theo Bác
Sự lan tỏa những tấm gương đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng

Việc triển khai, học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chỉ thị 05) và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm được cấp ủy các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chi bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, công tác dân vận; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung lựa chọn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống gắn với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định đây là giải pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 2 năm qua, nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc, giải quyết cơ bản những vấn đề nổi cộm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cải cách hành chính; công khai mọi quy trình, thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; xử lý kiên quyết, kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tắc trách của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; hạn chế những bức xúc của người dân và các doanh nghiệp.


Hội nghị học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Nhằm thiết thực đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hệ thống chính trị, thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo chủ đề trong Bản tin Thông báo nội. Một số đảng bộ, chi bộ cơ sở đã lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ để tổ chức học tập, thảo luận, bàn kế hoạch  phấn đấu học tập và làm theo Bác. Sau thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đảng đã tổ chức cho từng đảng viên tự liên hệ, xây dựng kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Trong đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hằng năm, các cấp ủy đảng đã lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng... Qua đó, đã chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII; Quyết định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý. Việc chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, phương hướng, phương châm, quy trình, thủ tục… thiết thực tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn Đảng bộ, của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền gắn với xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, nhiều lực lượng tham gia, gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc “làm theo” Bác. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản, những điểm mới trong Chỉ thị 05; những nội dung cốt lõi trong chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia. Báo Thái Bình, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh các huyện, thành phố và cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên mục như: “Học Bác mỗi ngày”, “Người tốt việc tốt”; chương trình “Phát thanh măng non”, “Kể chuyện Bác Hồ” vào các giờ chào cờ đầu tuần ở các nhà trường; đăng tải chuyên đề sinh hoạt chi bộ hằng tháng trên Bản tin Thông báo nội bộ, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các địa phương. 

Để bổ sung nguồn tài liệu tuyên truyền, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy biên soạn và phát hành cuốn sách: “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác” (Tập II); thực hiện Đề tài cấp tỉnh "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thực tiễn tỉnh Thái Bình". Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị như: huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiền Hải đã phát hành tập san ấn phẩm về các gương điển hình tiến tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Huyện Tiền Hải, Thái Thụy biên tập và phát hành tập san: “Những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2017; huyện Quỳnh Phụ, Vũ Thư biên tập và phát hành tập san: Gương “người tốt, việc tốt báo công dâng Bác” giai đoạn 2011-2017. Cùng với việc biên tập, phát hành bổ sung các nguồn tài liệu tuyên truyền, các địa phương, đơn vị đã chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước và của địa phương, đơn vị. Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới như: tổ chức giờ học chuyên đề, học trực tuyến, thi kể chuyện về Bác, thi giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm, chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh… 
 

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình được các địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các mô hình: “Hòm tiết kiệm làm theo Lời Bác”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin-tự trọng-trung hậu- đảm đang” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; phong trào: “Lực lượng vũ trang đồng hành với chương trình cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó”; mô hình “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác” của Đảng ủy Quân sự tỉnh; “Hai xây, ba chống”, “Bốn tốt”...của Công an tỉnh;  “Tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng đô thị văn minh” của Đoàn thanh niên và các mô hình, phong trào “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, v.v.. được tập trung tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, trong các chuyên trang, chuyên mục. Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác dù khác nhau về hoàn cảnh sống, nghề nghiệp, tuổi tác, song đều có chung tấm lòng kính yêu Bác, học và làm theo Bác từ những điều giản dị, thiết thực nhất. Sự lan tỏa những tấm gương đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

Trong 2 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã góp phần vào kết quả chung của địa phương. Kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. GRDP bình quân năm năm 2016 tăng trên 10% so với năm 2015; năm 2017 đạt 45.482 tỷ đồng, tăng trên 11,28% so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững; toàn tỉnh, có 200 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (chiếm 76% tổng số xã) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; đặc biệt là 100% số xã đã có công trình nước sạch sinh hoạt tập trung; tỷ lệ hộ dân nông thôn đấu nối sử dụng nước sạch đạt 87,8%. An sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách với người có công và thân nhân người có công. Văn hóa, giáo dục, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng và nâng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Sự thay đổi bộ mặt của các vùng nông thôn và đô thị là những biểu hiện rõ nét cho sự phát triển không ngừng của tỉnh…

Nhằm khắc phục những hạn chế như: Một số cấp ủy còn thiếu tính chủ động, trông chờ vào hướng dẫn của cấp trên, chưa xác định là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, vẫn còn coi đó là cuộc vận động. Số đảng viên tham gia học tập các chuyên đề ở một số chi đảng bộ chưa cao, ý thức tham gia học tập của một số đảng viên chưa nghiêm túc. Việc đăng ký làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn mang tính hình thức, chung chung; việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết ở cơ sở còn chưa nhiều… trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Thái Bình cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài; coi đó là công việc hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác.

Hai là, các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành những nội dung, tiêu chí dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với các ngành, giới, lĩnh vực; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao, cụ thể là: 
1) Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Lời Bác dạy: “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”. 
2) Mặt trận Tổ quốc: thực hiện theo Lời Bác: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 
3) Đối với lực lượng vũ trang: 3.1) Công an thực hiện 6 điều Bác dạy: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tuỵ. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. 3.2) Quân đội thực hiện lời thề: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 3.3) Lực lượng Biên phòng thực hiện lời Bác dạy: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
4) Ngành giáo dục thực khẩu hiệu: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”. 
5) Ngành Y tế thực hiện lời dạy: "Lương y phải như từ mẫu".
6) Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn làm theo lời Bác: "Người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang”; “Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật…”
7) Giai cấp nông dân thực hiện theo lời Bác: “Nông vận là phải: Tổ chức nông dân thật chặt chẽ; Đoàn kết nông dân thật khăng khít; Huấn luyện nông dân thật giác ngộ; Lãnh đạo nông dân hăng hái đấu tranh cho lợi ích của nông dân, của Tổ quốc”.
8) Các cấp hội phụ nữ học và làm theo lời Bác: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.
9) Các cấp hội cựu chiến binh ghi nhớ lời Bác dặn: “Với truyền thống oanh liệt của quân đội, thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. 
10) Đoàn viên, thanh niên phấn đấu theo phương châm: “Đâu Đảng cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên”; “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
11) Thiếu niên, nhi đồng thực hiện 5 điều Bác dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; Học tập tốt, lao động tốt; Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; Giữ gìn vệ sinh thật tốt; khiêm tốn, thật thà dũng cảm”.
12) Lực lượng thanh tra, kiểm tra ghi nhớ lời Bác: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”.
13) lực lượng tư pháp, tòa án phấn đấu thực hiện theo chỉ dẫn của Bác: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” ...

Ba là, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Coi việc thực hiện Chỉ thị số 05 là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân, bám sát những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác như: thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong trong công việc; giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân; đồng thời lấy kết quả thực hiện các nội dung này làm tiêu chuẩn phân loại thi đua và làm cơ sở cho việc xem xét danh hiệu thi đua cuối năm về công tác Đảng và công tác chuyên môn của các tổ chức và cá nhân.

Bốn là, tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động triển khai của từng năm; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng mô hình, chọn điểm triển khai sát hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, chức trách của mỗi người, mỗi tổ chức; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết để đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời định hướng những nhiệm vụ cần thực hiện trong học và làm theo Bác theo từng giai đoạn nhất định./. 

Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất