Bến Tre: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chiều sâu
Thành phố Bến Tre

Những kết quả bước đầu

Tiếp theo, việc triển khai chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh là chuyên đề toàn khóa năm 2017, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cho cán bộ chủ chốt cơ sở toàn tỉnh và giao cho bí thư cấp ủy quán triệt tại chi bộ cho toàn thể cán bộ, đảng viên.

Qua học tập, quán triệt cán bộ, đảng viên rất quan tâm và nhận thức toàn diện hơn, đó là học tập làm theo gương Bác là học tập và làm theo cả tư tưởng, đạo đức và phong cách. Các cấp ủy thể hiện quyết tâm rất cao trong lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong thực hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quan tâm lãnh đạo thực hiện nghiêm phương châm "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau", "học đi đôi với làm theo" và yêu cầu nội dung đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cán bộ, đảng viên phải cụ thể, sát với nhiệm vụ từng người, ngắn, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Ngày 30 tháng 6 năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã viết bản đăng ký làm theo gồm 3 nội dung (học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) gửi cho tất cả các đồng chí Tỉnh ủy viên. Sau đó, các đồng chí Tỉnh ủy viên viết đăng ký gửi về Thường trực Tỉnh ủy đóng thành tập gửi cho tất cả các đồng chí trong Tỉnh ủy để giám sát việc thực hiện. Đối với cấp ủy viên các cấp xây dựng bản đăng ký gửi về Ban thường vụ cấp ủy để giám sát việc thực hiện; đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ cơ sở viết bản đăng ký và gửi về chi ủy hoặc bí thư chi bộ (đối với những nơi không có chi ủy) để theo dõi và kiểm tra kết quả việc thực hiện.

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 (Nghị quyết số 04-NQ/TW, Hội nghị trung ương 4, khóa XII), Ban Thường vụ đã thống nhất chủ trương điều chỉnh bổ sung nội dung đăng ký thực hiện 3 nội dung: NQĐH XII, Chỉ thị 05, Nghị quyết số 04 trong 1 bản và công khai các nội dung đăng ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trên Báo Đồng Khởi, số ra ngày 12-4-2017 phát hành đến 1.600 tổ NDTQ; đồng thời phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre từ ngày 12-4 đến ngày 20-4-2017) để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết và giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương công khai nội dung đăng ký của bí thư, chủ tịch UBND cấp xã trên đài truyền thanh địa phương, bản tin sinh hoạt ở xã, phường, thị trấn

Để việc thực hiện được rộng rãi trong toàn Đảng bộ và trong toàn hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ 05 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh tính hô hào, hình thức chung chung.

Bên cạnh đó, Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và ban tuyên huấn (tuyên giáo) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt việc cập nhất, bổ sung những nội dung, quan điểm mới trong Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, bản tin sinh hoạt nội bộ của Ban Tuyên giáo các cấp, đài truyền thanh các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn kịp thời củng cố các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; với nhiều tin, bài tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy các điển hình, nhân tố tiêu biểu đó để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực học tập và làm theo gương Bác. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, giáo dục Chỉ thị 05 đã góp phần tích cực đối với việc thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bước đầu đã có một số nội dung đột phá đó là đã góp phần quan trọng trong xây dựng và thúc đẩy tư tưởng tiến công trong toàn Đảng bộ. Cụ thể tháng 6-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã lãnh đạo xây dựng, ban hành các văn bản (nghị quyết chuyên đề, đề án, chỉ thị) cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo sự đồng thuận và chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, tính tiến công trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát cơ sở; đề cao vai trò nêu gương của người đảng viên; đã triển khai một số chủ trương lớn bước đầu mang lại kết quả như: 

Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", phân công lãnh đạo tỉnh theo dõi, hỗ trợ địa bàn theo phương châm "tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình" nhằm giúp cán bộ có điều kiện thâm nhập thực tiễn, rèn luyện nâng cao năng lực toàn diện, đồng thời đảm bảo sự chỉ đạo thông suốt từ tỉnh đến cơ sở và kịp thời nắm bắt thông tin phản hồi từ cơ sở. Nhằm đôn đốc và tháo gở những khó khắn, vướng mắc, Ban Thường vụ đã chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp. Đã kiểm tra 2 Ban Thường vụ và cá nhân đồng chí Bí thư cấp huyện và tương đương; các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát 41 đơn vị cơ sở. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, cách làm hình thức ở cơ sở, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định; đó là việc cụ thể hóa Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017chỉ mới hoàn thành ở bước tổ chức học tập, quán triệt, đăng ký nội dung thực hiện, chưa có nhiều kết quả cụ thể (chưa có nhiều điển hình tiêu biểu, chưa tạo đực sự lan tỏa; về mặt nhận thức chiều sâu đó là ý thức tự học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác chưa thật sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở một số cơ quan, đơn vị. Cấp ủy một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong chỉ đạo đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn trông chờ hướng dẫn cấp trên, chưa bám vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chực tạo đức sự chuyển biến thực chất, vẫn còn tình trạng đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng đạo đức, lối sống, còn nhiều đảng viên là cấp ủy viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc chọn nội dung đột phá gắn với tình hình và nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị chưa được tập trung thực hiện, nên kết quả chưa rõ nét.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhằm phát huy những kết quả đạt được bước đầu và khắc phục những hạn chế vừa nêu, trong thời gian tới để lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên và đi vào thực chất, các cấp ủy cần tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả cụ thể đối với Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh lãnh đạo, vận dụng cụ thể hóa thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bội. Chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động học tập và làm theo theo gương Bác và giám sát việc làm theo. 

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt phương châm 10 chữ "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới"; tuyên truyền, phổ biến sấu rộng tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2016-2020 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; đưa nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vào kiểm điểm, tự phê bình, phê bình thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thực chất, hiệu quả; tiếp tục xác định nội dung đột phá gắn sát tình hình, nhiệm vụ từng địa phương, đơn vị và tập trung chỉ đạo thực hiện  mang lại kết quả cụ thể, thiết thực.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết số 04, Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, phương châm "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới", chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 ở các cấp, nhằm đôn đốc các ngành thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện của các tập thể, cá nhân, nhất là sự chuyển biến của các bộ, đảng viên sau quán triệt thực hiện phương "học đi đôi với làm theo" đối với các nội dung đã đăng ký. Đặc biệt là xây dựng cơ chế giám sát việc làm theo của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Trường Chính trị, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; các trường cao đẳng thực hiện có hiệu quả bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống cho học sinh. Rà soát bổ sung, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chú trong cải cách hành chính, xây dựng thái độ, hành vi ứng xử có văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với nhân dân. 

Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở chịu trách nhiệm việc tuyên truyền, cổ động cả bề nổi và chiều sâu; chú trong tuyên truyền thường xuyên các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, các tập thể có cách học theo, làm theo hiệu quả để nhân rộng./.

Cao Văn Dũng
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến TreCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất