Kiên Giang: Quyết tâm thực hiện có hiệu quả tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học và làm theo Bác

Một số tổ chức đảng đã chỉ ra địa chỉ cụ thể những tập thể và cá nhân có biểu hiện suy thoái, nhiều nhất từ 17-21 biểu hiện, thấp nhất là 4 biểu hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng lên tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp được phát huy, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết thời gian qua, các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức triển khai, quán triệt trong nội bộ tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được tiếp thu quán triệt đạt trên 98%, cán bộ công chức chưa là đảng viên trên 97%; đoàn viên, hội viên trên 76% và quần chúng nhân dân trên 60%. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đều đồng tình và thống nhất cao với chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Công tác tự phê bình và phê bình cuối năm 2016 theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được chỉ đạo khá chặt chẽ, bước đầu đã nhận diện được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể và cán bộ, đảng viên. Một số tổ chức đảng đã chỉ ra địa chỉ cụ thể những tập thể và cá nhân có biểu hiện suy thoái, nhiều nhất từ 17-21 biểu hiện (Đảng bộ huyện Tân Hiệp, Gò Quao, U Minh Thượng), thấp nhất là 04 biểu hiện (Đảng bộ Công An). Chỉ đạo các tổ chức và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, chuyên đề toàn khóa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm, tự phê bình phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số nơi công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên viết cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban thường vụ cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc có đổi mới, ngày càng sát hơn với công việc và tình hình ở cơ sở; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ được tăng cường. Công tác tự phê bình và phê bình được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đa số cán bộ, đảng viên nâng lên tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp được phát huy, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề năm 2017 một số nơi chưa sâu rộng, chất lượng chưa cao, thiếu chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, còn trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chuyên đề toàn khóa, gắn với khắc phục khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 còn hiện tượng sao chép, trong khi đó cấp ủy cấp trên chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra, uốn nắn.

Một số nơi nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn né tránh; chưa nêu rõ mức độ và địa chỉ cụ thể; việc xây dựng kế hoạch khắc phục các biểu hiện còn chậm. Việc chỉ đạo đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chuyên đề, định kỳ của chi bộ chưa thường xuyên, còn lúng túng. Kết quả qua gần một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyển biến chưa nổi bật, rõ nét…

Đồng chí Đặng Tuyết Em-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu trong thời gian tới các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần chú trọng thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 31-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XII về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Tiếp tục triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện tốt Chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chủ đề năm 2017-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt là về phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác trong thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hành động của tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2017; đồng thời công khai kế hoạch hành động của tập thể, người đứng đầu theo quy định để tập thể giám sát; người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải có bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương; từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; lấy kết quả khắc phục, sửa chữa những biểu hiện, hạn chế, khuyết điểm và kế hoạch đăng ký (cam kết) làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm. Tổ chức đánh giá và nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Phải tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ đề của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngoài việc thực hiện chủ đề trên, từng tổ chức đảng (cơ quan, đơn vị, địa phương) phải chọn chủ đề phù hợp để thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Trong đó chú trọng lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém, đặc biệt là những yếu kém được chỉ ra qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, không nhận khuyết điểm; nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ, quan tâm sinh hoạt chuyên đề; từng chi bộ có kế hoạch đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.

Chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc sâu sát, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy cấp trên, đi đôi với tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; trong đó chú ý biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, đồng thời xử lý kiên quyết đối với tổ chức đảng và đảng viên sai phạm. Thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức, nâng lên về chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt vai trò giám sát và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Kim Thư

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất