[Infographics] Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 đến 25/4/2006, tại Hà Nội. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng./.

 

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác