Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.


Đại hội có sự tham dự 300 đại biểu đại diện cho hơn 82.000 đảng viên ở gần 6.000 chi bộ của 61 đảng bộ trực thuộc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đại hội có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cấp trên cơ sở

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương và những thành tích Đảng ủy Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

“Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.” – Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương thuộc khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở. Phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương, cụ thể hóa thành 6 nội dung: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo” để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối. Các đảng ủy trực thuộc có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái; quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên để tự soi, tự sửa… Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tập trung chỉ đạo; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; duy trì thông tin chuyên đề, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Nhiều tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã hoàn thành sắp xếp tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy được thể hiện rõ. Có nhiều biện pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được tăng cường, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước, qua đó đã kịp thời phát hiện sai phạm, góp phần quan trọng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận chuyển biến tích cực, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh. Vai trò các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, bên cạnh kết quả đạt được, cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là nhận thức của một số ít tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu về công tác đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thấu đáo. Việc đánh giá đảng viên trong Đảng bộ Khối chưa được quan tâm đúng mức. Phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò của một số cấp ủy trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ chưa được phát huy.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên công tác ở các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở trung ương, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương rất nặng nề. Đảng ủy Khối và từng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân để đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cấp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ kiên định lý tưởng, giữ vững bản lĩnh, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà tới đây là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là những cán bộ, đảng viên công tác ở các cơ quan trung ương, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phải tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đúng quy định của Đảng. Có giải pháp phù hợp về xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước và ở các đơn vị đặc thù. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là với những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm. Coi trọng giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Thứ năm, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi hoạt động rộng, Đảng bộ Khối cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội.

Đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng viên trong đảng bộ được nâng lên.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII nêu rõ, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc ban hành chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu đã được phát huy; tính chiến đấu của các tổ chức đảng, sự dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với quy định trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc; qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương nghiêm túc; đổi mới hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết; từng bước khắc phục tình trạng hình thức trong việc xây dựng chương trình hành động. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giáo dục lịch sử truyền thống được đẩy mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Đảng ủy Khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương, cụ thể hóa thành 6 nội dung: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo” để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.

Đồng chí Sơn Minh Thắng: Đảng ủy Khối đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương, cụ thể hóa thành 6 nội dung: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo” để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Đại hội thực hiện 4 nội dung: Thảo luận đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội XIII của Đảng.

* Tại Đại hội, các đại biểu dự Đại hội tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng mưa bão trong thời gian qua.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII diễn ra đến ngày 29/10/2020.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất