Quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội


Phát bi
u khai mc kỳ hp, Ch tch HĐND thành ph Hà Ni Nguyn Th Bích Ngc cho biết: Kỳ hp có nhiu ni dung quan trng cn được xem xét nghiêm túc, trách nhim. Đ đi mi hot đng ca HĐND trong kỳ hp theo hướng hiu qu, thiết thc, ngh quyết sát vi thc tin, phát huy được trí tu ca tng đi biu, kỳ hp này đã rút ngn thi gian hp nhưng thay đi cách thc bng cách gi tài liu và gi ý tham gia ti đi biu trước; t chc tho lun t trước khi vào phiên hp chính thc. Trên tinh thn đó, Ch tch HĐND thành ph Hà Ni đ ngh đi biu HĐND thành ph nêu cao tinh thn trách nhim trước c tri, tp trung trí tu, nghiên cu, tho lun dân ch, tham gia đóng góp nhiu ý kiến tâm huyết, phn ánh được tâm tư, nguyn vng ca c tri, góp phn vào thành công ca kỳ hp, đáp ng lòng mong đi ca nhân dân Th đô. 

T
i kỳ hp này, HĐND thành ph xem xét, tho lun các báo cáo, t trình v nhiu lĩnh vc công tác trong 6 tháng đu năm, nhim v trng tâm trong 6 tháng cui năm 2018 như: Tình hình thc hin nhim v kinh tế - xã hi, an ninh, quc phòng; thc hin d toán thu, chi ngân sách; vic vay li mt phn vn vay ODA ca Chính ph Nht Bn đ thanh toán chi phí b sung do kéo dài thi gian thc hin hp đng gói thu s 1 và s 3 ca D án xây dng cu Nht Tân và tuyến đường hai bên cu; tình hình thc hin kế hoch đu tư công lũy kế t năm 2016 đến tháng 6/2018; công tác phòng chng tham nhũng; tình hình gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo ca công dân… 

HĐND thành ph
Hà Ni cũng s xem xét báo cáo ca y ban MTTQ thành ph Hà Ni tng hp các ý kiến tham gia phn bin xã hi vào các báo cáo, t trình ca UBND thành ph; báo cáo ca Thường trc HĐND thành ph Hà Ni v thc hin nhim v được HĐND thành ph y quyn phê duyt ch trương đu tư t án s dng vn ngân sách nhà nước; các báo cáo kết qu giám sát ca Thường trc, các Ban HĐND thành ph; tng hp ý kiến, kiến ngh ca c tri trước kỳ hp th 6; Báo cáo tr li kiến ngh ca c tri trước và sau kỳ hp th 5; kết qu thc hin kết lun phiên cht vn ca Ch ta kỳ hp ti kỳ hp th 5 HĐND thành ph… HĐND thành ph cũng d kiến xem xét thông qua 3 ngh quyết thường kỳ, 7 ngh quyết chuyên đ

HĐND thành ph
s tiếp tc dành mt ngày ca kỳ hp đ cht vn và tr li cht vn. Trong phiên cht vn, Ch tch, Phó Ch tch và các y viên UBND thành ph d và trc tiếp tr li các câu hi cht vn ca đi biu. Bên cnh đó, Ch tch UBND các qun, huyn, th xã cũng s gii trình, tr li v các ni dung có liên quan trên đa bàn. Cui bui cht vn và tr li cht vn, Ch tch UBND thành ph s báo cáo trước HĐND thành ph mt s ni dung cht vn, các vn đ mà dư lun và c tri quan tâm, v các nhim v trng tâm, gii pháp thc hin trong thi gian ti ca thành ph

Kỳ h
p th 6 HĐND thành ph Hà Ni khóa XV, nhim kỳ 2016 - 2021 din ra t ngày 5/7 đến ngày 6/7/2018./. 

Theo TTXVN
 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất