Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Nguồn: Truyền hình Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm video khác