Bản lĩnh chính trị góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công to lớn; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực sự trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, công cụ sắc bén, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Một trong những yếu tố cơ bản, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của CAND là luôn luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND thông qua các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Do tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND và sự nhận thức chính trị đúng đắn, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nên đại bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an đều có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tuân thủ và thực hiện nghiêm 5 Lời thề danh dự, 10 Điều kỷ luật, Điều lệnh CAND; luôn thể hiện văn minh lịch sự trong giao tiếp ứng xử; tích cực phát hiện đấu tranh phê bình và tự phê bình; tuân thủ quy trình, quy chế công tác, nội quy, quy tắc, các chuẩn mực CAND; luôn nêu cao lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, tận tụy với công việc, vì Nhân dân phục vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tăng cường hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, gây hoang mang dao động cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, thúc đẩy hình thành những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng, chính trị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng cộng sản, xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu đang là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự lệch chuẩn đạo đức xã hội, môi trường công tác, chiến đấu đặc thù của lực lượng CAND phải thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội, nhất là sự cám dỗ về vật chất, sự móc nối, lôi kéo, mua chuộc cùng với sự gia tăng của các loại tội phạm, như: tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về ma túy… Tình hình trên đặt ra cho lực lượng công an nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi lực lượng CAND cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, cần chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, như sau:

Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp đối với giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND

Để tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND, trước hết, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và lãnh đạo các cấp, xác định rõ vai trò của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đối với công tác này hiện nay. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND có vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng; họ không những là chủ thể trực tiếp, quyết định chất lượng và hiệu quả công tác công an, mà còn là nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục bản lĩnh chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Vì vậy, đội ngũ ấy phải được giáo dục và phải tự tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Hai là, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ

Giáo dục chính trị tư tưởng là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo nền tảng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, từ đó tiếp tục bồi đắp, rèn luyện trong thực tiễn và cuộc sống. Giáo dục chính trị tư tưởng là nội dung cốt yếu, là cơ sở, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhà nước, Đảng và Nhân dân. Đó cũng là vũ khí sắc bén giúp cán bộ, chiến sĩ CAND trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng luôn vững vàng, kiên định, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây chính là nền tảng để hình thành, củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Ba là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Muốn giữ gìn, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ CAND thì công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ cán bộ là việc làm rất cần thiết và quan trọng. Mục tiêu hàng đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ là để nâng cao giác ngộ chính trị, chủ động phòng ngừa, bảo vệ cán bộ chiến sĩ khỏi những cám dỗ vật chất, giữ gìn sự trong sạch, nâng cao khả năng “miễn dịch” với các tác động tiêu cực trong môi trường công tác. Để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tăng cường kiểm tra, giám sát quy chế, quy trình công tác; kịp thời phòng tránh, phát hiện những sai phạm trong quá trình công tác, xử lý triệt để những sai phạm đó, không để kéo dài. Gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với việc bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của ngành.

Bốn là, phát huy tính tích cực, tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND

Ý thức tự học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ CAND là phương thức chủ yếu và trực tiếp để cán bộ, chiến sĩ nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác đáp yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Muốn vậy cần giáo dục thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về tiêu chuẩn đảng viên, về tầm quan trọng của rèn luyện bản lĩnh chính trị. Bên cạnh đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tạo môi trường cho cán bộ, chiến sĩ được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị gần với thực tiễn công tác để phát huy tối đa những năng lực, kỹ năng được trang bị và để trau dồi kinh nghiệm tác chiến. Bản lĩnh chính trị của cán bộ chiến sĩ có điều kiện được bộc lộ khi họ được hoạt động trong môi trường có nhiều thử thách, trong tình huống phức tạp về chính trị. Càng nhiều khó khăn thử thách thì càng bộc lộ rõ bản lĩnh chính trị.

Năm là, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ công tác giáo dục bản lĩnh chính trị với công tác tổ chức, cán bộ

Công tác giáo dục bản lĩnh chính trị phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với công tác tổ chức, cán bộ. Công tác cán bộ, phải thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình ở tất cả các khâu, từ tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kỷ luật, khen thưởng, thực hiện chế độ, chính sách. Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công việc để lựa chọn, tuyển dụng, điều động, bố trí cán bộ nhằm phát huy cao nhất năng lực, sở trường của từng cán bộ. Phấn đấu xây dựng cán bộ, chiến sĩ CAND trong sạch, vững mạnh, có đủ sức đề kháng để đầy lùi mọi biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng về nhiệm vụ cách mạng, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, ý chí cách mạng trong công tác và chiến đấu, năng động, sáng tạo và đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, làm nòng cốt trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Trần Xuân Trí

Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất