Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

Văn hóa - điều kiện quan trọng để phát triển bền vững

(TG) - Hội nghị Trung ương 9 khoá XI xác định: “Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Việc thực hiện nhất quán, đồng bộ quan điểm này là điều kiện quan trọng để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN cần định vị chỗ đứng mới, củng cố vai trò hạt nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: ASEAN cần định vị chỗ đứng mới, củng cố vai trò hạt nhân

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai trọng tâm ASEAN cần tập trung trong thời gian tới về phòng chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; định vị chỗ đứng mới trong tương quan...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(TG) - Quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đồng thời là quá trình đấu tranh với những quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự...

Xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản

Xu hướng phát triển của báo chí, xuất bản

(TG) - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số trong báo chí - truyền thông đem tới những thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác báo chí, xuất bản hiện nay.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

(TG) - Xét trên cả góc độ nhu cầu thực tiễn, nhận thức của xã hội, điều kiện công nghệ và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là từ chủ trương đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra, có thể khẳng định, thúc đẩy chuyển đổi kinh tế...

Đẹp mà không đẹp

Đẹp mà không đẹp

(TG) - Sự chau chuốt làm đẹp quá mức bình thường của người cán bộ lãnh đạo không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng tiếp xúc sẽ trở nên vô duyên, phản cảm trong con mắt người khác.  

Thổi phồng sắc đẹp

Thổi phồng sắc đẹp

(TG) - Sự thật là giá trị cốt lõi làm nên sức sống của báo chí. Do đó, bất cứ sự miêu tả, phản ánh nào mà phóng bút, thêu dệt, ít suýt ra nhiều... đều làm giảm chức năng, sứ mệnh cao cả của báo chí.