Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yếu tố “xây” mang tính chất quyết định
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi bền lề Đại hội XIII

Trao đổi với các phóng viên báo chí về nội dung này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, lịch sử gần 91 năm của Đảng cũng như quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới cho thấy, Đảng ta xác định trong các bài học về thành tựu của đất nước, đầu tiên chính là bài học về giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và về công tác cán bộ. Trong Báo cáo Chính trị cũng như báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày trước Đại hội, chúng ta thấy yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng.

Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, tất cả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân.

Cùng với đó là việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nói riêng phải là nòng cốt.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cấn chú trọng cả hai yếu tố “xây” và “chống”. Hai nội dung này cần được tiến hành song song, trong đó yếu tố “xây” mang tính chất quyết định. 

“Xây” là phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng của Đảng chính là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vừa thể hiện tính kiên định, tính đổi mới, tính lý luận, vừa cho thấy tính kế thừa và phát triển từ tổng kết thực tiễn, từ đó khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới. Thành tựu 5 năm qua chúng ta đạt được cho thấy đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn; con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn đúng đắn. Đây là lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận, trong đó làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, hình thành những luận cứ sắc bén nhằm phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thực tiễn cho thấy, chính những điều đó cũng góp phần giúp nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng; để bạn bè quốc tế ngày càng tin tưởng vào Việt Nam hơn. Chính những niềm tin đó đã góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Trong 5 năm qua, để tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đã có sự thống nhất từ công tác lãnh đạo, tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược về an ninh mạng... đều có lực lượng chuyên trách, nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong thế trận này, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt. Đồng thời, công tác tuyên truyền, sức mạnh của báo chí, truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác góp phần rất quan trọng. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng khẳng định, Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng công tác tuyệt đối tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. 

Năm 2020, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện tốt chức năng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất của Quân đội. Đặc biệt, lực lượng Quân đội phối hợp chặt chẽ với cả hệ thống chính trị, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất