Cán bộ, đảng viên quân đội "nhân đôi" trách nhiệm nêu gương
Nêu gương để lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Đảng, lòng dân

Sở dĩ Quân đội ta thu phục được tình cảm, niềm tin của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội và trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước là bởi quân đội đã chăm lo giáo dục, trui rèn, tôi luyện được một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, gương mẫu về mọi mặt.
Không tạo ra sơ hở nội bộ để các thế lực thù địch chống phá quân đội

QĐND Việt Nam sinh ra, chiến đấu, trưởng thành trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Từ khi thành lập đến nay, suốt 74 năm qua, Quân đội ta luôn gắn bó, đồng hành với những chặng đường xây dựng, phát triển của đất nước và gắn liền với sự chăm lo giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong sâu thẳm trái tim của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam, yêu Tổ quốc cũng là yêu Đảng, yêu nhân dân cũng là yêu đất nước, vì từ lâu “Ý Đảng, lòng dân, nghĩa nước” đã hòa quyện vào nhau, trở thành sức mạnh niềm tin thôi thúc lớp lớp Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng xả thân, cống hiến cho những mục tiêu cao cả của dân tộc.

Sức mạnh của quân đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố giữ vai trò quyết định, bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đó là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Là lực lượng nòng cốt, trụ cột của quân đội, đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ huy các cấp và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn quan trọng, chủ yếu trong các cơ quan, đơn vị. Do đó, quân đội có trưởng thành, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hay không trước hết phụ thuộc vào đội ngũ này.

Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, hầu hết cán bộ, đảng viên trong quân đội đã nêu cao ý chí, trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, học tập, công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên đã trở thành tấm gương sáng về lòng tận tụy, ý thức dấn thân, tinh thần xông pha vào những việc khó, nơi khó, miệt mài học tập, siêng năng rèn luyện, chăm chỉ lao động sáng tạo và giành được nhiều kết quả, thành tích cao trong công tác. Kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta, nhiều cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị, gần gũi với chiến sĩ, gắn bó với nhân dân, qua đó góp phần giữ vững và làm đẹp thêm hình ảnh cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Tuy nhiên, một phần do tác động từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường và xã hội giao lưu hội nhập, phần khác do thiếu ý thức rèn luyện, một số cán bộ, đảng viên quân đội tuy chưa bị phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, song cũng đã manh nha một số biểu hiện “tự diễn biến” rất đáng suy ngẫm. Những biểu hiện đó là chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, còn có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, suy giảm ý chí phấn đấu. Cùng với việc một vài cấp ủy, tổ chức chỉ huy có biểu hiện đoàn kết hình thức, xuôi chiều, thì cũng có một số cán bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, áp đặt cá nhân, chưa tôn trọng dân chủ nội bộ và ý kiến đóng góp của cấp dưới. Đáng nói hơn, một số cán bộ, đảng viên ở một vài đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý đất quốc phòng, quản lý tài sản công dẫn đến những vi phạm đáng tiếc, khiến các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý kỷ luật, thậm chí có trường hợp bị xử lý hình sự.

Mặc dù số cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm và bị xử lý kỷ luật chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín, danh dự của đơn vị và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Không những vậy, từ những sai sót, vi phạm này đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động, phần tử cực đoan lợi dụng suy diễn, quy chụp, thổi phồng khuyết điểm, làm phức tạp và nghiêm trọng hóa vấn đề hòng mưu đồ chống phá quân đội, gây hoài nghi niềm tin trong nhân dân đối với quân đội.

Trong xã hội ta, ít có hình ảnh nào được người dân trân trọng, quý mến như hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Đó là tài sản vô giá, là “thương hiệu” tốt đẹp mà mọi quân nhân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên quân đội phải có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và lan tỏa hình ảnh tích cực này trong lòng Đảng, lòng dân.

Là lực lượng xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, do vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng phải giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị; kiên trì rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; kiên quyết tránh xa và không a dua làm theo những điều sai trái, tiêu cực, phương hại đến truyền thống quân đội và uy tín, danh dự Bộ đội Cụ Hồ. 

Muốn thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, giữ vững thể chế chính trị và muốn góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị, làm trong sạch nội bộ thì bản thân mỗi cán bộ, đảng viên quân đội phải tự giác gương mẫu làm trong sạch chính mình, qua đó góp phần bảo đảm cho quân đội nói chung, mỗi đơn vị nói riêng trở thành “thành lũy” về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Nêu gương không chỉ là bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm của những người đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là một trong những đặc trưng cơ bản làm nên phẩm chất, giá trị nhân cách đích thực của cán bộ, đảng viên. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng trong tình hình mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên quân đội càng phải đề cao trách nhiệm nêu gương để phát huy hình ảnh tích cực của mình trong hệ thống chính trị, trong xã hội. Khi cán bộ, đảng viên quân đội “nhân đôi” trách nhiệm nêu gương là thiết thực góp phần bảo vệ, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Vì Quân đội ta không chỉ có chức năng chiến đấu, tham gia lao động sản xuất xây dựng đất nước, mà còn đảm đương nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Để mỗi lời nói, việc làm của mình có tác động tích cực đến niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên quân đội càng phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Khi đội ngũ cán bộ, đảng viên quân đội thực hiện hiệu quả 7 nội dung nêu gương về “tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình, phê bình; quan hệ với nhân dân; công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ” theo Quy định số 101-QĐ/TW, thì không chỉ góp phần quyết định vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của mình trong toàn Đảng và toàn dân.

Được hấp thụ truyền thống lịch sử quân sự vẻ vang mấy nghìn năm của dân tộc, được tôi luyện, bồi đắp, trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, được lớn lên trong tình cảm nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân và dưới sự dẫn dắt, chỉ lối soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam có đủ khả năng tạo ra “sức đề kháng” để phòng, chống mọi “vi-rút độc hại” có thể xâm nhập vào nội bộ quân đội. Tuy vậy, “sức đề kháng” đó sẽ trở nên mạnh mẽ, cường tráng hơn nếu chúng ta thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong quân đội trong sạch, vững mạnh và giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên trung, mẫu mực về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất