Công tác cán bộ liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ
Đại hội XII của Đảng - Ảnh minh họa

CÔNG VIỆC TRỌNG YẾU CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: "Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng"[1]. Không phải ngẫu nhiên Người lại khẳng định như vậy và thực tế cũng cho thấy là, "công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta"[2]. Thời chiến cũng như thời bình, ở chiến trường hay tại hậu phương, trong học tập, lao động sản xuất hay khi chiến đấu, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm công tác cán bộ, chăm lo, đào tạo và dìu dắt đội ngũ cán bộ về mọi mặt; nhất là trong rèn đức, luyện tài, gương mẫu về đạo đức cách mạng, liêm chính trong suy nghĩ và hành động để trở thành những người công bộc tận tụy và chính Người cũng là một mẫu mực của tấm gương đạo đức cách mạng, về đức liêm chính.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng, Đảng cầm quyền nhưng nhân dân là chủ, chức vụ/quyền hạn của người cán bộ là do nhân dân ủy nhiệm, vì thế, yêu cầu cần và đủ là mỗi người cán bộ nhất định phải có đức và có tài; trong đó, đức là gốc, nên phải thường xuyên rèn luyện và thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cả trong suy nghĩ và hành động.

Theo Người, để lựa chọn đúng và trúng cán bộ, để xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, thì nhất định người làm công tác cán bộ và mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều phải trách nhiệm, công tâm, khách quan và minh bạch trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ. Bên cạnh những yêu cầu cần và đủ, nhất định người cán bộ được lựa chọn để "làm nhân sự", quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm phải là những người biết phải trái, đúng sai; biết hổ thẹn khi làm điều xấu, biết tự răn mình để tránh điều xấu, biết tự hào vì mình đã làm được một việc đúng, việc tốt có lợi cho dân, cho nước, để tâm trí luôn trong và sáng; đồng thời, phải chính trực, dũng cảm đấu tranh với cái xấu để bảo vệ lẽ phải trong công việc và trong xã hội.

Thực tế cho thấy rằng, sự thanh liêm, chính trực và gương mẫu của người cán bộ sẽ tự tỏa sáng và hấp dẫn những người xung quanh và sự hấp dẫn, quy tụ những người xung quanh ấy đến lượt nó lại góp phần làm cho sự liêm chính của người cán bộ tỏa sáng hơn, lan rộng hơn, làm kiểu mẫu cho dân và tạo nên lòng tin của nhân dân. Và thực tế cũng chỉ ra rằng, cán bộ không liêm chính, không gương mẫu “mà muốn được lòng dân, thì cũng như bắc dây leo trời”, thì cũng chỉ lơ lửng ở giữa trời, không ai tin, không ai theo... Vì thế, bất kỳ ở đâu và lúc nào, người cán bộ không chỉ cần phải liêm chính, gương mẫu về sự liêm chính của bản thân trong thực thi công vụ và cuộc sống đời thường mà còn phải có trách nhiệm giáo dục đức liêm chính cho người khác, để “dân hiểu biết, không chịu đút lót, thì “quan” dù không liêm, không chính cũng phải hóa ra liêm chính", để ngăn ngừa sự bất chính, bất liêm của những kẻ suy thoái..

Thực tế hơn 1/4 thế kỷ ở vị thế một nguyên thủ quốc gia, sự hòa quyện chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị trong tư tưởng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiển hiện rõ chân dung một vị lãnh tụ không chỉ đề cao đức liêm chính của người cán bộ và mẫu mực thực hiện; không chỉ luôn kiên trì giáo dục cán bộ thực hành đức liêm chính mà đi liền cùng đó còn là ban hành nhiều sắc lệnh và đạo luật để răn đe, ngăn chặn, trừng trị những kẻ bất liêm, bất chính như Quốc lệnh (ký ngày 26/1/1946) quy định hai vấn đề trọng yếu là thưởng và phạt; quy định tội trộm cắp của công phải bị tử hình, bất kỳ kẻ ấy là ai, ở địa vị nào, làm nghề gì.

Cũng theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ vốn là đầy tớ của nhân dân, phải làm mực thước để dân tin, dân mến, dân noi theo, chính vì thế, mỗi người phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành liêm chính và luôn gương mẫu, đi đầu về mọi mặt, phải thống nhất giữa nói và làm. Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu phải thể hiện toàn diện trên các mặt nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; trong quan hệ ứng xử với mọi người; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ… Nội dung nêu gương thể hiện ở tinh thần trách nhiệm tận tụy, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng như trong quá trình thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kiểm tra và giám sát… Tất cả những điều này sẽ giúp cán bộ tạo niềm tin và sức hấp dẫn quần chúng, quy tụ được quần chúng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình thành một tổ chức thống nhất trong suy nghĩ và hành động.

Cụ thể, để liêm chính và nêu gương cho quần chúng nói theo, để quy tụ và hấp dẫn được quần chúng, người cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng phải "chớ tự kiêu, tự đại; luôn luôn cầu tiến bộ; luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình, những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay của mình, sửa đổi khuyết điểm của mình. Đồng thời phải hoan nghênh người khác phê bình mình"[3]. Đối với mọi người “phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ. Chớ nịnh hót người trên. Chớ xem khinh người dưới. Thái độ phải chân thành, khiêm tốn, phải thật thà đoàn kết. Phải học người và giúp người tiến tới"[4] và "phải để công việc nước lên trên, trước việc tư, việc nhà”, “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”; “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù nhỏ mấy cũng tránh. Việc gì dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm”[5]

Sự tu dưỡng đạo đức cách mạng, thực hành liêm chính và gương mẫu về mọi mặt để quần chúng tin tưởng, ủng hộ, làm theo không chỉ là yêu cầu cần thiết trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ cách mạng mà còn là biện pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức; không chỉ giúp người cán bộ tự soi, tự sửa, tự rèn mình mà còn tạo ra sức mạnh, sức hấp dẫn của chính bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức và của cả một dân tộc trong hành trình đi đến tương lai.

ĐỂ LỰA CHỌN ĐÚNG VÀ TRÚNG

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng hơn 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ được Đảng luôn chú trọng triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Thực hiện công tác cán bộ, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997); Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng; định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (5/2013), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về “Những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy đinh 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương… đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập sâu rộng.

Theo tinh thần của các Nghị quyết, Chỉ thị và các Quy định nêu trên, cán bộ nói chung, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu nói riêng có chức vụ càng cao bên cạnh yêu cầu về "tài" như trí tuệ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, v.v..; về bản lĩnh chính trị trước những thay đổi của tình hình trong nước và quốc tế, trước những hiện tượng, sự việc gây bức xúc trong nội bộ, trong nhân dân, còn phải liêm chính và gương mẫu trong suy nghĩ và hành động; phải nêu gương về đức liêm chính, tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thể hiện trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và mình nơi cư trú.

Vì thế, tại mỗi cấp ủy, công tác cán bộ nói chung, việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ nói riêng cũng đã được chú trọng theo hướng lựa chọn cán bộ liêm chính và nêu gương trong công tác, trong cuộc sống đời thường, quy tụ được quần chúng để trở thành người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Cụ thể, người cán bộ đó phải luôn liêm chính trong suy nghĩ và hành động, luôn gương mẫu về mọi mặt, thể hiện trong cam kết và đăng ký thi đua hằng năm. Mỗi cán bộ nói chung, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị nói riêng căn cứ theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra để tự soi, tự sửa mình. Đồng thời, luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu thực hành đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, cần, kiệm, liêm, chính,v.v.. Đặc biệt, người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm… để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong những năm qua, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ các cấp nói riêng vẫn còn một số hạn chế đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ. Đó là, đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; đội ngũ cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược chưa được xây dựng một cách cơ bản; trong khi đó, một bộ phận cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh chính trị, ngại rèn luyện, ngại thẳng tắn bày tỏ ý kiến... Công tác quy hoạch cán bộ tuy đã có triển khai theo lộ trình, song vẫn chưa đồng bộ, dẫn đến sự hẫng hụt và thiếu chủ động trong công tác bố trí, phân công cán bộ; vẫn còn thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương; còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”; chưa kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, chưa gắn quy hoạch theo chức danh…

Việc sắp xếp, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhất là trong công tác chuẩn bị nhân sự cho các kỳ Đại hội vẫn còn tình trạng đúng quy trình, song chưa thật đúng người, đúng việc. Tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân, họ hàng, cánh hẩu vẫn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, gây mất niềm tin của nhân dân. Một số trường hợp đánh giá, bố trí cán bộ chưa thật công tâm, khách quan, không vì yêu cầu công việc. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó, có cả cán bộ cấp chiến lược thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”, suy thoái về đạo đức, lối sống…

Thực tế là, những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã không từ một thủ đoạn nào, kể cả vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng và Quy định về những điều đảng viên không được làm để trao đổi, mua bán, ban phát chức vụ, quyền lợi kinh tế; lợi dụng vị thế của mình để trục lợi, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc cho bản thân và phe nhóm mình, tạo kẽ hở cho những kẻ cơ hội luồn lách… Những biểu hiện suy thoái của họ không chỉ xâm hại lợi ích chung mà còn gây tác động xấu, làm phân liệt ý chí và tan rã sức mạnh đoàn kết, thống nhất của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng nói chung, thực hiện công tác cán bộ và lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới đúng và trúng, đảm bảo cho đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng thành công, cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về cán bộ và công tác cán bộ như: Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 3/1/2018, của Ban Bí thư về “Công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Bộ Chính trị về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”… để chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và bài viết của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về lựa chọn nhân sự cho cấp ủy khóa mới.

Hai là, trong lựa chọn và giới thiệu cán bộ vào diện nguồn quy hoạch, nguồn nhân sự, phải chú trọng đến những cán bộ, nhất là cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; những cán bộ thanh liêm, chính trực, nêu gương và quỵ tụ được đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, để xây dựng và tạo nên một tổ chức thống nhất, đoàn kết, đồng lòng. Đi liền cùng đó, coi sự giám sát của nhân dân về tinh thần phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đức liêm chính, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ nói chung, của những cán bộ trẻ trong nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và những cán bộ là nguồn nhân sự cho cấp ủy khóa mới nói riêng là kênh thông tin quan trọng để giới thiệu. Thông qua đó, một mặt, lựa chọn được đúng cán bộ, để vừa không bỏ sót người có đức, có tài, vừa không để lọt vào cấp ủy khóa mới, vào các cơ quan lãnh đạo các cấp và Ban Chấp hành Trung ương những người có biểu hiện vi phạm, suy thoái; mặt khác, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, đầu cơ chính trị, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu...

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, sơ hở trong công tác cán bộ; đẩy mạnh phân công, phân cấp, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu và các cá nhân liên quan đến công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan truyền thông, báo chí, coi những ý kiến phản ánh từ các cơ quan truyền thông là một trong những kênh thông tin quan trọng để "có con mắt tinh đời” trong việc đánh giá, lựa chọn để giới thiêu/chọn cho được những “anh hùng đoán giữa trần ai mới tài”, góp phần chọn được những cán bộ có “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”; để phòng và tránh được các hiện tượng "nhìn gà hoá cuốc”, “thấy đỏ tưởng là chín”, "thấy cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý.

Bốn là, để được cấp ủy lựa chọn, được nhân dân tin yêu và tín nhiệm, mỗi cán bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, trong cuộc sống đời thường cần phải nỗ lực hết mình về mọi mặt; phải thấm nhuần nguyên tắc hành động: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì dân mới yêu ta, kính ta"; phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, tin dân, học dân, dựa vào dân và thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân để củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Mỗi người phải nêu cao đức liêm chính, gương mẫu đi đầu, nhất là tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa những góp ý phê bình của nhân dân; phải khuyến khích nhân dân thực hiện vai trò giám sát của mình một cách tự nguyện, tự giác để được nhân dân tin yêu và "tâm phục, khẩu phục"../.

TS. Văn Thị Thanh Mai 

TS. Trần Thị Bình


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.309

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.313

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.129-130

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.130-131

[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.131

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất