Hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ở trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tích cực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Cấp ủy các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội trong trường Chính trị đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, các buổi chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn sinh hoạt chi bộ… Đặc biệt, Trường Chính trị tỉnh chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn trong giảng dạy lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc gắn liền với những yêu cầu đặt ra về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng đặt ra đòi hỏi phải có những yêu cầu cao hơn nữa đối với đội ngũ giảng viên và công tác giảng dạy của nhà trường về trình độ lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ, giảng viên không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, có niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng, tuyệt đối không được dao động, mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước; nêu cao tinh thần ý thức trung thành phục vụ tuyệt đối với nhân dân. Đây là những vấn đề mang tính gốc rễ, mang tính nguyên tắc đặt ra với Ban Giám hiệu nhà trường đối với đội ngũ giảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, nhất là những thông tin liên quan đến Đại hội đảng các cấp trước và sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và đặc biệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và của cả nước.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được đẩy mạnh trong các cuộc họp chuyên môn của các khoa, phòng; học tập chuyên đề, đặc biệt trong các buổi hội thảo khoa học; sinh hoạt chi bộ hàng tháng trong các khoa, phòng.

Nội dung tập trung tuyên truyền về các chủ đề quan trọng như lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; cuốn sách của Tổng Bí thư về: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; những thành tựu nổi bật của Đảng trong 92 năm qua, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng.

Từ năm 2019 đến nay, Trường đã tổ chức 32 buổi tọa đàm khoa học ở các khoa, phòng trong đó có sự lồng ghép những nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lãnh đạo, giảng viên Nhà trường đã tích cực, chủ động và tham gia đầy đủ các lớp do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy tổ chức. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về kỹ năng, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.

Thứ ba, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã chủ động, kịp thời chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị lồng ghép vào giảng dạy tại các lớp đào tạo đối với hệ Trung cấp lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng của nhà trường, phát huy vai trò của giảng viên, học viên tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện kết hợp giảng dạy của giảng viên với tuyên truyền, phổ biến những thành tựu lý luận, tự tin về lý luận trong đường lối đổi mới của Đảng theo tinh thần của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ thực tiễn mà Đảng ta đã đạt được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt 35 năm thời kỳ đổi mới cho học viên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, về thành tựu của công cuộc 35 năm đổi mới, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc tích cực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cán bộ, đảng viên, giảng viên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao của người cán bộ Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, nói, viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình giảng dạy, đăng bài trên các báo, tạp chí, viết bài trong Bản tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường, internet, phát biểu trong tọa đàm, hội thảo khoa học, chương trình lý luận và thực tiễn trên kênh truyền hình Vĩnh Phúc… Tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ các bài viết, các bài nghiên cứu, các bài phản biện mang tính lý luận và thực tiễn một cách kịp thời, đảm bảo tính khoa học, trên cơ sở đó nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, thông tin độc hại trên không gian mạng.

Thứ tư, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác nghiên cứu khoa học.

Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm. Từ năm 2019 đến nay, Nhà trường đã tổ chức thực hiện tổng cộng 29 đề tài khoa học, trong đó có 2 đề tài khoa học cấp tỉnh. Những đề tài nghiên cứu khoa học luôn bám sát những yêu cầu và giải đáp những điểm điểm nghẽn, những mâu thuẫn biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trên các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Vĩnh Phúc hiện nay. Nội dung những đề tài nghiên cứu khoa học luôn lồng nghép quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Một số đề tài tiêu biểu như: “Đánh giá thực trạng công tác đào tạo cán bộ về lý luận chính trị tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ năm 1997 đến nay, đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ về lý luận chính trị những năm tiếp theo”; “Thực trạng hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; “Nâng cao năng lực quản lý kinh tế cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay”. Năm 2021, Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã tham mưu cho Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ với chủ đề: "Các trường chính trị cấp tỉnh khu vực phía Bắc với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Trong các bản tin Nội san của Nhà trường, đều dành chuyên mục và dung lượng cho các bài viết về quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW cũng như các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, tỉnh; thường xuyên thông tin, trao đổi về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đào tạo đặt ra. Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bên phối hợp trao đổi nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách thông qua văn bản, hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hàng năm.

BẢY NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, nắm vững được nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên, trên cơ sở đó xác định và kiên định lý tưởng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có tinh thần trách nhiệm cao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc trong gia đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của trước tình hình mới, yêu cầu đặt ra là cần phải thực hiện một số phương hướng sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy chế số 06-QC/TU, ngày 27/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Hoạt động của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trạnh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh” gắn với việc học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với vai trò, chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mỗi khoa, phòng.

Hai là, tuyên truyền, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tuyên truyền, cập nhật thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên giảng viên và học viên, từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên đối với việc tham gia góp phần bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật, nhất là những thông tin liên quan đến thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta.

Ba là, sớm hoàn thiện chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới luôn bám sát tình hình thực tiễn, bám sát tính đặc thù trong điều kiện và tình hình diễn biến trong lĩnh vực tư tưởng ở Vĩnh Phúc hiện nay. Từ đó, sớm áp dụng một cách có hiệu quả, triển khai một cách khoa học và kết hợp với giáo trình mới đối với hệ trung cấp LLCT, gắn việc giảng dạy, báo cáo chuyên đề phù hợp với các đối tượng được bồi dưỡng và bồi dưỡng chuyên sâu.

Bốn là, cần nắm bắt và nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, học viên. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân đưa tin sai sự thật, chia sẻ, bình luận những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên các trang mạng xã hội.

Năm là, tích cực chỉ đạo tổ chức công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, đúc rút về mặt lý luận, thông qua việc tiếp tục cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, nghiên cứu lý luận và tự tin với lý luận được nghiên cứu góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hội nghị tọa đàm khoa học, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ đấu tranh phản bác, công tác bảo mật… cho giảng viên lý luận chính trị trong quá trình giảng dạy về lý luận chính trị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáu là, tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, cơ quan, địa phương nghiên cứu các đề tài, tổ chức tiến hành hội thảo khoa học các trường chính trị theo cụm về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, tiếp tục thực hiện tốt việc đăng bản tin lý luận và thực tiễn để cung cấp những luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Định kỳ tổ chức, duy trì các hình thức giao ban, hội nghị, hội thảo họp bàn và rút kinh nghiệm hoạt động. Học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các trường chính trị về mô hình hoạt động và đấu tranh sáng tạo, có hiệu quả, cung cấp kiến thức, phương thức, kỹ năng cần thiết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vự giảng dạy lý luận chính trị gắn với công tác thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng kết về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình và đôn đốc việc triển khai Nghị số 35-NQ/TW, kết quả hoạt động của Khoa, Phòng trong việc thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những cách làm hiệu quả, những cách làm sáng tạo trong công tác giảng dạy của Nhà trường; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị về những khó khăn trong công tác giảng dạy. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đấu tranh hiệu quả trong thời gian tới./.

Ths. Trần Viết Dương
Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất