Hưng Yên: Thực hiện nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
Ảnh minh hoạ


Cùng với việc tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các quy định về xây dựng Đảng, năm 2014, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) và các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh thực hiện NQTW4, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là việc thực hiện 04 Nhóm giải pháp của NQTW4, trong đó có Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quá trình thực hiện Nghị quyết được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, thích hợp, từ việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt trong
cán bộ, đảng viên, tới tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và trên các phương tiện thông tin đại chúng; giúp các tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của NQTW4 đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.


Về việc
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực, quan trọng trong nhận thức và hành động của các tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ý thức tự giác, tự rèn luyện, tự làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên được nâng lên, biểu hiện qua các hành động cụ thể hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, cơ quan và cộng đồng; tích cực tham gia các phong trào thi đua, trách nhiệm trong công việc, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác. Nhất là việc triển khai học tập chuyên đề năm 2014, trọng tâm là "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm", gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đang triển khai ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm, triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều ngành, cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Việc rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức cơ bản đã phù hợp với đặc thù của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nhiều tập thể, đảng viên được chi bộ bình xét, ghi danh vào Sổ đảng viên tiêu biểu.

Các cấp ủy đã
chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và đề ra những biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần NQTW4, tạo niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, đăng tải hàng vạn tin, bài, văn bản... tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; các chương trình, phong trào về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa... Ngành Tuyên giáo tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; tuyên truyền về biển, đảo; thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin thời sự trong nước, thế giới và tình hình của tỉnh, cho bình quân trên 150 lượt báo cáo viên/tháng; biên tập, phát hành trên 3,4 vạn cuốn Bản tin Thông báo nội bộ/tháng phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đăng tải hàng trăm văn bản, tin, bài/tháng trên Trang thông tin điện tử của Ban...

Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được quan tâm, đổi mới, gắn chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với các chủ trương, đường lối của Đảng; làm cho nó trở thành lập trường chính trị không thể lay chuyển, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, ý chí hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. N
ăm 2014, hệ thống trường chính trị trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra; gắn nội dung các nghị quyết Trung ương (khóa XI) vào bài giảng trong một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng...

Hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, báo chí, nhằm chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trong hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh. Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã phản ánh những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Trung ương; từ đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấn chỉnh, quản lý hoạt động của các cơ quan báo chí, thông tin, tuyên truyền theo đúng tôn chỉ mục đích và định hướng của Đảng và Nhà nước.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội luôn được coi trọng, đã từng bước đi vào nền nếp, đã giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở, giúp cấp ủy các cấp kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận xã hội phục vụ việc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Nhờ thực hiện tốt nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo NQTW4, trước các sự kiện, vấn đề xã hội, nhất là các vấn đề, nội dung liên quan đến sự điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; các cấp ủy đảng đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngọc Tú - 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất