Nâng cao tính chiến đấu trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đại tá, PGS. TS. Lê Duy Chương, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Một bộ sưu tập tư liệu quý

Tôi đã đọc trọn 5 bài trong vệt bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII”. Vệt bài đã cung cấp thêm nhiều tư liệu quý nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Đây là những bài phỏng vấn có chất lượng cao, phê phán, phủ định những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và cả những quan điểm có dấu hiệu “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta. 

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay đang diễn biến rất phức tạp. Thành công của vệt bài là đã gắn những vấn đề cốt lõi trong nền tảng tư tưởng của Đảng với tình hình thực tiễn, những biến động nóng bỏng trong đời sống xã hội hiện nay.

Trong những năm Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận diễn ra trong bối cảnh và yêu cầu mới, phức tạp và quyết liệt hơn. Sự tan rã của Liên Xô và hệ thống các nước XHCN là cái cớ để các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận sự đúng đắn, khách quan của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Trước mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ta, lợi dụng việc Đảng ta kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các thế lực thù địch lại tăng cường chống phá, đưa ra hàng loạt những luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc chống lại quan điểm, đường lối, cương lĩnh của Đảng. Đặc biệt là năm nay, năm bản lề thực hiện các mục tiêu do nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch đã tăng cường và không từ một thủ đoạn nào để bóp méo, xuyên tạc, vu cáo, cản trở công việc của Đảng và cả hệ thống chính trị.

Trong hoàn cảnh đó, sự xuất hiện của loạt bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII” đã góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác nghiên cứu lý luận, góp phần vào tổng kết thực hiện Cương lĩnh 2011 của Đảng, góp phần rất ý nghĩa vào công tác hoàn thiện đường lối đổi mới. Cá nhân tôi rất cảm ơn Tạp chí Tuyên giáo đã tổ chức thành công loạt bài giàu tính chiến đấu với những luận cứ, luận điểm khoa học, có sức thuyết phục cao.

Trung tá, TS. Hà Sơn Thái, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 543, Quân khu 2

Loạt bài rất hữu ích với công tác tư tưởng ở cơ sở

Là một cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở, những ngày qua, tôi đọc rất kỹ loạt bài về nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng trên Tạp chí Tuyên giáo, nhất là ý kiến của các cán bộ lão thành cách mạng, các chuyên gia nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi rất tâm đắc và đồng tình với cách đặt vấn đề (câu hỏi) của nhóm phóng viên và cách giải quyết vấn đề (trả lời) của các cán bộ lão thành cách mạng, các chuyên gia; loạt bài viết chẳng những có tính thời sự mà còn có giá trị nhiều mặt cả về lý luận và thực tiễn. Theo đó, một mặt, loạt bài viết đã cung cấp cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có thêm những luận cứ khoa học để tiếp tục khẳng định bản chất cách mạng, tính khoa học và giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Mặt khác, tiếp tục cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị chống phá, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, gợi mở cho những cán bộ nghiên cứu, giảng dạy hướng nghiên cứu mới để tiếp tục bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Đồng chí Trần Thị Thảo, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Những bài viết có giá trị cả về lý luận và thực tiễn

Loạt 5 bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII” giúp người đọc củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trước những diễn biến rất phức tạp của tình hình thế giới cũng như trong nước hiện nay. Mỗi bài viết tiếp cận dưới một góc độ khác nhau và đưa ra những phân tích, đánh giá, bình luận rất sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Ở góc độ của chúng tôi, những người làm công tác thông tin và truyền thông của tỉnh, đặc biệt tâm đắc với bài phỏng vấn GS. TS. Đinh Xuân Dũng. Bằng đã luận giải về tính tất yếu, khách quan việc Đảng lãnh đạo phát triển văn hóa, văn học-nghệ thuật, với kiến văn sâu rộng, GS. TS. Đinh Xuân Dũng đã giúp người đọc hình dung toàn cảnh mối quan hệ giữa chính trị với văn hóa, văn học-nghệ thuật ở nhiều nước trên thế giới. Những lập luận sắc bén của ông đã góp phần đập tan những luận điệu sai lệch, thiếu thiện chí của các thế lực thù địch, phản động cùng âm mưu diễn biến hòa bình của chúng.

Đặc biệt, GS. TS. Đinh Xuân Dũng đã đưa ra những đánh giá xác đáng về tình hình phát triển văn hóa, văn học-nghệ thuật của nước nhà, giúp những người đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, thông tin-truyền thông như chúng tôi có thêm những thông tin rất quý phục vụ cho công tác nghiệp vụ của mình.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cần quảng bá loạt bài rộng rãi hơn

Loạt bài “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII” thể hiện tinh thần chủ động của Tạp chí Tuyên giáo trong đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc; đây là những luận cứ quan trọng cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở trong cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng ta công bố lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; từ năm 1980, sự lãnh đạo của Đảng đã được ghi vào Điều 4 Hiến pháp. Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính vì thế, các thế lực phản động, thù địch luôn dùng trăm phương, ngàn kế để tập trung phủ nhận các giá trị khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì họ cho rằng, xóa đi ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu thì sẽ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Loạt 5 bài phỏng vấn được đăng trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử lần này thực sự thu hút chúng tôi ngay khi đọc bài đầu tiên. Những câu hỏi khá thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề mà các thế lực thù địch đang tấn công hiện nay, để tìm ra lời giải thấu đáo, sâu sắc từ phía các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Phóng viên đặt câu hỏi thẳng thắn, chuyên gia, nhà nghiên cứu trả lời rõ ràng, mạch lạc, sâu sắc và thể hiện rõ tính chiến đấu là một trong những dấu ấn mà các bài viết để lại cho mỗi người đọc. Tôi cho rằng việc lựa chọn dạng bài phỏng vấn để chẻ nhỏ vấn đề, xoáy sâu vào những điểm quan trọng là một cách tuyên truyền khá hiệu quả, giúp chúng tôi thấu hiểu rõ hơn vấn đề, trang bị cho mình những kiến thức sâu sắc và toàn diện hơn. 

Để loạt bài rất có giá trị này đến với đông đảo nhân dân, thiết nghĩ Tạp chí Tuyên giáo, cũng như mỗi người đọc cần chia sẻ tích cực trên các trang mạng xã hội, để góp phần lan tỏa hơn sức mạnh trong phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ các bài viết này. Điều này cũng góp phần tích cực vào việc củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. 

Đồng chí Cao Văn Khởi, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Văn Lâm, Hưng Yên

Cần nhiều hơn những tuyến bài mang đậm tính chiến đấu trên Tạp chí Tuyên giáo

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết trên Tạp chí Tuyên giáo, nhất là bài viết trên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng. Với mỗi chúng tôi, những người làm công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, việc tham khảo các bài viết này có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những bài viết hay trên Tạp chí như những cẩm nang trong công tác nghiên cứu, giảng dạy.

Chính vì vậy, khi đọc loạt 5 bài viết chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thềm Đại hội XIII, chúng tôi thật sự tâm đắc. Đây có lẽ là lần đầu, Tạp chí Tuyên giáo triển khai tuyến bài mang tính chiến đấu cao, dưới dạng phỏng vấn, bóc tách nhiều góc độ rất sâu sắc. Ở mỗi bài viết, các vấn đề được “mổ xẻ”, phân tích thấu đáo, lập luận sắc bén. Các nhân vật phỏng vấn đều là những nhà nghiên cứu, lý luận, chuyên gia có uy tín. Với chúng tôi, những người làm công tác tuyên giáo ở địa phương, cơ sở đặc biệt tâm đắc bài thứ 2, phỏng vấn đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Bởi cách viện dẫn, trả lời của đồng chí Hà Đăng vừa thể hiện lý luận rất chặt chẽ, nhưng lại thấm đẫm thực tiễn, có giá trị phản bác, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch rất hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng tôi rất tâm đắc với cách đặt ngược lại câu hỏi với "đối phương" của đồng chí Hà Đăng ở phần trả lời câu hỏi thứ hai. Khi ông hỏi ngược lại rằng: Nếu như họ đã thừa nhận Đảng ta là “tổ chức chính trị không thể thay thế ở Việt Nam” thì có nghĩa đó là một đảng chân chính, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thế thì họ còn kêu gọi Đảng ta thay đổi Cương lĩnh, thực chất là thay đổi bản chất chính trị của Đảng để làm gì? 

Những ngày qua, trong mỗi giờ giảng bài, nhiều học viên khi được được chúng tôi giới thiệu các bài viết đã rất nhanh chóng chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ từ cộng đồng mạng. Hiệu ứng của chuỗi bài nhờ vậy sẽ mạnh mẽ hơn.

Mong rằng, thời gian tới, Tạp chí Tuyên giáo in cũng như điện tử sẽ có nhiều tuyến bài viết “nặng ký”, với tính chiến đấu cao và  mạnh mẽ với các luận điệu sai trái, thù địch như tuyến bài viết lần này.

Nhà báo Nguyễn Phượng, Trưởng ban Chính trị, Văn hóa – xã hội Báo Đồng Nai

Loạt bài công phu, lập luận sắc bén

Loạt bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII đăng trên Tạp chí Tuyên giáo là một loạt bài công phu, nhiều thông tin, có tác dụng định hướng tuyên truyền rất hiệu quả. Đặc biệt với những nhà báo đang công tác tại báo Đảng địa phương, loạt bài này không chỉ trang bị thêm cho chúng tôi nhiều kiến thức lý luận sâu sắc, mà còn giúp xây dựng được những nội dung tuyên truyền phù hợp trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

5 bài phỏng vấn GS. TS. Vũ Văn Hiền, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng và GS. TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, đã truyền tải rất nhiều thông tin từ con đường phát triển, bảo vệ cương lĩnh 2011, đập tan các chiêu trò của các thế lực thù địch đến giữ gìn chân-thiện-mỹ của văn học nghệ thuật. Phỏng vấn về một vấn đề tưởng khô cứng nhưng bằng lập luận chặt chẽ của nhà báo và những câu trả lời sắc sảo của người được phỏng vấn đã giải đáp được những vấn đề đặt ra trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Hiện ở Báo Đồng Nai chúng tôi, ngoài chuyên trang Xây dựng Đảng còn có trang chuyên đề về Đấu tranh các luận điệu sai trái xuất hiện 1 kỳ/tuần. Những vấn đề gợi mở từ loạt bài Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII sẽ giúp chúng tôi xây dựng những nội dung tuyên truyền phù hợp, nhất là trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bởi đây là những nội dung không những hợp tính thời sự mà còn rất quan trọng của Đảng ta hiện nay./.

Hồng Hải - Song Minh - Liên Việt thực hiện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác