Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Bến Nhà Rồng - TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Báo Ảnh Việt Nam)

CHÚ TRỌNG CÁC GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ đạo trong hoạt động đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, coi đó giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định, văn bản của Trung ương và Thành ủy; rà soát, ban hành, bổ sung quy chế về công tác cán bộ, coi trọng về tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức; chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đánh giá và sắp xếp lại vị trí công tác của cán bộ, công chức; xử lý một số cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm.

Năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy đã ký ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóatrong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng quý với các đồng chí trưởng ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Đề án số 02-ĐA/TU. Song song với đó, tổ chức biên soạn, biên tập và phát hành hơn 50.000 tài liệu tham khảo trang bị cho cơ sở làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt chi bộ. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái với các địa phương, đơn vị; tổ chức 4 hội nghị tập huấn chuyên đề cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành thành phố, thường trực và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; tiến hành 2 lần điều tra dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên đại diện các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị thuộc hệ thống chính trị của Thành phố về kết quả triển khai các giải pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng bộ Thành phố phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học “Những giải pháp có tính chất đột phá nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhằm cung cấp những vấn đề thực tiễn, xác định những khó khăn, thách thức đặt ra và kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại Đảng bộ Thành phố.

Qua triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, đã góp phần  nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, trong phần lớn cán bộ, đảng viên về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Đề án số 02-ĐA/TU trong toàn Đảng bộ Thành phố. Bên cạnh đó, ý thức cảnh giác, chủ động phòng, chống những biểu hiện suy thoái trong nội bộ được nâng lên; một số giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; việc học tập, triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, ngày càng nghiêm túc, hiệu quả hơn.

ĐẤU TRANH, PHÊ PHÁN NHỮNG BIỂU HIỆN SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG  CHÍNH TRỊ, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ

Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát hiện, đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, đấu tranh với những phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị ngay từ chi bộ, khu dân cư.

Thường trực Thành ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy duy trì giao ban định kỳ với thường trực quận ủy, huyện ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy có các đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ đạo, rút kinh nghiệm các hình thức và biện pháp đấu tranh qua từng thời điểm.

Bên cạnh việc đấu tranh, phản bác thông qua kênh báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, thường trực cấp ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, cấp ủy cơ sở duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, để trực tiếp phản bác, đấu tranh trực diện với một số cá nhân. Phát huy vai trò của các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí, đồng chí, đồng đội có uy tín của các đối tượng để gặp gỡ, vận động, từng bước thuyết phục; hướng dẫn và chỉ đạo cấp ủy đấu tranh, phê phán trong sinh hoạt tại từng chi bộ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số cấp ủy duy trì liên hệ, tạo kênh gặp gỡ, đối thoại với một số đối tượng cụ thể; tổ chức tham quan thực tế một số địa điểm thành tựu kinh tế - xã hội trong xây dựng và phát triển Thành phố, góp phần hạn chế một bước những suy nghĩ và hành động lệch lạc của một số cá nhân.

Tại cơ sở, các cấp ủy quan tâm làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những phát ngôn, nhận thức lệch lạc, manh nha xuất hiện do những mâu thuẫn nội bộ hoặc bức xúc cá nhân, không để phát triển thành những quan điểm sai trái trong nội bộ.

Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh nắm tình hình diễn biến hoạt động trên Internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, chống đối chính trị trong và ngoài nước; tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để chủ động phối hợp xử lý và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xử lý, giải quyết.

TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng của Thành phố luôn coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn kiên định và nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc trên hệ thống báo chí  của Thành phố tiếp tục được tăng cường; phát huy vai trò chủ động tham gia, hiến kế, xây dựng tổ chức các tuyến bài viết, khai thác từng vấn đề, khía cạnh phù hợp với nội dung mà các thế lực thù địch đang sử dụng để chống phá; theo hướng chuyển sự tham gia của báo chí, truyền hình Thành phố với tư cách “người trong cuộc”.

Đặc biệt, các cơ quan báo chí Thành phố đã vào cuộc khá tốt trong việc phối hợp tuyên truyền âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ vai trò chủ mưu, giật dây của tổ chức phản động Việt Tân và một số cá nhân lợi dụng sự cố môi trường do Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung, kêu gọi tụ tập, xuống đường trái phép, âm mưu kích động bạo loạn, phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào tháng 5/2016; tham gia tuyên truyền xoay quanh việc cơ quan chức năng thi hành cưỡng chế cơ sở thờ tự Liên Trì, quận 2; khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình...

Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng trang mạng xã hội Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh  để triển khai công tác nắm bắt thông tin và tuyên truyền, chia sẻ thông tin chính thống, đấu tranh trực diện một số đối tượng và vụ việc cụ thể. Bước đầu, trang thông tin đã có tác dụng rất tích cực và xây dựng được uy tín rộng rãi của Thành phố trong phạm vi cả nước.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã tổ chức hai hội nghị quán triệt, chỉ đạo ban tuyên giáo cơ sở tổ chức lực lượng, xây dựng các trang mạng xã hội để chia sẻ, kết nối các trang đấu tranh, tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng internet bước đầu có kết quả tích cực. Một số cấp ủy sử dụng các bài viết trên hệ thống báo chí Trung ương và Thành phố để tuyên truyền trực tiếp. Một số đơn vị tiếp tục phối hợp, phát huy lực lượng các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí, giảng viên lý luận chính trị của cơ sở đào tạo trực thuộc hoặc đóng trên địa bàn để thực hiện các bài viết với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng và chế độ, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc để tuyên truyền nội bộ. Đồng thời, đăng tải trên các trang thông tin, mạng xã hội của cơ sở để tuyên truyền cho đông đảo quần chúng nhân dân. Có thể thấy rằng, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái được triển khai mạnh mẽ, bước đầu có tác dụng tích cực; việc củng cố và tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh trực diện được các cấp ủy, các cơ quan chức năng quan tâm.

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG THỜI GIAN TỚI

Từ thực tiễn hoạt động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái, đặt ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Một là, tăng cường tổ chức, định hướng hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thời gian qua, việc định hướng, chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, xấu độc, sai sự thật và phản bác các quan điểm sai trái có thời điểm còn chưa có sự tập trung cao, thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, chấn chỉnh, xử lý đến nơi đến chốn. Một số cơ quan báo chí có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích, có biểu hiện chưa chấp hành sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy cơ quan chủ quản báo chí, cấp ủy và ban biên tập một số cơ quan báo chí Thành phố trước những biểu hiện lệch lạc của thông tin báo chí chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí chưa thật sâu sát, còn lúng túng trong chỉ đạo công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái dẫn đến hoạt động này chưa thực sự bao phủ trên các phương tiện báo chí Thành phố. Một số vấn đề nhạy cảm, bức xúc được các cơ quan báo chí phản ánh với mức độ, liều lượng quá dày, quá đậm đặc; thông tin chưa đầy đủ, chưa phản ánh đúng bản chất của vấn đề, suy diễn thiếu căn cứ, thậm chí sơ hở, gây phản cảm trong dư luận xã hội và bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng làm phức tạp thêm tình hình.

Hai là, cần xây dựng được các bộ quy chế phối hợp trong hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái giữa các lực lượng, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Trung ương và phân công, phân nhiệm rõ ràng.

Vấn đề phối hợp thông tin và lực lượng đấu tranh phản bác, chủ động trao đổi nội dung giữa các bên mặc dù đã thực hiện nhưng chưa thường xuyên, cơ chế phối hợp chưa mang tính định kỳ tạo thành nền nếp, còn nhiều nội dung chưa được cụ thể hóa đi vào thực tiễn. Công tác định hướng các hoạt động đấu tranh phản bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến với hệ thống tuyên giáo cơ sở chưa kịp thời (hiện các đơn vị cơ sở vẫn còn lúng túng, thiếu kỹ năng cần thiết trong nội dung này). Công tác phối hợp lực lượng yếu do không có chỉ đạo chung, thống nhất từ Trung ương, từ cấp Thành phố đã bộc lộ rất nhiều hạn chế như việc không đồng bộ tạo ra sự chia rẽ trong thông tin, thậm chí đối lập trong thông tin trên không gian mạng làm hạn chế công tác tuyên truyền…

Ba là, tăng cường việc bồi dưỡng về trình độ lý luận và nhận thức đối với lực lượng nòng cốt, đấu tranh phản bác và các kỹ năng sử dụng mạng xã hội tham gia đấu tranh phản bác.

Một trong những khó khăn, hạn chế lớn nhất hiện nay là cả Trung ương và các tỉnh, thành phố còn chưa quan tâm đến việc xây dựng lực lượng nòng cốt đấu tranh trải rộng trong hệ thống cơ sở> Lực lượng nòng cốt thiếu kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông mạng xã hội thấp, phương pháp viết tin, bài đấu tranh phản bác chưa khoa học, kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượngtham gia chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa toàn tâm toàn ý cho công tác truyền thông, đấu tranh phản bác. Các đơn vị cơ sở chưa thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng nòng cốt… Bốn là, cấp ủy cơ sở phải thực sự mạnh dạn, năng động, sáng tạo trong hoạt động tổ chức, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Nhận thức của một số cấp ủy của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố chưa cao; tính chủ động, mạnh dạn chỉ đạo hệ thống trực thuộc tham gia mặt trận đấu tranh, phản bác trên không gian mạng còn hạn chế,  có nhiều nơi lãnh đạo cấp ủy vẫn cótâm lý chờ đợi hướng dẫn của Thành phố; thậm chí, coi việc đấu tranh, phản bác này là của “cấp trên”.

Rút kinh nghiệm những hạn chế, phát huy những bài học quý trong những năm qua, tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được những kết quả cao nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Lê Văn Minh
Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất