Tiếp tục tạo chuyển biến trong phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Quang cảnh Hội nghị

Đó cũng là nội dung được tập trung đánh giá, thảo luận tại Hội nghị diễn ra chiều nay (3-1), tại tỉnh An Giang giữa Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp các địa phương An Giang, Cà Mau và Kiên Giang tổ chức, nhằm sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2019, ký kết chương trình hành động năm 2020. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang bày tỏ: Mặc dù An Giang là một tỉnh không có biển, nhưng xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyêntruyền biển, đảo nên trong những năm qua, Tỉnh ủy An Giang đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tạo ra những bước đột phá mới cả về nội dung và hình thức gắn với thực tiễn của địa phương trong công tác phối hợp tuyên truyền. Kết quả đạt được, đã góp phần thiết thực giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam nói chung và vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.