Vững bước dưới cờ Đảng vinh quangCách đây 88 năm, khi đất nước đang đêm trường nô lệ, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như bình minh ló rạng trời Đông, ghi một dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam có một chính đảng làm ngọn cờ tập hợp trí tuệ và sức mạnh của toàn dân tộc, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi theo con đường đúng đắn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

88 mùa Xuân qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh về một Việt Nam mới đầy sức trẻ, tự tin hội nhập với những đô thị hiện đại, nông thôn mới, những khu công nghiệp đang trở thành điểm sáng trên trường quốc tế. Đất nước ta, dân tộc ta tự hào có Đảng quang vinh, sắt son một lòng theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Con đường xây dựng và phát triển đất nước phía trước đặt ra cho chúng ta nhiều nhiệm vụ nặng nề. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự chỉnh đốn, đổi mới phương pháp công tác, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Chính vì vậy, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là vấn đề cơ bản. Có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, Đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi lên.

Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác tư tưởng đã trực tiếp góp phần tạo nên một hệ thống các quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của những người cộng sản Việt Nam; phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hoà bình”; làm thất bại chiến lược đánh vào tư tưởng, chia rẽ nội bộ hòng làm tan rã Đảng ta của các thế lực thù địch. Trước bối cảnh tình hình mới, ngành Tuyên giáo đi sâu nghiên cứu, tổng kết những bài học kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện cụ thể ngày nay, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; đồng thời đổi mới về nội dung, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng nước ta.

Một mùa Xuân mới lại về càng làm cho mỗi chúng ta thêm tự hào về “những trang sử bằng vàng” của Đảng, tự hào về Bác Hồ kính yêu, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Xuân mới đang mở ra động lực mới. Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả của cách mạng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Lê Huy Nam

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất