Hải Dương: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở
Thư viện tỉnh Hải Dương

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, những nhiệm kỳ qua (Từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI), Tỉnh ủy Hải Dương đặc biệt quan tâm và chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. 

Theo đó, Tỉnh ủy Hải Dương xây dựng và chỉ đạo thực hiện: Chương trình số 07-CTr/TU (20/7/2006) về "Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giai đoạn 2006 - 2010"; Đề án số 02-ĐA/TU (26/1/2007) về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ nhằm đáp yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới"... từ đây cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy Hải Dương đối với công tác cán bộ, trong đó đặc biệt là sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo hướng chuẩn hóa, đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa ban hành nhiều văn bản, quyết định, kế hoạch quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo các tiêu chí đặt ra và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2016-2020) đã đề ra.

Trong thời gian qua, Hải Dương luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Trong thời gian qua, Hải Dương luôn chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự tự giác nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở giai đoạn 2005 - 2018 do Đảng bộ tỉnh Hải Dương lãnh đạo đã triển khai tích cực và mang lại kết quả đáng ghi nhận.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở cơ sở được Đảng bộ tỉnh Hải Dương xác định là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tỉnh luôn quan tâm đầu tư, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ này theo hướng chuẩn hóa chức danh về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng an ninh,... Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Quan tâm lựa chọn, cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, đề án của tỉnh và các lớp do Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị đào tạo tổ chức. 

Trong hơn 10 năm (từ năm 2005 đến 2018) đã có nhiều chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh, dân tộc, tôn giáo, tin học cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đã Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo thực hiện. Tính đến năm 2018, Hải Dương có 2.666 cán bộ xã, phường, thị trấn với 11 chức danh đã cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Cụ thể: Trình độ chuyên môn: từ trung cấp trở lên chiếm 100%; trong đó, trên đại học chiếm 0,75%, cao đẳng và đại học chiếm 61,3%, trung cấp chiếm 37,9% (năm 2005: Đại học và cao đẳng chiếm 5,1%, trung cấp chiếm 39%, sơ cấp chiếm 10%, chưa quan đào tạo chiếm 45,9% ).Về trình độ lý luận chính trị: cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 81% (năm 2005 chiếm 44,5%)(3). 

Đồng thời, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đã được Tỉnh ủy quan tâm, tạo điều kiện để tham gia các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức: tỷ lệ cán bộ được tham gia bồi dưỡng kiến thức an ninh chiếm 71,1% và kiến thức quốc phòng chiếm 98,5%. Tỷ lệ cán bộ được bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính chiếm 25%. Trình độ tin học chiếm 69%, chủ yếu là trình độ A và trình độ ngoại ngữ chiếm 18,7%(4). Ngoài ra, các chế độ, chính sách về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ sở cũng như đội ngũ cán bộ giảng dạy được vận dụng, thực hiện đầy đủ, kịp thời, phù hợp từng thời điểm và tình hình thực tế của tỉnh. Qua đó góp phần khuyến khích, tạo động lực, động viên cán bộ an tâm công tác, phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, cống hiến và trưởng thành.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của tỉnh Hải Dương cơ bản đủ về số lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được nâng lên. Nhiều cán bộ trưởng thành từ thực tiễn đã tích cực khắc phục khó khăn, chủ động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều cán bộ đã tích lũy được kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, không ngừng nâng cao trình độ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đóng góp vai trò quan trọng trong các thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

 Trong thời gian tới, Hải Dương cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào đạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở, trong đó, chú trọng triển khai một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, nâng cao nhận thực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhân dân, trước hết là người đứng đầu về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của công tác cán bộ nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nói riêng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng quy định, có chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở. 

Hai là, các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, của Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ, trong đó có quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, khung chương trình, nội dung, phương pháp, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng: cán bộ trong quy hoạch phải được cử đi học nâng cao về lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh; cập nhật kiến thức mới về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; tin học, ngoại ngữ để bảo đảm cán bộ chủ chốt cấp câp cơ sở phải có hiểu biết rộng, có kiến thức cơ bản tương đối toàn diện và thường xuyên được cập nhật tri thức mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và trong nhiệm kỳ phù hợp với từng đối tượng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng phù hợp với từng chức danh; chú ý bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống phát sinh ở cơ sở Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở phải được học tập, được đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm, được trang bị không chỉ dừng lại ở cơ sở lý luận mà còn được cập nhật, bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ nhằm phục vụ thiết thực cho quá trình công tác

Bốn là, thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá đúng trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã trên cơ sở bám sát yêu cầu chính trị. Từ đó, xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể, phù hợp với từng chức danh, ngạch, bậc; quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo từng năm và cả nhiệm kỳ để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời chú trọng việc đào tạo chuyên sâu sau đại học để có đội ngũ trí thức giỏi trên từng ngành, lĩnh vực, nhất là những ngành, lĩnh vực thế mạnh ở địa phương. Đẩy mạnh việc thu hút cán bộ có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp đại học có trình độ chuyên môn phù hợp về công tác tại các xã, phường, thị trấn.

Năm là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý phải gắn với việc bố trí, sử dụng, tránh tình trạng đào tạo không đúng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ. Quản lý chặt chẽ cán bộ cử đi học, chấm dứt việc đề bạt, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng trước, đào tạo sau. Với các cán bộ đã được đi đào tạo, bồi dưỡng cần được sắp xếp vị trí phù hợp theo sở trường và chuyên môn được đào tạo.

Sáu là, xây dựng cơ chế, chính sách để tuyển chọn đội ngũ giảng dạy, báo cáo viên chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đáp ứng yêu cầu, vừa phải bảo đảm kiến thức lý luận nền tảng vừa có kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Tổ chức những lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, tăng cường thực hiện các bài tập tình huống, hướng dẫn nghiệp vụ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” để người học có thể vận dụng ngay kiến thức được trang bị vào công việc đang đảm nhận. Đồng thời, cần kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học bảo đảm khoa học, thực chất, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo đảm phục vụ công tác quản lý, dạy và học có chất lượng, hiệu quả. Có chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Hải Dương đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ từ một tỉnh nông nghiệp trở thành tỉnh công nghiệp, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nói riêng có chất lượng cao, có trình độ lý luận, chuyên môn và các kỹ năng, nghiệp vụ vững vàng là nhiệm vụ, là yêu cầu cần thiết. Trong đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, chất lượng của đội ngũ này có được nâng cao hay không phụ thuộc vào kết quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hải Dương./.

Đào Thị Lê - Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Tài liệu tham khảo
(1), (2) Lưu văn phòng Tinh ủy Hải Dương
(3), (4),Báo cáo chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn năm 2018, Lưu Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương
.

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất