Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. (Ảnh: TTXVN)
Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội là nhân tố vật chất, tinh thần quyết định trạng thái và khả năng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; được xác định bởi tổng thể các yếu tố: trạng thái chính trị - tinh thần, nghệ thuật quân sự, cơ cấu tổ chức, trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội; số lượng và chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện vật chất khác; trình độ phát triển khoa học quân sự, trình độ và năng lực của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chăm lo, giúp đỡ, đùm bọc của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chất lượng tổng hợp của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đây là nhân tố quan trọng nhất để Quân đội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1).

Trong những năm gần đây, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, Đảng, Nhà nước tập trung xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”(2). Nhờ đó, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội có bước phát triển mới về chất. Quân đội thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tích cực giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, thực chất và trở thành một trụ cột trong kiến tạo, gìn giữ môi trường hòa bình, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, thế giới, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song, thế giới đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu, như hòa bình, an ninh năng lượng, chạy đua vũ trang cùng các thách thức an ninh phi truyền thống,... tiếp tục diễn biến với tính chất, quy mô, cường độ ngày càng cao. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đối với nước ta, qua hơn 35 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước những khó khăn, thách thức mới, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng đòi hỏi cao hơn.

Trước tình hình nói trên, Đảng ta xác định phải tiếp tục: “Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc”(3); trong đó, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, việc xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống là yêu cầu cơ bản, thường xuyên, cấp bách, đòi hỏi phải tập trung thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đây là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội kiểu mới, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và khẳng định. Nhờ trung thành, vận dụng sáng tạo và luôn quan tâm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn có giác ngộ chính trị sâu sắc, có nhận thức, hành động thống nhất; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đoàn kết, thống nhất; có tinh thần chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng tổ chức quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo bước chuyển biến mới trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. (Nguồn: dantri.vn)

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cốt lõi là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Các cơ quan, đơn vị luôn đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, bản chất, truyền thống cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội; nhận thức rõ đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo 35 các cấp, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; gắn với thực hiện phong trào “Thi đua Quyết thắng”, phong trào “Thi đua yêu nước”, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách và công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Hai là, xây dựng tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo bước chuyển biến mới trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng, Quân đội nhiều lần điều chỉnh về tổ chức, lực lượng. Hiện nay, trước sự biến chuyển nhanh, phức tạp của tình hình cùng sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ về hình thái, phương thức tiến hành chiến tranh, các tình huống quốc phòng, đối tượng đấu tranh, tác chiến, việc điều chỉnh tổ chức Quân đội là yêu cầu khách quan, cấp thiết. Đây cũng là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Để thực hiện chủ trương này, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 về "Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo”; Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2/4/2022 về “Lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo”. Các nghị quyết này xác định, tiếp tục tổ chức Quân đội có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý giữa các thành phần lực lượng, giảm đầu mối trung gian và đơn vị bảo đảm, phục vụ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị, ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tiếp tục tổ chức một số đơn vị dự bị chiến lược; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Để xây dựng tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh quán triệt, giáo dục, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị, thống nhất cao; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các biện pháp toàn diện, đồng bộ, phù hợp thực tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn quân và của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình điều chỉnh tổ chức, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững ổn định tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái và hoạt động chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; khắc phục những biểu hiện chủ quan, nóng vội, hình thức, bảo thủ, trông chờ, triển khai thực hiện thiếu quyết liệt.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đây là những mặt công tác quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện, trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, ngày 20/12/2022, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo”, xác định rõ quan điểm, mục tiêu, những giải pháp đồng bộ, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện. Cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định rõ: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên trong thời bình, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ. Tổ chức huấn luyện toàn diện, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo hướng hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, rèn luyện bản lĩnh chính trị và các mặt công tác khác, coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và thực tiễn huấn luyện. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, cán bộ, chiến sĩ; chú trọng thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội. Qua đó, trang bị cho bộ đội, người chỉ huy có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu, hiện đại, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử lý các tình huống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong các học viện, nhà trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc phương châm “Chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp sát thực, khả thi. Đi liền với công tác huấn luyện, đào tạo, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên giới, nội địa, vùng trời, vùng biển cũng như chủ quyền không gian mạng của Tổ quốc, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, coi trọng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của Quân đội, pháp luật của Nhà nước, cải cách hành chính quân sự, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”..., góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Nữ chiến sĩ đặc công thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) luyện tập trên thao trường. (Nguồn: qdnd.vn)

Bốn là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, làm nòng cốt xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”(4); “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(5). Cán bộ và công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của “then chốt”, mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng; đào tạo và huấn luyện cán bộ là “công việc gốc” của Đảng. Vì thế, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ là giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Thực tiễn lịch sử, truyền thống gần 80 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng cho thấy rõ điều này.

Trình độ, năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy, quản lý bộ đội nói riêng có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của mỗi cơ quan, đơn vị và toàn quân. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/2/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm về phẩm chất và năng lực công tác. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm sự liên thông, kế thừa. Coi trọng bồi dưỡng thường xuyên; gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng; mở rộng hợp tác đào tạo với các trường đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân ở một số lĩnh vực mà Quân đội chưa có điều kiện đào tạo, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế về lĩnh vực này, nhất là với các nước bạn bè truyền thống, có nền khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự phát triển. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao; ưu tiên đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chuyên gia đầu ngành, cán bộ thiết kế chế tạo, quản lý, khai thác làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, cán bộ làm công tác đối ngoại đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về quốc phòng. Xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị phù hợp với yêu cầu động viên theo các trạng thái quốc phòng. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là chính sách tiền lương, nhà ở, phụ cấp; chính sách khuyến khích cán bộ công tác ở nơi khó khăn, biên giới, biển, đảo; chính sách thu hút nhân tài vào phục vụ trong Quân đội; chính sách đối với hậu phương, gia đình cán bộ. Đồng thời, chăm lo giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với người có công và gia đình thương binh, liệt sĩ,... phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác khoa học quân sự; công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Khoa học quân sự là một bộ phận không thể thiếu của khoa học và công nghệ quốc gia, là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người chỉ huy các cấp. Phát triển khoa học quân sự đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm; trong đó, khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò dẫn dắt, khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự là then chốt, xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học quân sự là nền tảng. Nâng cao năng lực, đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện chuyển đổi số nhằm thúc đẩy khoa học quân sự phát triển. Tập trung nghiên cứu phát triển khoa học lý luận chính trị, kịp thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng; phát triển hệ thống lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam; dự báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các hình thái chiến tranh trong tương lai; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, hoạt động của khu vực phòng thủ, nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác hậu cần, kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, yếu tố quan trọng góp phần quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đối với công tác này, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong và ngoài Quân đội. Kết hợp chặt chẽ hậu cần quân đội với hậu cần nhân dân; chủ động nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình; hoàn thiện cơ chế, phương thức xây dựng và hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận hậu cần quân đội gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, đồng bộ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên từng hướng, địa bàn, tạo thế liên hoàn, vững chắc; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của bộ đội. Thực hiện công tác kỹ thuật phải đặt trong tổng thể thực hiện các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nghệ thuật quân sự Việt Nam; ưu tiên đầu tư nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa nghiên cứu, khai thác trang bị kỹ thuật công nghệ cao với sửa chữa, cải tiến và sử dụng có hiệu quả trang bị kỹ thuật hiện có, duy trì vững chắc hệ số kỹ thuật của trang bị kỹ thuật,... Qua đó, bảo đảm tốt hậu cần, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội. Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo”, xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước./.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG
Ủy viên Bộ Chính trị
Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

__________________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2011, t.14, tr.435.

(2) (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.I, tr. 67, 155-156.

(4) (5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.309, 280.

(Nguồn: TC Cộng sản)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất