Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương

Thực tiễn đã chứng minh, một tổ chức hoạt động có hiệu quả phụ thuộc vào 3 yếu tố: hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ và cơ chế, phương thức vận hành của tổ chức đó. Vì vậy, để xây dựng được đội ngũ cán bộ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, ngoài các giải pháp tác động vào công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, cần có các giải pháp tác động vào những yếu tố liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và cơ chế, phương thức hoạt động. Trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Khối thông qua ba yếu tố nêu trên.

Một là, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng. Hiện nay, trong hầu hết các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, còn tồn tại hai tổ chức đảng là ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy. Đảng ủy Khối là cấp trên trực tiếp của đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể, nhưng không có chính quyền cùng cấp. Cho nên, trên thực tế, vẫn còn những chồng chéo, trùng lắp nhất định về một số nhiệm vụ cụ thể. Do đó, cần phải tiến hành rà soát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một cách chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Song song với đó, cần rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy các bộ, ngành, đoàn thể nhằm khắc phục tối đa những chồng chéo, trùng lắp trong chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức đảng này.