Một số nhiệm vụ mới cho giáo dục phổ thông năm học 2013-2014
Khai giảng năm học mới ở Trường Phổ thông cơ sở Nậm Giải (xã Nậm Giải - Quế Phong - Nghệ An).
Năm học 2012-1013 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thực hiện Chiến l­ược phát triển Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2011 - 2020 với  chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất l­ượng giáo dục”

Trong năm học vừa qua, đa số các trường phổ thông đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành giáo dục đạt nhiều kết quả. Nhiều giáo viên, học sinh đạt danh hiệu Giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp; duy trì tốt sĩ số học sinh trong các độ tuổi đến trường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục thể chất, thẩm mĩ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, học sinh chuyển lớp, chuyển cấp đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao...

Năm học mới 2013 - 2014 là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thực hiện Chiến lư­ợc phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 - 2020; là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Kết luận 51 Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, những nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2013 - 2014, mà hệ thống giáo dục phổ thông cần tập trung thực hiện tốt là:

Một là, với chủ đề năm học tiếp tục “Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý”, tập trung vào các nội dung: “Thày mẫu mực, trò tích cực, trường học thân thiện”; “Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là khâu then chốt cho công tác quản lý chất lượng dạy và học”, các trường phổ thông tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ đề nhiệm vụ năm học mới với những giải pháp đồng bộ tăng cư­ờng công tác giáo dục tư­ t­ưởng chính trị, nền nếp, kỷ cương, ý thức chấp hành các quy định nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên và học sinh thông qua việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong ngành giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chương trình, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động học sinh trong các độ tuổi đến trường, duy trì tốt sĩ số học sinh, hạn chế tối đa học sinh bỏ học giữa chừng; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng dạy - học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và công tác quản lý giáo dục, sử dụng hiệu quả các thiết bị đồ dùng dạy học.

Ba là, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Hai tốt”. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày - đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy, học. Thực hiện tốt “3 đủ” theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo (Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) đối với các trường ở nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa... Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa giáo viên với nhà trường về chất lượng giảng dạy; giữa gia đình với nhà trường trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho con em đi học; gắn thực hiện các nhiệm vụ về công tác giáo dục với thực hiện các quy ước, hương ước đã xây dựng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và hoạt động của Hội khuyến học các cấp.

Bốn là, quan tâm sát sao đến đời sống cán bộ, giáo viên, nắm chắc hoàn cảnh, trình độ, năng lực của từng giáo viên để có biện pháp bố trí sử dụng hợp lý; chăm lo công tác bồi dưỡng giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn; đẩy mạnh phong trào hoạt động Đoàn, Đội; kịp thời có biện pháp động viên, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các thầy cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác và trong học tập. Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh khuyết tật vượt khó học giỏi; làm tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường - lớp học...

Năm là, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Muốn vậy, phải đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện các nhân tố tích cực để đưa vào diện phát triển đảng viên mới có chất lượng. Chi bộ phải thực hiện tốt vai trò lãnh đạo đối với Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường...

Sáu là, các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục nhằm huy động tối đa các nguồn lực chăm lo cho công tác giáo dục của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Hội cha mẹ học sinh cần thực hiện tốt công tác phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường cùng quan tâm chăm lo giáo dục học sinh.../.

Hoàng Nam Nhất
Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất