Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm mô hình nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng lĩnh vực xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Toàn tỉnh có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 115 xã, chiếm 50%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân của khu vực nông thôn trên địa bàn không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phải tập trung cao, gắn với xây dựng đô thị văn minh, đẩy mạnh đi vào chiều sâu, bền vững, xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí,dừng lại là rớt chuẩn;kiên trì thực hiện việc đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế nông thôn ở tất cả các lĩnh vực, ngành và các giải pháp khác tạo ra sự phát triển nhanh về kinh tế, có sự đột phá nhưng bền vững và luôn quan tâm cao đến vấn đề bảo vệ môi trường; phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng phải đảm bảo cân đối nguồn lực, tuyệt đối không để nợ đọng, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân. 

Phấn đấu có thêm 30 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; số vườn mẫu đạt chuẩn tăng thêm: 250 vườn; nâng chuẩn các xã và đảm bảo vững chắc chỉ tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí; có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới...

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, Hà Tĩnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cụ thể:

Về nội dung tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 08-NQ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020; Chỉ thị 17 - CT/TU ngày 14/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền về 19 tiêu chí nông thôn mới trong bộ tiêu chí quốc gia và 01 tiêu chí của tỉnh Hà Tĩnh về Khu dân cư kiểu mẫu; từ đó làm cho các cấp, các ngành, mọi người dân hiểu rõ nội dung của từng tiêu chí, căn cứ để xác định và công nhận tiêu chí, mốc thời gian thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền về kết quả nổi bật và nguyên nhân thành công; những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm 2017 (nhất là những nỗ lực, cách làm sáng tạo của Hà Tĩnh trong điều kiện tỉnh nhà gặp rất nhiều khó khăn, thách thức).

Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; các Chương trình MTQG và các chủ trương, chính sách đang được triển khai thực hiện tại nông thôn, các đô thị như: Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các chủ trương, chính sách về việc làm; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng, chống tội phạm; dân số và kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu…; Tuyên truyền các mô hình, nhân tố điển hình; các địa phương, đơn vị có phong trào thực chất, hiệu quả bền vững, nhất là tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân về vai trò, trách nhiệm, quyết tâm và hành động tham tích cực vào xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các điển hình tiêu biểu...

Về hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Gắn tuyên truyền miệng với vận động trực tiếp các tầng lớp Nhân dân về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lực lượng nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thôn, bản và Ban Tuyên giáo xã, phường, thị trấn. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì, phát huy hiệu quả chuyên trang, chuyên mục về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh; Đài truyền thanh -  truyền hình cấp huyện; hệ thống truyền thông nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền. Tuyên truyền thông qua hình thức tổ chức các cuộc tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giữa các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra tiếp tục phát huy tuyên truyền thông qua các cuộc thi như “Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu”, Cuộc thi “Nông thôn ngày mới”… mà hàng năm tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai có hiệu quả thiết thực...

Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất