Báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA BÁO CHÍ TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Doãn Tiến nhấn mạnh, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần đó được lan tỏa trong toàn xã hội dưới rất nhiều hình thức, qua đó góp phần khơi dậy ý chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền.

Theo đồng chí Trần Doãn Tiến, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong đó lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt…

Đồng chí Trần Doãn Tiến phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Đồng chí Trần Doãn Tiến phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo là dịp trao đổi, đánh giá thực trạng báo chí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng theo Nghị quyết 35-NQ/TW. Từ đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội thảo sẽ góp phần làm rõ thêm nội dung, yêu cầu đặt ra của nền báo chí cách mạng đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 trong tình hình mới; từ đó tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan, đơn vị báo chí trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

MỖI CƠ QUAN BÁO CHÍ PHẢI LÀ “PHÁO ĐÀI” CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VỮNG CHẮC TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đại dịch COVID -19 đã tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế, xã hội của đất nước… Song đến nay Việt Nam bước đầu đã kiểm soát được đại dịch COVID -19… Kết quả trên có sự đóng góp rất quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, báo chí. Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động trong tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, định hướng dư luận, nhất là trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID - 19 lần thứ 4. Nhiều tuyến tin, bài, phóng sự để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng độc giả. Trong đó có nhiều tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng về phòng chống dịch bệnh COVID -19.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao và biểu dương Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức hội thảo khoa học hôm nay. Đây là một sự kiện quan trọng rất có ý nghĩa giúp chúng ta thảo luận đánh giá, góp phần nhìn nhận những việc đã làm được và chưa làm được của báo chí trong thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp của các cơ quan báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm  sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gian tới.

“Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Phân tích bối cảnh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID -19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn… Vì vậy, đồng chí đề nghị, báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu độc trên không gian mạng, nhất là cần tiếp thu, đổi mới các hình thức tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII. Tập trung khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đổi mới. Đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chú trọng hơn nữa trong tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII… Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Thông tin toàn diện thành tựu đổi mới của đất nước; tạo niềm tin mới, khí thế mới để thực hiện các mục tiêu trong 3 giai đoạn mới của đất nước ta đến năm 2025, đến năm 2030 và đến 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng; 100 thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả đồng bộ của ngành Tuyên giáo và các cơ quan chức năng, tạo thành thế trận ngày càng hoàn thiện; hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí là lực lượng tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.

Vì vậy mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản  bác  các  quan điểm  sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa  thông  tin chính  thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy  lùi tiêu cực, lấn  át các thông tin  xấu độc. Bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính tên mặt báo. Các  cơ quan  báo chí cần tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa những mảng sáng, mảng tích cực, các điển  hình cá nhân, tập thể, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các  lĩnh vực, để khơi dậy niềm tin của nhân dân đối với nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tạo diễn đàn trao đổi để đảng viên và nhân dân tham gia trực tiếp vào các công việc của đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đặc biệt là dành thời lượng tuyên truyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị xã hội; tuyên truyền, giải  thích để nhân dân hiểu đúng bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các  thế lực thù địch.

Mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn. Từ đó, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan báo chí; mỗi nhà báo là một chiến sỹ mẫu mực, gương mẫu đi đầu nêu tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có sơ, tổng kết đánh giá kết quả; tổ chức lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ, nhóm phóng viên chuyên sâu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường công tác quản lý, đào tạo phóng viên có kiến thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, có nhận thức đúng đắn trong việc nhận biết, đấu tranh các quan điểm sai trái. Mỗi nhà báo phải đổi mới phương pháp, tư duy, cách viết để nâng  cao hiệu quả các  tác  phẩm báo  chí về đấu tranh , phản bác  các  quan  điểm  sai trái, thù địch. Đặc biệt là trau dồi kiến thức để cung cấp các luận cứ khoa  học, thực tiễn trong mỗi tác phẩm  báo chí là hết sức cần thiết, nhằm đấu  tranh, phản bác có sức  thuyết phục trước các luận điểm phi khoa học, sai trái.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

LÀM RÕ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA BÁO CHÍ VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến phát biểu đã đi sâu phân tích một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí.

Các tham luận đi sâu phân tích yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Từ đó khẳng định công tác này là nhiệm vụ khách quan và việc ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu bảo vệ và bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các tham luận tập trung vào vấn đề nhận diện âm mưu, thủ đoạn, đối tượng, nội dung và phương thức chống phá của các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những yêu cầu đối với cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch của cơ quan báo chí trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chia sẻ tại Hội thảo.

Đồng chí Đỗ Phú Thọ, Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân chia sẻ tại Hội thảo.

Nhiều tham luận trao đổi rất sâu sắc, chân thực về những kết quả thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở các Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí địa phương. Các tham luận góp phần khẳng định, thời gian qua, các cơ quan báo chí ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực vào thành công chung trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan báo chí chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, phát huy tốt các chuyên mục, chương trình, chuyên đề, phóng sự, tin bài chuyên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các chương trình, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác tin giả, thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin chính thống theo quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các cơ quan báo chí cũng cung cấp nhiều kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng cơ quan, loại hình báo chí.

CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CẦN NÊU CAO TÍNH ĐẢNG

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy đã đánh giá cao vị trí và vai trò của cơ quan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và thực hiện tốt Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại... Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Đồng chí cũng lưu ý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.  Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác này, ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận Hội thảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận Hội thảo.

Các cơ quan báo chí cần nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu – coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với hoạt động báo chí. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu” trong hoạt động báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phản  bác các  quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt coi trọng cung cấp thông tin chính thống, lấy cái đẹp, dẹp cái  xấu, lấy thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin xấu độc, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Đa dạng hóa phương thức, hình thức, tăng các thể loại chính luận, bình  luận trong  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mở rộng các  hình  thức  đa phương tiện để chuyển tải các thông  tin phê phán, phản  bác cho phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân, với tư cách công dân mạng nhằm  giành thế chủ động, làm chủ thế trận tiến công về thông tin tư tưởng, lý luận trên không gian mạng.

Các cơ quan nghiên  cứu, các học viện, trường  đại  học, các ban, bộ, ngành… cần quan tâm cung cấp các luận cứ khoa học, tư  liệu thực tiễn cho các  cơ quan báo chí để phê phán, phản bác có sức  thuyết phục các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Đối với các nhà báo, để hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ bản thân mỗi một người cầm bút...

Các cơ quan báo chí cần nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu – coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với hoạt động báo chí. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu” trong hoạt động báo chí. Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu.

 Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất