Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có vai trò rất quan trọng
Quang cảnh hội thảo khoa học quốc gia. (Ảnh: TA)

Các tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá thực trạng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; làm rõ những kết quả nổi bật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, điểm nghẽn và nguyên nhân của hạn chế; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trên cơ sở dự báo nhân tố trong và ngoài nước tác động trực tiếp tới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn tới, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong thời giai đoạn tới; đồng thời đề xuất những nội dung, quan điểm, phương thức, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; góp phần xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

GS. TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về đạo đức có những nội hàm xác định là những nhiệm vụ trọng đại, gắn bó chặt chẽ với nhau, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện thật tốt ba mặt này sẽ góp phần đắc lực vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; góp phần đắc lực vào việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Không được phép lãng quên một một chân lý rằng, mất niềm tin của dân là tất cả, bởi vì “chở thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân”.

Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Đảng về mặt đạo đức thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; làm cho Đảng thực sự vững mạnh, xứng đáng với niềm tin cậy với nhân dân, hoàn thành những trọng trách vô cùng nặng nề nhưng hết sức cao cả, vẻ vang của mình trước dân tộc trong điều kiện lịch sử đất nước có những thuận lợi rất lớn nhưng cũng không ít khó khăn, còn những diễn biến trên thế giới thì cực kỳ phức tạp và rất khó lường. Như Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XIII yêu cầu: “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với  đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy thật tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng gương mẫu.

Điều đáng lo ngại nhất hiện nay là sự suy thoái về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Chính sự suy thoái này về ba mặt này đã ảnh hưởng rất lớn tới niềm tin của nhân dân vào các đảng viên và các tổ chức của Đảng; tác động xấu đến tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách  trong bối cảnh hiện nay là phải xác định được quan điểm và các giải pháp thực sự hiệu quả trong việc xây dựng Đảng về chính trị, về tư tưởng và về đạo đức nhằm khôi phục lại niềm tin đó của nhân dân để tăng cường sức mạnh của Đảng và đưa đất nước tiếp tục đi lên.

Trong điều kiện đất nước hiện nay, đó là tinh thần, là trách nhiệm tiết kiệm, kiên quyết chống nạn lợi dụng chức quyền để nhận hối lộ, tham nhũng, lãng phí; là xây dựng mối quan hệ hài hoà của đảng viên với tập thể, với cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Đề cập những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền trên báo chí về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương khẳng định, trong những năm đổi mới đất nước vừa qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những nhân tố mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội, kiên trì tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng những quan điểm sai trái, thù địch, góp sức tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhân dân; thông tin rộng rãi ra thế giới về truyền thống tốt đẹp của nền văn hoá và con người Việt Nam; là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt đẹp của bạn bè quốc tế, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của nước ta.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Vinh cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong hoạt động báo chí hiện nay như: một số báo có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; thông tin, phán ảnh ở một số báo chưa thực toàn diện, đồng đều; việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhất là người đứng đầu ở một cơ quan báo chí chưa được quan tâm đúng mức; một số cơ quan báo, tạp chí không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, lợi dụng danh nghĩa nhà báo để khai thác tư liệu viết bài với mục đích vụ lợi, cá nhân, làm tổn hại tới danh hiệu cao quý: “Nhà báo cách mạng” mà Đảng và Nhân dân gửi gắm, tôn vinh… 

PGS. TS. Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

PGS. TS. Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ khẳng định, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, những năm qua, Đảng uỷ Công an Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Công an Nhân dân đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương về đạo đức; chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng về đạo đức và giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, công tác xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương ngày càng được nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả rất quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được thực hiện đồng bộ trên hai nội dung là xây dựng đạo đức của tổ chức đảng và xây dựng đạo đức của cán bộ, đảng viên để giáo dục, rèn luyện đảng viên trong toàn Đảng bộ trở thành những cán bộ, đảng viên mẫu mực về tư cách, đạo đức của người đảng viên, người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn có ý thức giữ gìn danh dự, hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân; đồng thời kiềm chế, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TA)

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, tập trung, kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá xuyên tạc đạo đức quân nhân, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” của các thế lực thù địch. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải thường xuyên, kịp thời nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nắm thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay, từ đó kịp thời có biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả. Trong đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, tuyệt đối không nhân nhượng, không thoả hiệp hoặc coi nhẹ các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, phản động.

Với lịch sử hơn 80 năm truyền thống vẻ vang của quân đội, đạo đức quân nhân và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” luôn được các lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ gìn giữ, phát huy. Những giá trị đạo đức quân nhân và phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” không phải bất biến, mà thường xuyên chịu tác động của nhiều yếu tố; đòi hỏi phải luôn được xây dựng, bồi dưỡng và phát huy cho phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (đến năm 2030 hiện đại), xứng đáng là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới có sự đóng góp rất quan trọng của việc xây dựng đạo đức quân nhân và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Nhằm nâng cao phong cách khoa học và hiệu quả trong tham mưu chiến lược và thực thi công tác khoa giáo qua đó giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, GS. TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng các giải pháp căn cơ góp phần phát triển công tác khoa giáo trong giai đoạn tới gồm: 1) Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng với công tác khoa giáo, xây dựng khoa giáo Đảng, tiếp tục củng cố vị thế và xây dựng công tác khoa giáo Đảng; 2) Cụ thể hoá những vấn đề tư tưởng, quan điểm cũng như hướng dẫn nhận thức biện chứng trong những khía cạnh liên quan tới khoa giáo Đảng; 3) Xây dựng đội ngũ những người tham mưu khoa giáo Đảng; 4) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: TA)

Các đại biểu dự hội thảo. (Ảnh: TA)

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác khoa giáo hiện nay, cần đưa ra một số cơ chế phù hợp, hiệu quả như: Một là, bổ sung chức năng của các cơ quan khoa giáo Đảng. Ngoài chức năng tham mưu để lãnh đạo đưa ra đường lối, nghị quyết mang tính chiến lược, hướng dẫn và nội dung nghị quyết, kiểm tra việc thực thi đường lối thì cần tăng cường chức năng phát hiện và đề xuất những vấn đề bất cập, nổi cộm trong quá trình thực thi đường lối để phối hợp với các cơ quan thực thi tham mưu cách giải quyết sao cho phù hợp với nghị quyết và đường lối; xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan khoa giáo Đảng và các cơ quan thực thi để tham mưu cho Trung ương chỉ đạo một cách thống nhất và tập trung những bất cập trong thực thi nghị quyết và đường lối một cách kịp thời. 

Trong buổi sáng đã có 8 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học được trình bày tại hội thảo. Đại biểu đã được nghe các chuyên đề của PGS.TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mớiThS. Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham luận về Một số vấn đề về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn hiện nayGS.TS Đặng Vũ Minh, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham luận về vấn đề Vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội và của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn hiện nay.

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: TA)

Các đồng chí chủ trì hội thảo. (Ảnh: TA)

Hội thảo khoa học Quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”diễn ra trong 1 ngày (13/10) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Ninh Bình tổ chức.

Tạp chí Tuyên giáo sẽ tiếp tục thông tin về hội thảo quan trọng này. 

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất