Đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025

Chiều ngày 05/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam  (HTX) tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng lãnh đạo các vụ đơn vị của hai đơn vị  đã đến dự lễ ký kết.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Báo cáo kết quả phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam thời gian qua, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, HTX, đặc biệt là Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và đạt được một số kết quả nổi bật như: Biên soạn tài liệu hướng dẫn, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về kinh tế tập thể, HTX cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các bộ, ngành, các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các báo cáo viên của các tỉnh, thành phố. Phối hợp xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 164-HD/BTGTW ngày 08/12/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Trên cơ sở đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; chỉ đạo hệ thống tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, Hướng dẫn số 164-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; các cơ quan báo, đài xây dựng chương trình truyền thông về kinh tế tập thể, HTX.

Tổ chức thông tin chuyên đề tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tại một số hội nghị giao ban công tác báo chí. Đặc biệt, để tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam xây dựng báo cáo, dành thời gian thỏa đáng để thông tin trong hội nghị giao ban công tác báo chí về Kết luận số 78-KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; về tình hình kinh tế tập thể, HTX, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam và công tác chuẩn bị Đại hội.

Chỉ đạo, định hướng các báo, đài trung ương và địa phương tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về kinh tế tập thể, HTX như: Tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX và ra Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Tổng kết 20 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội quần chúng... Phối hợp xây dựng và triển khai các đề án, kế hoạch, chương trình về công tác thông tin, tuyên truyền như: Đề án “Đổi mới công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam”; Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực và hiệu quả tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các HTX và thành viên”; Đề án chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

TẬP TRUNG VÀO 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHỐI HỢP GIỮA 2 CƠ QUAN

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, đó là:

Xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ đạo, định hướng các báo, đài trung ương và địa phương tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; về vị trí, vai trò của Ngành Tuyên giáo và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX, các mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, nhất là mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX điển hình tiến tiến; kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo, Ngày HTX Việt Nam, Ngày HTX Quốc tế của Liên minh HTX Quốc tế và Ngày Quốc tế HTX của Liên hiệp quốc.

Tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam, giữa Ngành Tuyên giáo và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong cả nước nói chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khảo sát mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong và ngoài nước; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu. Duy trì có chất lượng công tác sơ kết nhiệm vụ phối hợp hằng năm để đánh giá rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai của hai cơ quan và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho các năm tiếp theo.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại buổi lễ.

ĐỀ CAO VAI TRÒ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

Phát biểu của Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội, đưa kinh tế tập thể, HTX tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, rộng khắp trong các lĩnh vực, các vùng miền, địa phương, cả nông thôn và thành thị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cần tập trung phối hợp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX với những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Chỉ đạo, định hướng các báo, đài trung ương và địa phương tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX; về vị trí, vai trò của Ngành Tuyên giáo và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX, các mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, nhất là mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX điển hình tiến tiến; kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành Tuyên giáo, Ngày HTX Việt Nam, Ngày HTX Quốc tế của Liên minh HTX Quốc tế và Ngày Quốc tế HTX của Liên hiệp quốc.

Tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh HTX Việt Nam, giữa Ngành Tuyên giáo và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong cả nước nói chung để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, thông tin tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khảo sát mô hình HTX hoạt động có hiệu quả trong và ngoài nước; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu. Duy trì có chất lượng công tác sơ kết nhiệm vụ phối hợp hằng năm để đánh giá rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai của hai cơ quan và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho các năm tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có vị trí vai trò hết sức quan trọng giúp Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng vững mạnh cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Đặc biệt, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thời gian qua đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo nên diện mạo nông thôn mới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đ

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Sự phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã đi vào cuộc sống. 

Thông qua Chương trình phối hợp này, hai bên sẽ có nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt việc truyền thông cũng như phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện chương trình hành động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Hai cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền, đề cao vai trò hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế tập thể, nhất là các mô hình HTX có quy mô và sức cạnh tranh lớn; từng bước nắm bắt và định hướng dư luận xã hội để hiểu rõ hơn bản chất, vai trò, vị trí đồng thời có giải pháp tháo gỡ về cơ chế chính sách trong phát triển; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, đổi mới mô hình quản trị hệ thống kinh tế tập thể, HTX phù hợp thực tế Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhất là công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt, lấy nông dân làm trung tâm, nông thôn làm nền tảng, nông nghiệp làm động lực để phát triển HTX, khắc phục tình trạng manh mún nhỏ lẻ, chia cắt đưa các mô hình HTX kiểu mới tiếp cận khoa học công nghệ, đảm bảo chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến khâu thị trường đáp ứng quy mô sản xuất đến lưu thông./.

Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất