Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Khánh Hòa
Đồng chí Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã tác động nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, song với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã nhanh chóng được triển khai trong thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách từng địa phương. Hàng ngày, Thường trực Tỉnh ủy họp với bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh và các địa phương, đơn vị để nắm tình hình và thống nhất triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19” nhằm phát huy vai trò của các tổ tự quản thôn, tổ dân phố trong việc giữ vững, mở rộng các “vùng xanh”, thu hẹp và tiến tới xóa “vùng đỏ”; chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, kịp thời đến với người dân... Hiện nay, tỉnh đang triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và giai đoạn 2 Kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Đối với các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, thì tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sâu rộng trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng như: qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội; tuyên truyền trực quan và thông tin cổ động, như: panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử.... Qua học tập, quán triệt và tuyên truyền, đã cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

Căn cứ Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 11/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò “nêu gương” của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn mẫu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với từng việc làm cụ thể, thiết thực và gắn với cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cá nhân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình đánh giá cao những thành quả mà Khánh Hòa đã đạt được trong công tác tuyên giáo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh hết vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, kịp thời có các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trước mắt, với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Trên lĩnh vực tuyên giáo, bao gồm công tác lý luận chính trị, công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đặc biệt là công tác tăng cường nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, Khánh Hòa cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Lê Hải Bình nhận định, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, với nhiều đặc thù của tỉnh, đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác tư tưởng, đòi hỏi thực hiện thường xuyên, liên tục, hằng ngày, hằng giờ. Công tác tạo sự thống nhất trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tăng cường tạo đồng thuận xã hội có ý nghĩa quan trọng, nhất là khi tỉnh đang thực hiện những nhiệm vụ rất mới trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí Lê Hải Bình lưu ý việc Khánh Hòa gắn kết việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025 với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để thực hiện mục tiêu, đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; đến năm 2030, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, trở thành địa phương phát triển hiện đại; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước; tạo động lực, khí thế trong công cuộc đổi mới với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí nhấn mạnh thêm, Khánh Hòa cũng cần đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đây là những lá chắn, những "liều vaccine" để toàn Đảng bộ Khánh Hòa có thể làm tốt những nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Những đề xuất, kiến nghị của Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ được Đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận, cùng tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc. Đoàn công tác thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đối với công tác phát triển kinh tế- xã hội và công tác tuyên giáo của Khánh Hòa. "Ban Tuyên giáo Trung ương luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa nói chung và công tác tuyên giáo của tỉnh nói riêng” - đồng chí Lê Hải Bình bày tỏ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là đoàn công tác đầu tiên của Trung ương làm việc với Khánh Hòa sau khi tỉnh mở cửa đón khách quốc tế vào ngày 11/11. Khánh Hòa  đáp ứng tốt các tiêu chí về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế có “hộ chiếu vắc xin”. Điều này thể hiện sự quan tâm, đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Khánh Hòa. Những ý kiến tại buổi làm việc hôm nay sẽ làm những gợi mở, những kinh nghiệm giúp Khánh Hòa triển khai tốt Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hết vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thu Hằng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất