Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác do đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Ban, Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị chi bộ đã có những bước đổi mới và đạt được một số kết quả quan trọng.

Về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Ban Tuyên giáo Trung ương và công tác tuyên giáo, đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo. Nhờ đó, phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo không ngừng được đổi mới và phát huy mạnh mẽ. Công tác tuyên giáo đã thực sự phát huy vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong những năm đổi mới đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương có nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII.

Lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan luôn phối hợp chặt chẽ và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; quy hoạch cán bộ, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng; triển khai kịp thời chế độ, chính sách, khen thưởng, biểu dương; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, nhất là cấp tỉnh, bảo đảm về số lượng, chất lượng, cơ cấu, có trình độ lý luận và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hàng chục đoàn công tác đi làm việc tại các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến trao đổi, nắm tình hình và cho ý kiến về phương hướng xử lý, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, thực tiễn ở nhiều ngành, địa phương cho thấy nhiệm vụ dù khó khăn đến đâu, nếu làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tính thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được nhân dân đồng tình ủng hộ sẽ vượt qua khó khăn và thành công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của Ban Tuyên giáo cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập như: chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương có xu hướng bị thu hẹp; một số chức năng, nhiệm vụ đặc thù nhưng thiếu cơ chế phù hợp để thực thi; chức năng, nhiệm vụ của một số vụ, đơn vị còn có sự chồng chéo... Một số mảng công việc chưa được phát huy tốt; một số đầu mối công việc chưa được xác định cụ thể; còn thiếu các chuyên gia đầu ngành, các cán bộ chuyên môn giỏi, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng, thiếu cơ chế thu hút người giỏi...

Về một số nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong điều kiện hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần có nghiên cứu, xem xét để giảm số lượng nghị quyết, tiếp tục đổi mới nội dung và cách thức biểu đạt để nghị quyết dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá; đồng thời chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa chủ trương thành cơ chế, chính sách và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng với các cấp chính quyền, không bao biện, làm thay, tránh chồng chéo công tác đảng với công tác chính quyền; Đảng định hướng chiến lược vĩ mô, Nhà nước quản lý, điều hành theo đúng định hướng của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn phát biểu

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, đối với những Nghị quyết còn hiệu lực, còn nhiều điểm phù hợp thì chỉ nên ra kết luận, Nghị quyết nào nhiều điểm nội dung không còn phù hợp thì mới ra nghị quyết. Khi ra kết luận cũng cần phải rõ về sức mạnh, trách nhiệm, nguồn lực...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát Lê Tiến Châu đánh giá cao báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát đề cương của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, cho thấy Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt qua đó nhiều điểm sáng tiêu biểu qua 15 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã được thể hiện rất rõ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì và tham gia xây dựng rất nhiều Nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác quán triệt, triển khai văn bản, nghị quyết có nhiều đổi mới, thực hiện thường xuyên hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin… Cùng với đó công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được quan tâm và thể chế hóa bằng các quy chế, hướng dẫn qua đó sự phối hợp đã nhịp nhàng hơn, kịp thời triển khai tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ các quy định, thể chế nội bộ trong công tác cán bộ, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy theo đúng yêu cầu tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua đó phát huy vai trò trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Tiến Châu nhấn mạnh, với phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. Trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc, các quy chế, thể chế nội bộ của cơ quan được xây dựng, ban hành và thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm, cải thiện hiệu quả làm việc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu kết luận buổi làm việc

Thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Lê Tiến Châu khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương để đưa vào báo cáo của Đoàn, đặc biệt là những kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo trong mối quan hệ với các Ban đảng khác. Đồng thời cũng sẽ tổng hợp đưa vào báo cáo đối với những kiến nghị như cần định vị lại vị trí của các Hội đồng trong hệ thống các cơ quan đảng Trung ương, đặc biệt trong đó có Ban Tuyên giáo; về công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và địa phương trong lĩnh vực Tuyên giáo có lúc có nơi chưa thực sự nhịp nhàng trong cơ chế tham vấn, trao đổi thông tin để phục vụ cho việc chỉ đạo định hướng, đặc biệt trong hoạt động báo chí…/.

Tin, ảnh: Văn Quán

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất