Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 15
(Ảnh minh họa)
Đáp án câu hỏi tuần 15:

Câu hỏi 1: C.

Câu hỏi 2: B.

Câu hỏi 3: A, B, C, D. 

Câu hỏi 4: C.

Câu hỏi 5: A, B, C, D.

Câu hỏi 6: A.

Câu hỏi 7: C.

Câu hỏi 8: C.

Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi: 9.326

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Hà Thanh
Trường THPT Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 9.326   
Thời gian tham gia: 09/12/2019 01:31:10.
 
Giải Nhì:
 
1) Nguyễn Thị Mỹ Âu
Thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.325
Thời gian tham gia: 08/12/2019 21:57:02.
 
2) Nguyễn Thị Như Mỹ
Trường Tiểu học & THCS Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.327
Thời gian tham gia: 08/12/2019 23:34:14.
 
Giải Ba: 
 
1) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.325
Thời gian tham gia: 09/12/2019 05:16:17.

2) Nguyễn Thị Hà Vy
Xóm 1, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.325
Thời gian tham gia: 09/12/2019 08:49:53.

3) Nguyễn Văn Tiến
Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.323
Thời gian tham gia: 08/12/2019 20:52:34.

Giải Khuyến khích: 

1) Phạm Thị Thái
Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.329
Thời gian tham gia: 08/12/2019 22:31:07.

2) Nguyễn Văn Á
Xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.321
Thời gian tham gia: 09/12/2019 00:53:32.

3) Nguyễn Văn Thân
Tổ dân phố số 4, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.320
Thời gian tham gia: 02/12/2019 18:45:01.

4) Nguyễn Văn Lương
Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.310
Thời gian tham gia: 08/12/2019 20:15:27.

5) Ngô Thị Ngần
Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 9.307
Thời gian tham gia: 04/12/2019 10:52:57.

Câu hỏi dự thi tuần 16 (bắt đầu từ 10h ngày 09/12 đến 9h ngày 16/12/2019):

Câu 1. Bạn cho biết những thành tựu của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX được tổng kết tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng là gì?
A. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
B. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
C. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
D. Thắng lợi của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

Câu 2. Nói về bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của người cán bộ là không sợ gì hết, không sợ kẻ địch, không sợ khó khăn gian khổ. Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước". Câu nói trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đâu, thời gian nào?
A. Bài nói tại Lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức, ngày 07/8/1953.
B. Bài nói chuyện tại Trường chính trị trung cấp quân đội, ngày 25/10/1951.
C. Bài nói tại Hội nghị cung cấp toàn quân lần thứ nhất, ngày 25/6/1952.
D. Bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn các cơ quan Khu I, này 25/8/1953.

Câu 3. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được coi là sự kiện chính trị có tầm quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng sâu sắc được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hưởng ứng thực hiện. Bạn cho biết đây là tên gọi của Chỉ thị số bao nhiêu do Bộ Chính trị (khóa X) ban hành?
A. Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12/02/2001.
B. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 27/3/2003.
C. Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006.
D. Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 14/12/2006.

Câu 4. Từ thực tiễn 20 năm đổi mới của đất nước (1986-2006), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu lên một số bài học lớn nào sau đây?
A. Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp.
B. Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới.
C. Phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.
D. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Câu 5. Sau 10 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt: Quy mô xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng gấp 3 lần, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 5 lần, tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa trung bình giai đoạn 2007-2016 đạt 8,5%... Bạn cho biết, Việt Nam chính thức trở thành thành viên đầy đủ của WTO vào thời gian nào?
A. 10/01/1995.
B. 11/01/2007.
C. 07/11/2007.
D. 26/10/2006.

Câu 6. Đảng viên được làm kinh tế tư nhân là kết quả đổi mới tư duy của Đảng ta đối với các thành phần kinh tế. Thực tiễn đã chứng minh đó là một chủ trương phù hợp với thực tế của đất nước và thế giới. Bạn cho biết văn kiện nào của Đảng quy định về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân?
A. Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 20/8/2004.
B. Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 03/3/2004.
C. Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011.
D. Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006.

Câu 7. Với thu nhập trung bình tính theo đầu người đạt 1.168 USD, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình vào năm nào?
A. Năm 2008.
B. Năm 2009.
C. Năm 2010.
D. Năm 2011.
 
Câu 8. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?
A. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7 - 8%/năm.
B. GDP bình quân đầu người khoảng 3.000 USD vào năm 2020.
C. Tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ chiếm khoảng 85% trong GDP. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 45% trong tổng GDP.
D. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất