Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 16
(Ảnh minh họa)
Đáp án câu hỏi tuần 16:

Câu hỏi 1: A, B, C.

Câu hỏi 2: A.

Câu hỏi 3: C. 

Câu hỏi 4: A, B, C, D.

Câu hỏi 5: B.

Câu hỏi 6: D.

Câu hỏi 7: C.

Câu hỏi 8: A, B, C, D.

Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi: 12.176

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Nguyễn Thị Thu Hương
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176   
Thời gian tham gia: 10/12/2019 11:31:20.
 
Giải Nhì:
 
1) Đặng Thị Thanh Hương
Giáo viên Trường THPT Tam Đảo, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 10/12/2019 15:40:43.
 
2) Phùng Thị Thu Hồng
Hòa Thuận Tây, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 11/12/2019 14:39:07.
 
Giải Ba: 
 
1) Nguyễn Thị Ngân
Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 11/12/2019 18:02:47.

2) Nguyễn Viết Anh
Số 6 Lê Văn Chánh, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 11/12/2019 21:57:30.

3) Lê Khánh Ngọc
Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 13/12/2019 21:03:02.

Giải Khuyến khích: 

1) Phạm Văn Sơn
Trường TH Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 14/12/2019 09:46:25.

2) Vũ Thị Mai Hoa
Phường Minh Khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 15/12/2019 01:27:39.

3) Võ Thị Trà
Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 15/12/2019 08:23:51.

4) Nguyễn thị Hồng Lam
Tổ dân phố 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 15/12/2019 18:50:41.

5) Nguyễn Tuấn Hải
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 12.176
Thời gian tham gia: 16/12/2019 06:52:03.

Câu hỏi dự thi tuần 17 (bắt đầu từ 10h ngày 16/12 đến 9h ngày 23/12/2019):

Câu 1. Đặc trưng đầu tiên của mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) là gì?
A. Do nhân dân làm chủ.
B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
C. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
D. Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân.

Câu 2. “Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình. Kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế - xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo”. Nội dung trên được Đảng ta chỉ rõ trong văn kiện nào?
A. Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng.
B. Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng.
C. Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng.
D. Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng.

Câu 3. "…Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bạn cho biết mục tiêu này được thể hiện trong Nghị quyết nào?
A. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
B. Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 14/5/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI).
C. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
D. Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 12/1/2015, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Câu 4. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016) đã đề ra những mục tiêu chủ yếu nào sau đây?
A. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
B. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
C. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
D. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa…; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Câu 5. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đưa ra những giải pháp nào để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí?
A. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
B. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
C. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
D. Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Câu 6. Bạn cho biết phương châm đối ngoại của Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nêu ra là gì?
A. Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại.
B. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
C. Là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
D. Độc lập về chính trị nhân nhượng về kinh tế.

Câu 7. Bạn cho biết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ban hành những chuyên đề nào sau đây?
A. Về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
B. Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
C. Về trung thực, trách nhiệm, dân chủ, nêu gương; phong cách quần chúng; gắn bó với Nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
D. Về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Câu 8. “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…”. Bạn cho biết, quan điểm trên được đưa ra tại Nghị quyết số bao nhiêu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII?
A. Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày 14/10/2016.
B. Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016.
C. Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016.
D. Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 31/12/2016.
 
Câu 9. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xác định những mục tiêu cụ thể nào?
A. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân.
B. Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp.
C. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60 - 65%.
D. Bình quân giai đoạn 2016 - 2025, năng suất lao động tăng khoảng 4 - 5%/năm.
 
Câu 10. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện những biểu hiện suy thoái nào của cán bộ, đảng viên?
A. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.
B. Biển hiện về suy thoái đạo đức, lối sống.
C. Biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
D. A, B, C.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất