Kết quả tuần 12, cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao biểu trưng tôn vinh các nhà báo lão thành cách mạng, tại Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). (Ảnh minh họa: Thu Hằng).
ĐÁP ÁN CÂU HỎI TUẦN 12:
 
Câu hỏi 1: C.
 
Câu hỏi 2: D.
 
Câu hỏi 3: A

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: B.

Câu hỏi 6: A.

Câu hỏi 7: A.

Câu hỏi 8: C.

Câu hỏi 9: A.

Câu hỏi 10: A.

SỐ NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG CẢ 10 CÂU HỎI: 46.873 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

GIẢI NHẤT: 

Nguyễn Thành Vũ
Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 46.873
Thời gian tham gia: 10/06/2020 16:27:58.

GIẢI NHÌ:

1) Vi Văn Quý
Xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 46.873
Thời gian tham gia: 11/06/2020 03:10:27.

2) Nguyễn Thanh Giang
12 Huỳnh Thúc Kháng
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 46.873
Thời gian tham gia: 12/06/2020 19:50:13.

GIẢI BA: 

1) Lê Kim Hoàn
Phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 46.873
Thời gian tham gia: 14/06/2020 08:25:02.

2) Trần Thị Dung
Phường Vệ An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.872
Thời gian tham gia: 09/06/2020 08:07:08.

3) Đặng Thị Thanh Hương
Trường THPT Tam Đảo
xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.874
Thời gian tham gia: 10/06/2020 22:35:37.

4) Trần Quang Quân
Trường THPT Tràm Chim
Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.872
Thời gian tham gia: 11/06/2020 13:48:18.

5) Lê Hải Hà
Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.874
Thời gian tham gia: 14/06/2020 06:45:00.

GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 

1) Triệu Ngọc Hưng
Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.872
Thời gian tham gia: 14/06/2020 14:28:10.

2) Lữ Đức Báu
Xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 10/06/2020 14:05:33.

3) Hồ Hoàng Ánh
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 10/06/2020 19:27:49.

4) Phí Thị Thanh Hương
Xã Thông Hòe, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 10/06/2020 21:38:02.

5) Bùi Thanh Phương
Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 10/06/2020 22:05:11.

6) Dư Thị Thư
Xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An   

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 10/06/2020 23:57:38.

7) Võ Thị Hương
Trường Mầm non Thanh Khai
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 11/06/2020 10:25:50.

8) Trần Quốc Việt
Xóm Bắc Nông Xá, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 46.875
Thời gian tham gia: 11/06/2020 18:08:39.

CÂU HỎI TUẦN 13:

CÂU 1. “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”. Đây là một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận được Đảng ta xác định tại văn kiện nào?

A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986).

B. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (6/1991).

C. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011).

D. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (1/2016).

CÂU 2. “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Nhận định trên được nêu trong văn kiện nào?

A.  Đề cương Văn hóa Việt Nam.

B.  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

D. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

CÂU 3. Ai là tác giả câu nói: “Để nâng cao trình độ lý luận đáp ứng những yêu cầu mới của cách mạng, mỗi cán bộ lãnh đạo dù công tác ở lĩnh vực nào cũng cần ra sức học tập lý luận, xem đó là nhiệm vụ vừa bức thiết vừa thường xuyên của mình”?

A. Hồ Chí Minh.

B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.

D. Nguyễn Văn Linh.

CÂU 4. “Anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân”. Câu nói trên là của ai, tại đâu?

A. Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

B. Nguyễn Xuân Phúc, tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

C. Trương Tấn Sang, tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ IX.

D. Nguyễn Thị Kim Ngân, tại cuộc gặp gỡ báo chí nhân dịp Xuân Kỷ hợi 2019.

CÂU 5. Chỉ thị số 36-CT/TW năm 1998 của Bộ Chính trị đưa ra mục tiêu nào để bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

A. Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện môi trường của những nơi, những vùng đã bị suy thoái.

B. Bảo tồn đa dạng sinh học.

C. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường ở các khu công nghiệp, đô thị và nông thôn.

D. Cả A, B, C.

CÂU 6. “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội” là quan điểm chỉ đạo trong nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

B. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

C. Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn trong hai năm 1994-1995.

D. Nghị quyết của Bộ Chính trị về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất.

CÂU 7. Bộ giáo trình quốc gia về bộ môn khoa học Mác - Lênin được xây dựng và đưa vào sử dụng đã góp phần đổi mới công tác giáo dục lý luận - chính trị. Bạn cho biết bộ giáo trình trên được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm nào?

A. Năm 1998.

B. Năm 2000.

C. Năm 2005.

D. Năm 2010.

CÂU 8. “Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng;… khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bạn cho biết nội dung trên được Đảng ta khẳng định trong văn kiện nào?

A. Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo.

B. Nghị quyết 35-NQ/TƯ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

C. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

D. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

CÂU 9. Bạn cho biết Việt Nam đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm nào?

A. Năm 1990.

B. Năm 2000.

C. Năm 2010.

D. Năm 2015.

CÂU 10. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng vào năm nào? 

A. Năm 1990.

B. Năm 2000.

C. Năm 2002.

D. Năm 2004./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất