Khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của Thanh niên Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư thứ Nhất, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSH Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các nhà quản lý trẻ, giảng viên, sinh viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực…

Được thành lập ngay trong những ngày đầu của cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mang trong mình trọng trách to lớn, đó là đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên về chủ nghĩa cộng sản; tổ chức cho lực lượng thanh niên ưu tú đi theo ngọn cờ của Đảng đánh đuổi thực dân, phong kiến, đế quốc mang lại nền độc lập, tự do, thống nhất cho dân tộc. 90 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng giao phó, thực sự trở thành tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị, với 4 chức năng cơ bản, trong đó chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương quan trọng để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong 10 năm, 15 năm tới. Khát vọng, mục tiêu, tầm nhìn mà Đảng ta đề ra có thực hiện được hay không, chính thế hệ thanh niên ngày nay là người sẽ quyết định việc đó. Vì vậy, giáo dục thanh niên thành những người cộng sản ưu tú, tiếp bước cha anh dựng xây đất nước là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo.

CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII VÀ XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định muốn hồi sinh dân tộc thì trước hết phải hồi sinh thanh niên”. Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác định tư tưởng xuyên suốt là xây dựng tổ chức thanh niên để xây dựng Đảng; đoàn kết thanh niên để giáo dục, đào tạo, rèn luyện, giúp thanh niên cống hiến, trưởng thành. Lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ vận động thanh niên đi theo Đảng làm cách mạng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

“90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thông qua các hoạt động của Đoàn, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã được rèn luyện, giác ngộ cách mạng, cống hiến sức trẻ, sức sáng tạo vì quê hương, đất nước. Trong kháng chiến, chúng ta đã ghi nhận, tôn vinh biết bao anh hùng đã oanh liệt ngã xuống khi tuổi đời còn thanh xuân để giành, giữ nền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc. Trong hoà bình, chúng ta cũng tự hào vì lớp lớp thanh niên ngày nay luôn xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, rèn luyện, cống hiến cho cộng đồng, góp sức trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho quê hương, đất nước. Sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên Việt Nam do Đoàn làm nòng cốt chính trị tiếp tục là tiền đề quan trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng giao, là lực lượng xung kích cách mạng, là đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam; lực lượng tiên phong, đóng góp vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước và là cầu nối chính trị vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với thanh niên, làm cho thanh niên tin yêu Đảng và tích cực đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa: 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên Việt Nam đi theo Đảng làm cách mạng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Đại hội XIII của Đảng đã quyết định nhiều vấn đề vô cùng hệ trọng của đất nước, không chỉ trong 5 năm tới mà xác lập mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nghị quyết Đại hội đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược và tầm nhìn đó. Trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn đã giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên.

Hội thảo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Đoàn trong thời gian qua, thông qua đó xác lập những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII” – đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số vấn đề sau:

Một là, chủ đề Hội thảo là “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”. Cần làm rõ vai trò này của Đoàn đã được thực hiện như thế nào, nhất là thông qua các chương trình, phong trào, hoạt động lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị với mỗi thời kỳ cách mạng. Thông qua đó, khẳng định được Đoàn đã tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng. Đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật. Tạo trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và giới thiệu đội viên ưu tú để kết nạp vào Đoàn.

Hai là, Hội thảo được tổ chức ngay sau Đại hội XIII của Đảng thành công, Luật Thanh niên năm 2020 chính thức có hiệu lực, năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII. Vì vậy, cần xác định đây là dịp để chuẩn bị một bước những chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn của Đoàn sẽ triển khai trong thời gian tới để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên và xây dựng Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc.

Vì vậy, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, cần tập trung thảo luận, làm rõ về tình hình thanh niên trong giai đoạn mới, những vấn đề, yếu tố tác động tới thanh niên; những nhiệm vụ đặt ra cần sự tham gia của thanh niên; những vấn đề lớn, trọng tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Ba là, sau Hội thảo này, cần chuyển những tham luận, phát biểu, nội dung của Hội thảo để các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Đoàn, các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn các cấp để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn và xác lập giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải không ngừng đổi mới, khơi dậy trong thanh niên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập trung Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện: giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp, trở thành công dân tốt của đất nước”. Tiếp tục phát huy các giá trị và bồi đắp lý tưởng, ý chí, khát vọng của tuổi trẻ thành sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Hà  Nội.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

LÀM RÕ CHỨC NĂNG "TRƯỜNG HỌC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA THANH NIÊN"

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi tổ chức Đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Để làm tốt nhiệm vụ đó, việc tổng kết từ những vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong 90 năm qua đóng vai trò hết sức quan trọng.

Hội thảo lần này xác lập 3 nhóm vấn đề chính: Thứ nhất, những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua. Thứ hai, những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào hành động cách mạng thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy thanh niên góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy:

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Những yêu cầu đặt ra trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi tổ chức Đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

110 tham luận của đại biểu gửi tới Hội thảo đã làm rõ chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện thông qua những điểm cơ bản sau đây:

Một là, Đoàn giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, từ đó giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn, của dân tộc, rèn luyện nên những cán bộ, đoàn viên trẻ tuổi có tâm huyết, có trình độ, bản lĩnh chính trị và sống có lý tưởng. Trong giai đoạn trước khi giành được chính quyền, nhiệm vụ của Đoàn là tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, giáo dục, vận động thế hệ trẻ đi theo con đường cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đổ thực dân, phong kiến. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, nhiệm vụ đó là giáo dục, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ trẻ trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ là xung phong đi đầu, tích cực tham gia vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng vùng kinh tế mới. Trong công cuộc đổi mới, yêu cầu, nhiệm vụ to lớn là giáo dục thế hệ trẻ kiên định và vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hai là, Đoàn tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, các phong trào hành động cách mạng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đã khơi dậy khí thế mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên cả nước thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng; là môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, từ đó bồi dưỡng, rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ cách mạng, nhiều lớp thanh niên đã trưởng thành, trở thành các cán bộ khoa học, nhà quản lý, nhà giáo, văn nghệ sĩ, các doanh nhân ưu tú… Có thể thấy các phong trào hành động cách mạng của Đoàn cũng có nhiều biến đổi phù hợp với điều kiện thực tiễn của lịch sử và xu hướng phát triển, nhu cầu của thanh niên. Khi đất nước còn chiến tranh, việc huy động nguồn lực tổng hợp, đặc biệt là vai trò xung kích của thanh niên trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Vì vậy, các phong trào của Đoàn hướng đến việc phát huy thanh niên nhiều hơn. Đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên là phải không ngừng rèn giũa, hoàn thiện bản thân để cống hiến tốt hơn cho nước nhà. Chính vì vậy, phong trào hành động cách mạng của Đoàn cũng cần có sự thay đổi về trọng tâm, một mặt cần tiếp tục phát huy sự tham gia của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặt khác cần đồng hành với thanh niên, giúp thanh niên hoàn thiện, phát triển để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam” :
            6T của Thanh niên Việt Nam hiện nay:  Khát vọng phải thực tế;  Ý chí phải tiến thủ; Đầu óc phải thông thái; Tay nghề phải thành thạo;  Làm người phải tử tế; Phong trào phải thiết thực.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan phát biểu tại hội thảo khoa học “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam” : 6T của Thanh niên Việt Nam hiện nay: Khát vọng phải thực tế; Ý chí phải tiến thủ; Đầu óc phải thông thái; Tay nghề phải thành thạo; Làm người phải tử tế; Phong trào phải thiết thực.

Ba là, Đoàn đưa tuổi trẻ vào rèn luyện trong môi trường tập thể có tổ chức, có kỷ luật, tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và giới thiệu đội viên ưu tú để kết nạp vào Đoàn.

Đoàn viên vừa là chủ thể, vừa là trung tâm của tổ chức Đoàn. Sự phát triển của người thanh niên, người đoàn viên chính là sự khẳng định, là kết quả của chức năng "trường học xã hội chủ nghĩa” của Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn là từ môi trường rèn luyện thực tiễn phát hiện ra những thanh niên ưu tú, đội viên trưởng thành tiêu biểu xuất sắc kết nạp vào đội ngũ, làm tăng thêm sức mạnh của tổ chức Đoàn; đồng thời cần không ngừng tạo môi trường để đoàn viên tiếp tục tự học tập, tự rèn luyện để trưởng thành. Để làm được việc đó, tổ chức Đoàn phải làm nòng cốt, định hướng để các tổ chức thanh niên tập hợp, giáo dục thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc; muốn vậy trước hết cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên; tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng thanh niên, xuất phát từ các nhu cầu cơ bản của thanh niên.

Bốn là, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đoàn vững mạnh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đồng thời, một trong những nội dung quan trọng của chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa” được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đoàn là giới thiệu lực lượng đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên - những người cộng sản trẻ tuổi, góp phần xây dựng Đảng vững chắc trong tương lai. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn là tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; bổ sung lực lượng cán bộ cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

Đồng chí Chu Hồng Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi

Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin như hiện nay, thông tin trên mạng xã hội xuất hiện và thay đổi theo từng giây, từng phút, một số luồng thông tin từ các diễn đàn mạng đưa ra chưa được kiểm duyệt, đặt dấu hỏi về chất lượng thông tin. Điều này đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trên không gian mạng của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp trong thời gian tới. Khó khăn nằm ở công tác nắm bắt và bao quát dư luận xã hội, dư luận trong thanh niên; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái hiện nay trên mạng xã hội tác động tiêu cực đến đoàn viên, thanh niên. Thêm vào đó, hình thức giáo dục không còn đơn thuần theo hướng triển khai văn bản, tài liệu mà phải đa dạng hóa các kênh, các công cụ truyền thông để tiếp cận đời sống thanh niên một cách nhanh chóng, gần gũi, sâu rộng và hiệu quả.

Năm 2021, dự báo tiếp tục là năm có những sự bùng nổ về khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, online tiếp tục giữ vai trò then chốt trong định hướng thông tin, dư luận trong toàn xã hội. Có thể nói việc “sử dụng hiệu quả, khai thác tối đa mạng xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên. Do vậy, tổ chức Đoàn Thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong làm chủ công nghệ thông tin để có thể đạt hiệu quả tối đa trong tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng./.

Nguyễn Thị Thùy Linh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất