Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng
Đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày chuyên đề "Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện".

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc, lãnh đạo các cơ quan tham mưu thực hiện, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng đối với công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, khẳng định vị thế, vai trò của công nghệ thông tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

 Mới đây nhất, Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã thể hiện rõ quan điểm và sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tích cực, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4, xem đây là một yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, và là một giải pháp đột phá để Việt Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị 58-CT/TW về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Bí thư ban hành Quyết định 260-QĐ/TW về Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020. 

“Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan Đảng, hoàn thành các nội dung công việc đã được xác định trong Chương trình 260 do Ban Bí thư ban hành”- Đồng chí Lê Mạnh Hùng khẳng định.

Để triển khai nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng đạt được kết quả theo yêu cầu đề ra, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, nghiên cứu kỹ các nội dung chuyên đề để nhận thức đúng, đầy đủ về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. Các chuyên đề tại hội nghị lần này là sự cụ thể hóa các nội dung trong chương trình 260 nhằm cung cấp kiến thức về thực trạng phát triển, ứng dụng, tác động của công nghệ thông tin, cũng như kiến thức cơ bản của người lãnh đạo công nghệ thông tin trong tình hình mới hiện nay. Từ đó, góp phần vào công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng các cấp, làm tiền đề thuận lợi cho việc tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hai là, đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc thông tin báo cáo viên trình bày tại Hội nghị, kết hợp với việc nghiên cứu tài liệu, liên hệ với tình hình thực tiễn cụ thể của địa phương, đơn vị; xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và các tổ chức Đảng.

Ba là, sau hội nghị này, các cơ quan đảng, cấp ủy, tổ chức đảng chủ động, nhanh chóng, tập trung thực hiện tốt việc quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng. Các địa phương bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch triển khai Chương trình 260; nâng cao hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ban hành các văn bản để quản lý, vận hành, khai thác hệ thống mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng.

Bốn là, trong quá trình tổ chức ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin tại cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng cần chú trọng, quan tâm việc đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp tổ chức thực hiện, đề xuất giải pháp kịp thời, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo để triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng phục vụ cho lãnh đạo có hiệu quả trong từng cơ quan đơn vị.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ nghe các chuyên đề như sau: Việc lãnh đạo, chỉ đạo quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện; Tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội; Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay và một số khuyến nghị; Mạng xã hội VCNET, Phần mềm họp không giấy Ecbinnet...

Cũng tại hội nghị, các địa phương sẽ chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương và các cơ quan Đảng Trung ương.

PV


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất