Nghiên cứu khoa học phục vụ tốt công tác tham mưu của các cơ quan Đảng trong tình hình mới
Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học “Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong tình hình mới”.

Chủ trì buổi tọa đàm là GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học; đại diện các hội đồng khoa học cơ sở; lãnh đạo một số cơ quan Đảng thuộc Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Đắk Nông.

Tại tọa đàm, đại biểu đã đánh giá thực trạng, các vấn đề đặt ra và nêu lên định hướng giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong tình hình mới. Trong đó, mong muốn đội ngũ cán bộ các cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh, thành ủy cần nhận thức đúng, đủ, rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu, để có những hành động cụ thể, thiết thực trong thực tế.

Các chuyên gia, nhà khoa học khẳng định: việc xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu trong các cơ quan Đảng là nhiệm vụ chính trị, có phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và kế hoạch nghiên cứu khoa học trong từng thời gian không những tạo sự chủ động cho hoạt động nghiên cứu khoa học mà còn góp phần khắc phục tâm lý trong một bộ phận cán bộ, công chức ở các cơ quan Đảng coi nghiên cứu khoa học là việc làm thêm, là việc phụ nên chưa đầu tư nhiều thời gian, dẫn đến chất lượng nghiên cứu của các đề tài không cao, cơ sở lý luận, thực tiễn còn hạn chế.

Để nâng cao nghiên cứu khoa học lý luận chính trị phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương cần: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong đó, đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu khoa học cần đổi mới nội dung nghiên cứu; xây dựng và thực hiện các quy định, quy trình nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học đối với các hội đồng khoa học cấp cơ sở; tăng cường phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Duy trì và tăng cường hơn nữa sự phối hợp, liên kết giữa các cơ quan Đảng Trung ương trong tổ chức nghiên cứu các đề tài, đề án cụ thể.

Xác định những khâu đột phá, những vấn đề cần giải quyết trong quản lý nghiên cứu khoa học. Trong đó, cần thực hiện tốt một số khâu có tính chất đột phá như: vấn đề giao đề tài, đề án nghiên cứu; vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án; thực hiện quy trình nghiên cứu và công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường, củng cố hội đồng khoa học cơ sở ở các cơ quan Đảng Trung ương; xây dựng chế độ chính sách cụ thể để khuyến khích năng lực tư duy nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp giữa Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương với các các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và các hội đồng cơ sở. Đẩy mạnh công tác thông tin khoa học gắn với yêu cầu xã hội hóa, số hoá hoạt động nghiên cứu trong giai đoạn phát triển mới. Tổ chức và quản lý việc khai thác kết quả nghiên cứu và thông tin khoa học.

Tăng cường các nguồn lực bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho Đảng. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng là bước cơ bản, quan trọng để xét xem cán bộ tham mưu cần đào tạo, bồi dưỡng cái gì, loại năng lực nào cần và loại nào không cần đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu ở các tỉnh, thành ủy, các nhà khoa học đưa ra các giải pháp như: nâng cao nhận thức của cấp ủy, của lãnh đạo tỉnh đối với vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu khoa học phục vụ tham mưu; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu các cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách vận hành hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các cơ quan, ban, ngành trực thuộc tỉnh ủy; nâng cao tổ chức, đầu mối, thiếu kết nối, phát huy tiềm năng nghiên cứu khoa học, sức sáng tạo của đội ngũ tham mưu trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tạo sự thống nhất chỉ đạo giữa Trung ương và địa phương…


Tin và ảnh Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất