Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới
PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tập huấn có 275 đồng chí học viên đến từ 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (từ Quảng Bình trở ra) và một số tỉnh phía Nam là lãnh đạo Ban Tuyên giáo phụ trách văn hóa - văn nghệ; những người làm công tác quản lý văn hóa - văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật; lãnh đạo phòng văn hóa - văn nghệ các Ban Tuyên giáo; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình, nhà xuất bản văn hóa - văn nghệ; giảng viên các trường đại học về văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Phát biểu khai mạc Hội nghị sáng 2/8, PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (Hội đồng) nêu rõ, sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, năm 2022, hội nghị tập huấn thường niên được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động trong lĩnh vực văn nghệ nắm bắt tình hình, nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và kỹ năng nghề nghiệp; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn hóa - nghệ thuật từ sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc được tổ chức tháng 11/2021, trước bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến đổi nhanh chóng, một số vấn đề đặt ra được xác định là quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay mà văn học - nghệ thuật (VHNT) có nhiệm vụ đặc biệt lưu tâm là: Xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế; Phòng, chống dịch COVID-19, gắn với phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước; Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài; Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đại biểu và học viên tham dự Hội nghị sáng 2/8.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho rằng, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đã xuất hiện những thách thức đòi hỏi VHNT không ngừng phát triển, thích ứng, đổi mới như: Toàn cầu hóa và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong VHNT, xây dựng “quyền lực mềm” quốc gia thông qua VHNT, mối quan hệ truyền thông số và khoa học - công nghệ với VHNT... Giải pháp để VHNT đáp ứng vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hiện nay: Trước hết, cần tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước; đẩy mạnh sáng tác, quảng bá tác phẩm, công trình về đề tài cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới đất nước; từng bước xây dựng hệ thống lý luận VHNT Việt Nam...

Cùng với khái quát những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Hội nghị tập huấn lần này, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các đồng chí học viên nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế của Hội nghị tập huấn; tiếp thu đầy đủ nội dung chuyên đề do các ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương truyền đạt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã giới thiệu về những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của đất và người Hà Tĩnh cùng những địa danh, di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng trên quê hương Hà Tĩnh; thông tin những nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng Hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức ở Hà Tĩnh lần này không chỉ là hoạt động có ý nghĩa đối với nền văn học, nghệ thuật nước nhà, mà đây còn là dịp để các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ của cả nước cũng như Hà Tĩnh được chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, nhằm tiếp tục xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển của tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn lãnh đạo Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các cơ quan báo chí, những người làm công tác nghiên cứu, sáng tạo và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục quan tâm, ủng hộ Hà Tĩnh nhiều hơn nữa, đặc biệt có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về mảnh đất, văn hóa và con người Hà Tĩnh nhằm quảng bá, giới thiệu Hà Tĩnh đến bạn bè trong và ngoài nước, để Hà Tĩnh thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách trong và ngoài nước.

Đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh dự khai mạc và cùng các học viên nghe chuyên đề “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”.

Sau khai mạc, Hội nghị đã nghe GS. TS. Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày và trao đổi chuyên đề “Vấn đề xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam hiện nay”. Trong đó nhấn mạnh, từ năm 1945, vấn đề xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam đã được đặt ra. Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI tiếp tục bàn kỹ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33). Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33, nhiều vấn đề bức xức về con người và văn hóa đã bộc lộ. Ngày 4/6/2020, Bộ Chính trị đã ra kết luận đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, trong đó chỉ rõ sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam bên cạnh những thành tựu đáng kể đã đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đây cũng chính là lý do khiến vấn đề xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam một lần nữa được đặt ra ở tầm những mối quan tâm của Đại hội XIII của Đảng.

GS. TS. Hồ Sĩ Quý cho răng, việc xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam về thực chất là nhằm tìm kiếm các định hướng sáng suốt để VHNT nước nhà phát triển lành mạnh, văn nghệ sĩ sáng tạo được nhiều tác phẩm hay, có giá trị, có ích cho dân, cho đất nước và cho bản thân nghệ thuật. Bởi lẽ, VHNT còn lại với thời gian là tác phẩm và tác giả. Nếu một nền VHNT thiếu vắng những tác phẩm đáng giá, không có được những tác giả đáng để cho đời sau ngưỡng mộ, thì nền VHNT đó không thể nói là làm tròn sứ mệnh của mình. Bản thân đời sống xã hội sẽ rất tự nhiên giữ lại cho xã hội những tác phẩm hay, phản ánh được hiện thực cùng với những văn nghệ sĩ tài ba, yêu dân, yêu Tổ quốc, và yêu nghệ thuật. Đây cũng chính là lý do mà GS. TS. Hồ Sĩ Quý đề xuất một phương án cho “hệ giá trị VHNT Việt Nam” giai đoạn hiện nay là: Nhân dân, Tổ quốc và tác phẩm.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 2 đến hết ngày 5/8, các học viên tham gia Hội nghị tập huấn sẽ quán triệt, trao đổi 7 chuyên đề được xác định là quan trọng, cấp thiết trong tình hình mới mà văn học, nghệ thuật đặc biệt lưu tâm, đó là:

1) Chuyên đề “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay” (GS. TS. Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam);

GS. TS. Hồ Sĩ Quý trình bày chuyên đề “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”.

 2) Chuyên đề “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay” (PGS. TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Nguyên Viện trưởng Viện Văn học);

3) Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật - hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật” (PGS. TS. Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương);

4) Chuyên đề “Tình hình văn xuôi hiện nay” (Nhà nghiên cứ Bùi Việt Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội);

5) Chuyên đề “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới” (PGS. TS. Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương);

6) Chuyên đề “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng” (PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Liên, Khoa Âm nhạc, Đại học Sài Gòn);

7) Chuyên đề “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật” (PGS. TS. Phạm Quang Long, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Lãnh đạo Hội đồng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài những nội dung nêu trên, đại biểu và học viên còn tham gia các hoạt động tham quan thực tế Khu lưu niệm Nguyễn Du và Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Kết thúc chương trình tập huấn, Ban Tổ chức Hội nghị và lãnh đạo Hội đồng sẽ chấm bài thu hoạch và trao Giấy Chứng nhận cho các học viên./.

Tin, ảnh: Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất