Phát huy truyền thống 90 năm, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Tiết mục văn nghệ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương chào mừng lễ kỷ niệm.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

Thưa các vị đại biểu, khách quý và các đồng chí!

Hôm nay, trong niềm xúc động và tự hào, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020). Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp lời cảm ơn chân thành và những tình cảm thân thiết nhất.

Thưa các đồng chí,

Ngay trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chặt chẽ; coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu“Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”. Sau khi được phát hành, Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của Nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới. Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền - một hình thái công tác tư tưởng của Đảng đã được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó ngày 1 tháng 8 năm 1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo công tác tuyên giáo của Đảng.

Những ngày Đảng mới thành lập và trong giai đoạn hoạt động bí mật, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lãnh tụ, lãnh đạo tiền bối của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cao trào cách mạng; truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin; tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, tổ chức các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và đi theo tiếng gọi của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên sức mạnh và động lực tinh thần to lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Cả dân tộc đoàn kết, muôn triệu người như một: “Nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập”, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam với chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, hăng hái lên đường, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”, quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong 30 năm kháng chiến vì mục tiêu giải phóng, bảo vệ và thống nhất đất nước, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng từ hậu phương cho tới tiền tuyến đều nung nấu một mục đích cao cả, đó là góp phần xây dựng, bồi dưỡng và phát huy sức mạnh, giá trị con người Việt Nam; làm cho toàn quân, toàn dân vững tin và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Bác Hồ kính yêu. Cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, từ huấn học, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ cho đến khoa giáo,... đã bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa tay bút, vừa tay súng, chiến đấu với kẻ thù. Trong số đó, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh ở những nơi tuyến đầu, cam go và ác liệt nhất, luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tuyên giáo học tập và noi theo.

Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo của Đảng tập trung cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khắc phục nhanh chóng hậu quả chiến tranh, kiến thiết đất nước, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn quyền và chủ quyền lãnh thổ quốc gia, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo đã tích cực góp phần vào đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần mở rộng dân chủ, khẳng định sự vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng dân tộc, xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới, làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn. Trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, như sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 1989 - 1991, cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 - 2009, chiến tranh thương mại, cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột vũ trang, vấn đề tranh chấp quyền và chủ quyền trên biển Đông; gần đây là những hệ lụy, thách thức từ đại dịch Covid-19; công tác tuyên giáo đã luôn gắn liền với đời sống chính trị, bám sát tình hình quốc tế và trong nước, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, kiên định nguyên tắc hoạt động, chủ động, nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, củng cố niềm tin vào chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước, khơi dậy sự sáng tạo, khích lệ, động viên các ngành, các cấp và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động để đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng Nhân dân; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; ôn lại chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vinh quang và tự hào trong 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành tựu, kết quả mà Ngành ta đạt được, càng khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại, người khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Tư tưởng của Người, mãi là ngọn đuốc soi đường để công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Chúng ta thành kính tri ân sâu sắc đối với các Lãnh tụ của Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ Tuyên giáo, các anh hùng liệt sỹ - những người đã cống hiến toàn bộ trí tuệ, sức lực và tính mạng cho sự nghiệp tuyên giáo cao quý của Đảng.

Chúng ta trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với hoạt động tuyên giáo của Đảng. Đó là nguồn động viên, khích lệ to lớn để ngành Tuyên giáo hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng giao trong những chặng đường đã qua.

Thưa các đồng chí,

90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu rèn mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Qua tất cả các thời kỳ cách mạng, càng gian khổ, khó khăn, càng nguy nan, phức tạp, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo, càng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và chính từ trong khó khăn, thử thách cam go đó đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo, đó là: kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng; đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần phải được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời. Nền kinh tế đất nước phát triển chưa bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Nhân dân ta còn cam go, phức tạp, lâu dài; những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng; sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng gia tăng, với âm mưu, thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt; những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển bùng nổ internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn Ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ động tham mưu có hiệu quả nhiều vấn đề mới, then chốt cả về lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Tập trung chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị quốc tế và tình hình thời sự trong nước, nhất là đối với những vấn đề “nóng”, có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, mà đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm,... Tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tổ chức khoa học, đồng bộ và hiệu quả hơn công tác giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, với tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, cũng chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục và truyền bá lý luận; định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, internet và mạng xã hội; nắm tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và Nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới; chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp

Thưa các đồng chí,

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt vào đúng thời điểm đất nước tuy đã đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng hệ lụy và thách thức to lớn của đại dịch đó lại tiếp tục hiện hữu. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội; lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; khơi dậy khát vọng dân tộc; khích lệ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt phải tập trung tạo ra môi trường chính trị, tư tưởng thuận lợi, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội; loại hình công tác tuyên giáo phong phú và đa dạng, phương pháp công tác tuyên giáo đòi hỏi sâu sắc và tinh tế trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo rộng lớn và đa dạng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”… Chỉ như vậy, chúng ta mới đưa lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trong niềm vui phấn khởi, tự hào về truyền thống 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu và kết quả to lớn hơn nữa. Phát huy truyền thống 90 năm, toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm cao, nỗ lực lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo là một chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong lĩnh vực Tuyên giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!./.

Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất