Tọa đàm về Dự thảo đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng đội ngũ trí thức
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có PGS. TS. Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ; lãnh đạo các Liên Hiệp hội Khoa học - Kỹ thuật, Văn học nghệ thuật cùng đại diện một số Ban đảng Trung ương, viện hàn lâm, trường đại học, viện nghiên cứu...

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ nêu rõ, ngày 6/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết 27). Nghị quyết 27 ra đời đã đáp ứng được lòng mong mỏi của đội ngũ trí thức, khẳng định vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức; xác định được thực trạng, tình hình và cống hiến của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng cũng như xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2020.

Nghị quyết 27 đã đề ra mục tiêu: “Đến năm 2020, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí”.

GS. TS. Phùng Xuân Nhạ phát biểu.

Theo GS. TS. Phùng Xuân Nhạ, đến nay, Nghị quyết 27 đã đi vào thực hiện được 13 năm, nhiều nội dung của Nghị quyết đã hoàn tất việc triển khai thực hiện mang lại kết quả to lớn trong thực tiễn; nhiều nội dung đã không còn theo kịp những yêu cầu mới của phát triển đất nước theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết 27, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2023.

GS. TS. Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu.

 Để hoàn thiện đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 trên cơ sở khoa học, tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng và chuyên gia, đồng chí Phùng Xuân Nhạ đề nghị Tọa đàm tập trung trao đổi vào một số vấn đề trọng tâm:

Thứ nhất, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ trí thức từ khi có Nghị quyết 27 đến nay; cống hiến của đội ngũ trí thức cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, nêu ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 27 và các chủ trương, chính sách về đội ngũ trí thức.

Thứ ba, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, xác định yêu cầu đối với việc phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, những nội dung cần bổ sung, phát triển phù hợp với thực tế đất nước và xu thế thời đại.

Thứ tư, đề xuất các nội dung cần tập trung thực hiện, đánh giá, làm rõ trong quá trình tổng kết Nghị quyết 27.

PGS. TS. Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu.

Tại Tọa đàm, bên cạnh những nội dung trao đổi xung quanh định hướng nêu trên, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến hình thức, nội dung của Dự thảo đề cương báo cáo tổng kết, như: xác định tiêu đề cụ thể theo nhóm vấn đề; khái quát nội dung thực hiện; kết cấu của báo cáo; việc sử dụng các thuật ngữ trong báo cáo... Ngoài ra, liên quan đến tình hình thực hiện Nghị quyết 27, các chuyên gia, nhà khoa học cũng đã nhấn mạnh đến việc cần quan tâm và làm rõ hơn công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết; công tác thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết; tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết...

Kết luận Tọa đàm, GS. TS. Phùng Xuân Nhạ khái quát lại những nhóm ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý vào Dự thảo đề cương báo cáo tổng kết, trong đó nhấn mạnh đến những vấn đề trọng tâm trong quá trình đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 27; những vấn đề mới và khó liên quan đến bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước cũng như cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư khi xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn tới...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu tại Tọa đàm, đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị bộ phận chịu trách nhiệm và Tổ biên tập tích cực, khẩn trương tổng hợp và hoàn thiện thêm một bước nội dung chi tiết Dự thảo đề cương báo cáo tổng kết để tiếp tục gửi lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học; xây dựng kế hoạch và tiến độ triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII./.

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất