Xây dựng các thế hệ người Bắc Ninh có khát vọng vươn lên, dựng xây quê hương văn minh giàu đẹp
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn làm việc của Ban Tuyên giáo Trung ương có đại diện lãnh đạo các Vụ  Khoa học Công nghệ, Vụ Các vấn đề xã hội, Vụ Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề, Vụ Báo chí - Xuất bản, Vụ Thông tin và Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổng hợp, Vụ Lý luận Chính trị, Vụ Văn hóa - Văn nghệ...

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Vững - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết: "Thời gian quan, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị “về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính và các văn bản chỉ đạo của TƯ trên lĩnh vực tuyên giáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó, 100% Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo đúng Kế hoạch.

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh chú trọng và được tổ chức dưới nhiều hình thức. Việc xây dựng kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn tỉnh có trên 3 nghìn người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo, đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo đạt 93,9%...

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, nhanh nhạy, phong phú, sinh động về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy “xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp  tới đông đảo quần chúng nhân dân trong tỉnh; góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh".

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào 6 nội dung: Một là, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung xác định, lựa chọn nội dung đột phá tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc làm theo Bác; xác định vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết; xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các Quy định của cấp ủy các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương. Hai là, cấp ủy các cấp chỉ đạo việc xây dựng đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân năm 2022; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Ba là, triển khai thực hiện Quyết định số 148-QĐ/TU ngày 09/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án về“Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bốn là, tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Năm là, đôn đốc các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 22/2/2021 của Tỉnh ủy về Kế hoạch giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 – 2025. Sáu là, hướng dẫn các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền trên báo chí; thực hinej chủ trương, chính sách xây dựng phát triển văn hóa; việc cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền về những vấn đề dư luận quan tâm; công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; những vấn đề trong tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng; khó khăn, vướng mắc của Ban Tuyên giáo khi sáp nhập; công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo…

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm.

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự chủ động triển khai một cách bài bản các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bắc Ninh là điểm sáng với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới.

Đánh giá Bắc Ninh đã có nhiều các làm hay, thiết thực, sáng tạo, nhất là việc cụ thể hoá những tấm gương qua các tác phẩm điện ảnh trong việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Xuân Nhạ lưu ý Bắc Ninh cần bám sát các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; phát huy hơn nữa hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về chống phá các luận điệu xuyên tạc, thế lực thù địch. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực; thường xuyên sơ kết, tổng kết, hệ thống những cách làm hay trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương để lan toả sâu rộng trong toàn quốc…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Đào Hồng Lan cám ơn sự quan tâm, hợp tác, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với tỉnh trong suốt thời gian qua. Tiếp thu những ý kiến, trao đổi của đoàn công tác, Bí thư Tỉnh uỷ cho rằng đây là những gợi mở rất tốt cho Bắc Ninh trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chia sẻ một số cách làm đổi mới trong công tác triển khai, đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống của các Ban Xây dựng Đảng; việc triển khai công tác xây dựng Đảng đi vào nền nếp, qua đó góp phần ổn định an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Bắc Ninh coi đây là tình cảm, là trách nhiệm, niềm tự hào của người dân Bắc Ninh đối với Bác, từ đó ra sức học tập, làm theo, xây dựng các thế hệ người Bắc Ninh có khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương văn minh giàu đẹp./.

Tuấn Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất