Xây dựng tài liệu tập huấn về chủ đề “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nêu nội dung cơ bản, mục đích ý nghĩa của Bộ tài liệu tập huấn.

Theo đó, các bài giảng của báo cáo viên được ghi hình và in kèm văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng học viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, biên tập viên, phóng viên, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình, văn nghệ sỹ công tác tại Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình; một số học viện và trường đại học.

Nói về mục đích, ý nghĩa, nội dung của bộ tài liệu này, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Do vậy, trong bối cảnh thực tiễn sáng tạo, thực tiễn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đang tiếp tục vận động theo chiều hướng ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều xu hướng, khuynh hướng như hiện nay, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam có tính cấp thiết và ý nghĩa lâu dài. Những năm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã chủ động, tích cực cùng các cơ quan, các nhà khoa học, đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia xây dựng, bảo vệ những giá trị tiến bộ, nhân văn, dân tộc và hiện đại trong đời sống văn học, nghệ thuật. Bộ tài liệu này cung cấp luận cứ khoa học, tri thức, thông tin giúp học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, thống nhất nội dung nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại. Nội dung tập huấn còn cung cấp các kỹ năng, thao tác xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các đơn vị, địa phương.

Báo cáo viên của bộ tài liệu là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm về chuyên môn, đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật. Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam báo cáo chuyên đề: “Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật là thể hiện rõ tính quy luật của sự phát triển”; PGS.TS. Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương báo cáo chuyên đề: “Những mục tiêu cơ bản của việc xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam”; GS.TS. Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam báo cáo chuyên đề: “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam”; PGS.TS. Trần Trí Trắc, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo chuyên đề: “Bàn về xây dựng hệ giá trị của nghệ thuật sân khấu Việt Nam hôm nay”; PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội báo cáo chuyên đề: “Xây dựng công nghiệp văn hóa Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”; PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ nhiệm khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo chuyên đề: “Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong tiến trình giao lưu văn hóa với thế giới”.

Với cách tiếp cận và góc nhìn đa dạng, các báo cáo viên đã tập trung phân tích, lý giải nhiều vấn đề, khẳng định nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là đòi hỏi khách quan, khoa học; xác định yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ để đi đến thống nhất các giá trị cơ bản của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

Nam Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất