Bắc Giang tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Đức Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2018, các “binh chủng” làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020” và Đề án số 02- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, giai đoạn 2016-2020”.

Cùng với chủ động, sáng tạo, tích cực hơn trong tham mưu triển khai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa, góp phần cổ vũ phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Các hội nghị thông tin thời sự được duy trì đúng định kỳ hằng tháng, đáp ứng nhu cầu thông tin và kịp thời định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội. Đồng thời góp phần vào hiệu quả đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp cũng đã tăng cường chủ động tham mưu, thực hiện có chất lượng nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực khoa giáo, văn hóa- văn nghệ, giáo dục lý luận chính trị; tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 94 thành lập Tổ đấu tranh chống quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội...

            Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018            

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang Đỗ Đức Hà nhấn mạnh, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của tỉnh tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 114-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020” gắn với triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII.  

Hai là, nâng cao hiệu quả công tác định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền; định hướng dư luận xã hội; theo dõi chặt chẽ các hoạt động văn hoá-văn nghệ, báo chí trên địa bàn để tham mưu, chỉ đạo, định hướng kịp thời; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội về những vấn đề liên quan đến khoa giáo ở cơ sở mà nhân dân quan tâm.  

Ba là, chủ động, tích cực, sáng tạo trong tham mưu tổ chức thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tích cực tham mưu chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn, tái bản sách lịch sử Đảng bộ, kỷ yếu lịch sử, kịp thời chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ để tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm ở một số lĩnh vực.

Năm là, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền. Đặc biệt quan tâm tổng kết mô hình phát triển kinh tế, các chương trình, dự án của Chính phủ và phi chính phủ ở địa phương.

Sáu là, chú ý chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của tỉnh có đủ năng lực, phẩm chất; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019./.

Tin, ảnh: Hoàng Chung

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất