Chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị


Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo đánh giá tổng kết công tác tuyên giáo của tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định, trong năm 2018, ban tuyên giáo các cấp đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cùng cấp chủ động trong tham mưu đề xuất, tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch của ngành, trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hệ thống tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu kịp thời việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khác của Đảng. Tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sáng tạo, đổi mới trong nội dung, phương thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lịch sử quan trọng của Trung ương và địa phương.

Ngành Tuyên giáo Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với các ban, sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp thực hiện, góp phần bảo đảm ổn định chính trị; chủ động đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, lý luận, lịch sử, khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Trong năm 2018, cấp tỉnh đã tổ chức 12 kỳ hội nghị báo cáo viên thông tin tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế; tình hình biển đảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có 9 hội nghị báo cáo viên định kỳ, 3 hội nghị trực tuyến... Cung cấp trên 70 đầu tài liệu gồm Tạp chí Báo cáo viên, Bản tin Thông báo nội bộ, file mềm, phục vụ hoạt động của hệ thống báo cáo viên. 

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tổ chức được 12.481 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho 862.919 lượt người nghe; trong đó, cấp tỉnh tổ chức được 423 buổi tuyên truyền cho 34.646 lượt người nghe; cấp huyện và cơ sở tổ chức được 12.058 buổi cho 828.273 lượt người nghe.  

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Chú trọng xây dựng các nhân tố mới, mô hình điển hình tiên tiến trong làm theo  Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, phù hợp tình hình thực tiễn ở cơ sở, có chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị được nâng cao; ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhiều cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan tỏa và tác động tích cực đến ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Ngay từ đầu năm 2018, các đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Đảng và đảng viên; tổ chức kiểm tra chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với các nội dung khác. Kết quả các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 241 cuộc (trong đó, kiểm tra lồng ghép và theo chương trình được 200 cuộc; giám sát chuyên đề được 41 cuộc; 241 tập thể và 279 cá nhân được kiểm tra, giám sát).

Các cấp uỷ đảng đã quan tâm xây dựng các nhân tố mới, mô hình điển hình tiên tiến trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Huyện ủy Đình Lập tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo”. Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi thanh niên CAND làm theo lời Bác. UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và phong trào thi đua kỷ niệm 16 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 - 17/10/2018).

Các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời tại hội nghị sơ kết đã tổ chức khen thưởng 185 tập thể, 250 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn: Các cấp uỷ đảng đã quan tâm xây dựng các nhân tố mới, mô hình điển hình tiên tiến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn: Các cấp uỷ đảng đã quan tâm xây dựng các nhân tố mới, mô hình điển hình tiên tiến trong việc làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 

Về công tác tổ chức bộ máy của hệ thống tuyên giáo các cấp, ngành tuyên giáo Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ở cấp tỉnh, việc tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thực hiện theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng, các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo Đề án, tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ 5 phòng chuyên môn (Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Tuyên truyền, Thông tin công tác tuyên giáo, Khoa giáo và Văn phòng), sau khi sắp xếp còn 3 phòng chuyên môn: Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Tuyên truyền (sáp nhập Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Phòng Tuyên truyền ) và Tổng hợp - Khoa giáo (sáp nhập Văn phòng và phòng Khoa giáo).

Ở cấp huyện, thành phố, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11/11 huyện, thành phố thực hiện việc sáp nhập trung tâm bồi dưỡng chính trị vào ban tuyên giáo và có tên gọi là ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị. Ngay sau khi sáp nhập, các đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động của ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố duy trì ổn định, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đề xuất, kiến nghị với Trung ương

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo của Lạng Sơn năm 2018 còn tồn tại một số những hạn chế, yếu kém như: Công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn chưa kịp thời, chưa chú trọng đúng mức việc nghiên cứu, đề xuất những vấn đề trọng tâm, then chốt. Việc chỉ đạo công tác tuyên truyền ở một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở chưa được chú trọng; triển khai còn hình thức. Việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền còn hạn chế, nhất là triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cấp thôn, bản, khu phố.

Xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo Lạng Sơn năm 2019, các đại biểu cũng nêu lên những đề xuất, kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo viên và các nội dung tuyên truyền dự kiến trong năm 2019, làm cơ sở định hướng cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền của tỉnh. Cung cấp tài liệu tuyên truyền hằng tháng kịp thời trên trang chủ Ban Tuyên giáo Trung ương thuộc hệ thống mạng nội bộ của Đảng; gửi file bản tin sinh hoạt chi bộ qua mạng nội bộ trước ngày 20 hằng tháng, làm cơ sở để cấp tỉnh chủ động biên tập, in ấn và phát hành Bản tin Thông báo nội bộ, kịp thời phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ định kỳ.  

Hàng năm, Trung ương mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của ban tuyên giáo - trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp  huyện, thành phố để nâng cao trình độ, năng lực công tác; bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử cho đội ngũ cán bộ theo dõi, nghiên cứu, biên soạn lịch sử ở các địa phương.

Trung ương có đề án hỗ trợ đầu tư trong mua sắm các loại thiết bị, đồ dùng giảng dạy, cơ sở vật chất đồng bộ cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện để vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy mới, nâng cao chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí  Vy Minh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lộc đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục giúp đỡ về chuyên môn đối với báo cáo viên cấp huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Đồng chí Vy Minh Long, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lộc đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục giúp đỡ về chuyên môn đối với báo cáo viên cấp huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy


Triển khai các nhiệm vụ năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ năm 2018.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ngành trong khối tuyên giáo, ban tuyên giáo các cấp cần bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực công tác tuyên giáo. Tăng cường sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với các ngành thuộc khối tuyên giáo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong tình hình mới. 

Đồng chí Hoàng văn Nghiệm cũng đề nghị, đội ngũ tuyên giáo các cấp cần tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay và là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, đồng chí yêu cầu, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; theo dõi, kiểm tra, giám sát đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vững vàng về tư tưởng chính trị; củng cố và giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực dự báo, chủ động trong nắm bắt, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường công tác đối thoại, thông tin hai chiều nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động trong đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái, thù địch; thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, kích động, chống phá trên các trang mạng xã hội, trên Internet. 

Các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm, lựa chọn bố trí đủ cán bộ làm công tác tuyên giáo theo biên chế, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ giảng viên kiêm chức. Duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban báo chí, khoa giáo, dư luận xã hội và hội nghị báo cáo viên theo quy chế.

Chắc chắn rằng, với sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất