Đồng Nai: Quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng
Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

TẠO SỰ THỐNG NHẤT CAO VÀ SỰ ĐỒNG THUẬN ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH

Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người như liên quan dến dự án Trung tâm Thương mai Tân Hiệp (Biên Hòa), dự án khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, khu đô thị kinh tế mở Long Hưng… Ban Tuyên giáo các cấp đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các sở, ngành thuộc khối Ủy ban nhân dân các cấp gặp gỡ, trao đổi với người khiếu kiện, giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về mục tiêu thực hiện các dự án và tiến hành các thủ tục thực hiện quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ động cung cấp những nội dung chính của các  dự án, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo người dân.

Bám sát vào nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua các cuộc hội nghị giao ban, qua các tài liệu, văn bản để phối hợp tuyên truyền; kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, chính sách an sinh xã hội..., cung cấp thông tin, nội dung về quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành, nội dung chính các dự án, chương trình, đề án có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Liên quan đến việc giải quyết vấn đề bức xúc của nhân dân, Đồng Nai còn tổ chức tốt việc thực hiện đối thoại với nhân dân. Ở cấp tỉnh, đã thực hiện nhiều cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với nhân dân về: Tình hình ngập nước trên địa bàn thành phố Biên Hòa; về tình hình khiếu kiện đất đai kéo dài ở thị xã Long Khánh; đối thoại với các tiểu thương chợ Sặt, thành phố Biên Hòa và đối thoại với thanh niên... Sau đối thoại đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của nhân dân và được sự đồng tình, nhất trí cao của người dân. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trả lời đối thoại với thanh niên trong tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trả lời đối thoại với thanh niên trong tỉnh.

Các huyện, thị xã và thành phố cũng tổ chức hội nghị đối thoại giữa bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND cùng cấp; đã tổ chức được trên 100 hội nghị đối thoại về các nội dung liên quan lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, đền bù, giải tỏa, quy hoạch xây dựng, sữa chửa đường giao thông, vệ sinh môi trường, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, vấn đề liên quan đến chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách cho cán bộ ở cơ sở... được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Từ năm 2016 cho đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp cho cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, với hơn 26 nội dung đầu việc phải triển khai thực hiện. 


NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 221 còn tồn tại những hạn chế sau:

Thứ nhất, việc phối hợp cung cấp thông tin để định hướng tuyên truyền có lúc, có việc còn hạn chế; có dự án, công trình đã quy hoạch có tác động lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân chậm được triển khai hoặc còn kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thứ hai, một số vụ việc bức xúc liên quan đến nhân dân chưa giải quyết dứt điểm, còn kéo dài; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, phát động quần chúng nhân dân có lúc thiếu đồng bộ; còn xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo, khiếu kiện đông người, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường, giải tỏa, tái định cư.

Thứ ba, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận ngoài xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời; việc đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội kết quả chưa như mong muốn. 

Thứ tư, công tác đối thoại giữa lãnh đạo với nhân dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được thường xuyên, việc giải quyết một số tình huống cho dân chưa kịp thời thấu đáo (như công tác bồi thường) khiến dân bức xúc dẫn đến dân khiếu kiện đông người.

Thứ năm, việc tổ chức giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hàng quý chưa được các sở, ngành quan tâm tham dự đầy đủ. 

Tỉnh ủy Đồng Nai cũng cho rằng, để việc thực hiện Quyết định số 221 đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, cần coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với ban tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực hiện quy chế phối hợp để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt còn hạn chế, thiếu sót. 

Bên cạnh đó, phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; thường xuyên sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp.

Trong công tác tuyên truyền, cần phải có kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp để tạo nên sức mạnh tổng hợp, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và sự tham mưu của ban tuyên giáo các cấp. Thường xuyên củng cố, xây dựng và phát huy tốt tổ chức, bộ máy và lực lượng làm công tác tuyên truyền. Trong việc thực hiện công tác tuyên truyền cần đổi mới nội dung, phương thức tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHIÊM TÚC, HIỆU QUẢ NỘI DUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP

Trong thời gian sắp tới, Tỉnh ủy Đồng Nai xác định, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đối thoại với nhân dân. Đồng thời, nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với ban tuyên giáo cùng cấp góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Để thực hiện được phương hướng, nhiệm vụ nêu trên, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 221 trong toàn ngành tuyên giáo và các cấp chính quyền trong tỉnh.

Hàng năm, ban tuyên giáo các cấp kịp thời tham mưu các kế hoạch của Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của cấp ủy các cấp. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và cảnh quan trên địa bàn tỉnh. Kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến mới, phức tạp, nảy sinh trên địa bàn.

Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn tình hình thực tiễn; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra dư luận xã hội, khảo sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực. Qua đó, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay để phát huy; những vấn đề vướng mắc, gây bức xúc trong xã hội để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo khắc phục.

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất