Đồng Nai: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo
Đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018


Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; định hướng dư luận xã hội tích cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống thông tin xấu, độc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các cấp ủy duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2018, tổ chức 12 kỳ hội nghị Báo cáo viên định kỳ (trong đó, tháng 01, 3, 5, 7, 9, 10 và tháng 12/2018 qua hình thức trực tuyến tại 14 điểm cầu) với hơn 13.800 đại biểu tham dự; tham mưu tổ chức 04 kỳ Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo gắn với giao ban an ninh tư tưởng hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2018, duy trì hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên DLXH cấp tỉnh; phối hợp với các đơn vị tổ chức 16 hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh với hơn 24.268 đại biểu tham dự.

Cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm các lĩnh vực tuyên truyền, thông tin; công tác lý luận chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác khoa giáo, công tác văn hóa, văn nghệ, coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội đến việc tổ chức định hướng tư tưởng dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác đối với hoạt động lôi kéo, kích động tuần hành, biểu tình, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống phá, gây rối của các phần tử xấu, thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018 (Hội thi cấp huyện và tương đương đã có 16/22 đơn vị tổ chức). Hội thi cấp tỉnh được tổ chức trong 2 ngày, ngày 06 và 07/9/2018 với sự tham gia của 19 thí sinh dự thi thuộc 17 đơn vị cấp huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được đổi mới không chỉ về hình thức hội nghị trực tuyến mà còn được đổi mới về phương pháp tổ chức thông qua việc dành nhiều thời gian cho thảo luận các dự thảo kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên, tăng cường giám sát quá trình tổ chức học tập đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đã nâng tỷ lệ cán bộ, đảng viên học tập đạt trên 98% trở lên, đồng thời, giúp cấp ủy trực thuộc sớm ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình. Chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái và các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tình hình Biển Đông, về công tác phòng, chống tham nhũng... trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. 

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ tổ chức tại Đồng Nai
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ tổ chức tại Đồng Nai

 

Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân về các sự kiện lớn trong nước, trong tỉnh được quan tâm với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị giao ban hàng quý lồng ghép với giao ban an ninh - tư tưởng; tổ chức các cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến cũng như mức độ hiểu biết các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và ban hành các nội dung tài liệu tuyên truyền “Hãy cảnh giác và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch” và đề nghị các địa phương sao gửi đến hộ gia đình để tuyên truyền nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; chỉ đạo, định hướng kịp thời cho các cơ quan báo, đài của tỉnh tăng cường các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trước những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 


Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại Đồng Nai vẫn còn một số hạn chế, khuyế điểm: Một số nội dung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chậm. Tình hình tư tưởng cán bộ, quần chúng, nhân dân ở cơ sở vẫn còn băn khoăn, lo lắng trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các vụ án tham nhũng, lãng phí. Công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc xã hội có lúc, có nơi chưa sâu sát, kịp thời, có những việc xảy ra trên địa bàn nhưng chậm phát hiện. Một số báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện tham gia sinh hoạt hội nghị báo cáo viên định kỳ chưa đều; thái độ học tập nghị quyết, chỉ thị của một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự nghiêm túc, chưa tập trung nghiên cứu thảo luận, đề ra biện pháp thực hiện nghị quyết ở địa phương. Việc sơ kết, tổng kết có nơi tổ chức chưa hiệu quả; công tác thông tin báo cáo từ cơ sở về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hàng tháng, quý còn một số đơn vị thực hiện chế độ báo cáo chậm, chưa đúng thời gian quy định...

*

*                   *

Năm 2019, ngành tuyên giáo Đồng Nai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã vạch ra, tiếp tục triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, tham mưu tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương trong năm 2019; tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Triển khai kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019; hướng dẫn công tác tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc và tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2019.

Hai là, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp trong năm 2019; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019).

Ba là, tham mưu chương trình cập nhật kiến thức cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X); chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025...Tổ chức các lớp tập huấn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế và các vấn đề xã hội cho cán bộ tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Bốn là, chủ động nắm bắt, điều tra, nghiên cứu DLXH, kịp thời báo cáo, xử lý và có giải pháp không để vụ việc phức tạp, điốm nóng xảy ra. Tổ chức 2 cuộc điều tra DLXH về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 Thực hiện Bản tin “Thông báo nội bộ” và Bản tin sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài định kỳ hàng tháng. Định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh mở nhiều chuyên mục mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó, có chuyên mục, bài viết đấu tranh, phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những bài viết phản ánh những âm mưu và hành động của các thế lực thù địch đội lốt “Dân chủ”, “Nhân quyền”, lợi dụng quyền tự do để chống phá Đảng và chính quyền nhà nước ta.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về Đồng Nai năm 2018
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về Đồng Nai năm 2018


Năm là, tổ chức các hội thi, hội thảo: Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2019; Hội thảo về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo; Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; tổ chức chấm giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đợt 2 (giai đoạn 2016 - 2020) và giải thưởng của Tỉnh ủy Đồng Nai về “Sáng kiến xây dựng Đảng”.

Sáu là, tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương triển khai công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ; kế hoạch biên soạn nâng cấp Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; thực hiện số hóa Lịch sử Đảng bộ, ngành, địa phương; biên soạn Ký ức Tuyên huấn Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh, tập 2; biên tập nội dung tập sách ảnh “Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) - Dấu ấn hào hùng”.

Bảy là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

 

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất