Hà Nam: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo bốn tháng đầu năm 2020
Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

 

Theo đó, về công tác tham mưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết lĩnh vực về công tác tuyên giáo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức  Hội nghị gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư”; tham dự Hội thảo trực tuyến toàn quốc Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ- bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.      Tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Về công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản và dư luận xã hội,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, tranh trí khánh tiết về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, ban hành Hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của tỉnh .Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn diễn ra trong tháng, nổi bật là: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn... Tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và tham dự 2 hội nghị báo cáo viên trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Duy trì hội nghị giao ban công tác báo chí; cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng. Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý thông tin và cung cấp thông tin. Tổng hợp tin, bài báo chí Trung ương viết về Hà Nam và theo dõi, tổng hợp tin, bài báo chí trong tỉnh. Tham gia Hội đồng thẩm định, xét duyệt các tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức (kết quả 17 giải A, 2 giải B và 1 giải C).

Về công tác khoa giáo và tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2020; Đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, các ngành trong khối Khoa giáo tiến hành sơ kết chương trình phối hợp theo Quyết định số 244-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quán triệt, sơ kết, tổng kết đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế năm 2019. Tham gia góp ý các văn bản của các ngành trong khối khoa giáo (Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Hà Nam...).

Tham mưu lãnh đạo Ban: tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, bổ nhiệm trưởng, phó phòng chuyên môn và điều động sắp xếp cán bộ các phòng chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW. Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban, cán bộ, chuyên viên theo dõi công tác tuyên giáo các đảng bộ; Thông báo kiện toàn, thành lập các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kiện toàn các Hội đồng và ban hành các Quy chế của Ban; ban hành Tiêu chí đánh giá thi đua năm 2020 cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Trung tâm chính trị cấp huyện; đăng ký thi đua 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Về công tác văn hóa - văn nghệ và Bản tin thông báo nội bộ, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020; chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa – văn nghệ bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo số 610-BC/BTGTU, ngày 07/01/2020 về hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020.

Hoạt động biên tập, xuất bản Bản tin thông báo nội bộ luôn bám sát quan điểm, tư tưởng và định hướng của Đảng, của Tỉnh ủy; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng của Bản tin. Trong quý I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản 3 số Bản tin Thông báo nội bộ với trên 9.300 cuốn. Tiếp tục triển khai sưu tầm tư liệu ảnh, hoàn thiện biên soạn cuốn Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam (1997-2020).

Về công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, công tác chỉ đạo, định hướng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị cấp huyện được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên các Trung tâm chính trị cấp huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các trung tâm đã bám sát kế hoạch, giáo trình, tài liệu, cập nhật những kiến thức mới để nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong quý I/2020, các trung tâm chính trị cấp huyện, đảng ủy trực thuộc đã mở được 7 lớp đối tượng đảng cho 337 học viên, 2 lớp đảng viên mới cho 119 học viên. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Lý luận chính trị quý I năm 2020.

Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị "Về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước".

Tiến hành khai thác, sưu tầm, biên soạn tóm tắt tiểu sử, phục vụ kỷ niệm 120 năm ngày sinh, 80 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (1901 – 1941). Triển khai biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam giai đoạn (2011 – 2020).  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực giúp đỡ các đơn vị địa phương trong việc góp ý, thẩm định bản thảo lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy học tập, triển khai, thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo hội nghị trực tuyến toàn quốc. Việc đăng ký làm theo Bác được lồng ghép vào Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó đăng ký rõ nội dung, việc làm theo Bác, thời gian và giải pháp thực hiện. Đã có 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị và trên 47.668 đảng viên của Đảng bộ đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm, đạt tỉ lệ 97,5%.

Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2020 vào kế hoạch, chương trình hành động. Tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh; những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

Tổng hợp các tư liệu, bài viết về điển hình tiêu biểu để tham gia triển lãm nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức; dự thảo báo cáo kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

*

Có thể thấy, bốn tháng đầu năm 2020, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều địa phương cơ sở có cách làm hay trong triển khai công tác tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 05. Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt, phản ánh diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân đảm bảo kịp thời. Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn hoạt động tại trung tâm chính trị theo Quy định mới được triển khai hiệu quả. Việc phối hợp công tác giữa các ngành trong khối khoa giáo được tăng cường nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề đặt ra, nổi bật là công tác tuyên truyền và hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội đang tích cực được đẩy mạnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự ổn định về tư tưởng, tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo Hà Nam vẫn còn một số hạn chế như:  Chất lượng nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội còn chưa toàn diện và kịp thời. Hoạt động của một số báo cáo viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh chưa tích cực, hiệu quả chưa cao. Công tác tham mưu BCĐ 35 tỉnh triển khai các hoạt động theo Kế hoạch có việc còn chậm. Công tác quán triệt triển khai, hướng dẫn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2020 ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, nhất là đăng ký làm theo và xây dựng mô hình điểm.  Chất lượng tổng hợp, báo cáo sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác khoa giáo; báo cáo định kỳ và chuyên đề của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành trong triển khai thực hiện công tác tuyên giáo có lúc, có việc chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

*

Trong quý II/2020, công tác tuyên giáo Hà Nam tiếp tục bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tham mưu cấp ủy quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của của Trung ương, của tỉnh. Trọng tâm là Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng các gương điển hình (theo Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo: tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 9/5/2011 “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 12/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản: Công văn chỉ đạo tăng cường  nâng cao chất lượng tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Tờ trình trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xét công nhận đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (1901-1941) là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, hướng đến tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh, 80 năm ngày mất của đồng chí.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục và Kim Bảng.

Thứ hai, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh.Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh và các địa phương quý II và 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid -19...

Thứ ba, tham mưu, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn: Nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điển sai trái, thù địch năm 2020; Công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2020. Tập huấn công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trong tỉnh. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Dân số và phát triển năm 2020.

Thứ ba, biên soạn, xuất bản cuốn sách các chỉ thị, nghị quyết nhiệm kỳ XVIII, XIX của Đảng bộ tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Hoàn thiện, phát hành cuốn Kỷ yếu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam. Tiếp tục biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam giai đoạn (2011 – 2020). Khai thác, sưu tầm tư liệu, biên soạn tiểu sử đồng chí Nguyễn Hữu Tiến (1901 - 1941).

Thứ tư, tổ chức các Hội nghị giao ban quý I (công tác tuyên giáo; công tác khoa giáo; công tác tư tưởng- văn hóa). Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020. Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 4 tỉnh (Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình) tại Hà Nam./.

 

Giao Tuyến

 

 

 Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất