Hải Phòng: Tích cực, chủ động tham mưu trên lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản
Đồng chí Nguyễn Hữu Doãn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo tại Hội nghị giao ban báo chí

Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã xây dựng các Tài liệu tuyên truyền như: tuyên truyền Kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố; Tuyên truyền nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn thành phố…; xây dựng và ban hành Hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố (Hướng dẫn tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, biên giới đất liền, phân giới cắm mốc năm 2018; Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo….). Xây dựng báo cáo về kết quả tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng theo công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham mưu, đề xuất Thường trực Thành uỷ thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và Kết luận số 30-KL/TW ngày 8/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. 

Phúc đáp các công văn xin ý kiến thẩm định nội dung tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, sở ngành trên địa bàn thành phố. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa phương, bảo đảm tính thời sự, nhất là nhân dịp kỉ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018)…  

Về công tác báo chí: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì tổ chức giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kì; chủ động nắm tình hình báo chí phản ánh về các lĩnh vực của thành phố, trong đó có một số vụ việc phức tạp tại các địa phương. Tham mưu, đề xuất với Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ về nội dung làm việc với đoàn công tác của các cơ quan báo chí Trung ương. Định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của thành phố như: các hoạt động của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 7-Hải Phòng 2018; lễ khánh thành và khởi công các công trình, dự án lớn của thành phố; 63 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng 13-5; kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890)… 

Đề xuất thực hiện Kết luận số 23- KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 16/4/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đôn đốc các cơ quan báo chí thành phố và các báo có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tham dự Giải thưởng Báo chí Quốc gia lần thứ 12 và Giải thưởng báo chí Búa liềm vàng năm 2018. Tham gia góp ý vào dự thảo Đề án “Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch” của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các quận uỷ, huyện uỷ và các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ đã tham mưu với cấp ủy và hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2018 trên địa bàn thành phố, của địa phương về ngày thành lập, tái lập; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập quốc tế... 

Trong năm qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng quan tâm, củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần; chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu. Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên được duy trì mỗi tháng một lần, cập nhật các vấn đề, sự kiện có tính thời sự (nhất là Hội nghị Trung ương 6, 7; các kỳ họp Quốc hội (khóa XIV) trên cơ sở đó ban tuyên giáo cấp huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế; tăng cường cung cấp thông tin, trao đổi, đối thoại và giải đáp trong các hội nghị báo cáo viên. Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, nhiều ban tuyên giáo đã tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên, qua đó, năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên được nâng lên một bước, góp phần nâng cao tính hấp dẫn, tính thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với sự phát triển của thành phố, trong năm 2018, một số Ban Tuyên giáo các quận, huyện đã tham mưu giúp cấp ủy thành lập các Tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố; tiêu biểu như các địa phương: quận Lê Chân, huyện Thuỷ Nguyên, Cát Hải… qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền trên lĩnh vực báo chí đã bám sát định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; các nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, trong 9 tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố như: đã tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng duy trì việc giao ban và cung cấp thông tin báo chí định kỳ và đột xuất khi có vấn đề phát sinh trên địa bàn. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì giao ban và cung cấp thông tin báo chí 2 tuần/1 lần nhằm chủ động nắm bắt tình hình, định hướng kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trên các lĩnh vực.

Về công tác xuất bản: Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Hải Phòng trong việc biên tập, xuất bản 2 cuốn tài liệu: Tài liệu tuyên truyền Hội nhập quốc tế 2017 của thành phố; Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Ban hành công văn về việc thực hiện Thông tri số 23-TT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2018 đến 2020 (gửi Thường trực các quận ủy, huyện ủy; Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền cổ động trực quan ở một số địa phương, nhất là cấp xã chưa được quan tâm, phối hợp triển khai kịp thời; hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ở một số địa phương, đơn vị chưa được duy trì định kỳ theo quy định. Việc tiếp nhận, chuyển phát, biên soạn các tài liệu tuyên truyền định kỳ, đột xuất còn bị động.   

*

*               *

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, bám sát thực tiễn, chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương, của Thành ủy và cấp ủy. Tập trung tuyên truyền quán triệt, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018 của đất nước và thành phố; về thực hiện chủ đề năm 2019, tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, tình hình an ninh, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, thông tin đối ngoại, các nhiệm vụ quốc phòng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố...

Tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng tham mưu cấp uỷ, chủ động phối hợp các ngành chức năng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, định hướng nội dung tuyên truyền, bảo đảm tính định hướng tư tưởng trong công tác thông tin báo chí, xuất bản. Làm tốt hơn nữa việc hướng dẫn, kiểm tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hành sách báo, tạp chí của Đảng; cổ vũ phong trào đọc và làm theo sách, báo của Đảng. 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất