Hòa Bình: 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221 về phối hợp với các cơ quan cùng cấp

 

NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐA DẠNG

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và chỉ đạo thực hiện Quyết định, nhất là sự phối giữa ban tuyên giáo các cấp với UBND, các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đã đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của tỉnh, các địa phương được chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng.

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc nghiên cứu, nắm bắt, phản ánh, giải quyết tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân, các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; ô nhiễm môi trường; chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động; vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; vệ sinh an toàn thực phẩm; nội dung, tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh... đã được các cấp có thẩm quyền, các cơ quan hữu quan giải quyết kịp thời, triệt để, được dư luận đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

GIẢI QUYẾT TỐT CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC CỦA NHÂN DÂN

Kết quả đạt được của công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo các nội dung của Quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 221-QĐ/TW trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng giúp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của Nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo các cấp và cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân là cần thiết, đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các nội dung công việc ở cả Ban Tuyên giáo, UBND, Ủy ban MTTQVN và các ban, sở, ngành cùng cấp, đặc biệt đã có sự xác định rõ hơn về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND được thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện công việc nhanh, gọn, hiệu quả hơn trước do đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc. Nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của tỉnh được cung cấp kịp thời, nhất là việc tổ chức họp báo thông tin báo chí định kỳ 01 tháng/lần do UBND tỉnh tổ chức, qua đó, đã định hướng dư luận tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn nắm bắt thông tin kịp thời, thông tin chính xác về chủ trương, kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, diễn biến phức tạp trên địa bàn đã góp phần tích cực trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường giải phóng mặt bằng; các vi phạm về đất đai… Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố số điện thoại và địa chỉ email tiếp nhận thông tin dư luận xã hội của các cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh. Trong những năm gần đây, công tác phối hợp nghiên cứu, điều tra dư luận xã hội đã được quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp tổ chức và triển khai đảm bảo chất lượng các cuộc điều tra: Điều tra dư luận xã hội sau thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Giúp Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai cuộc điều tra lấy ý kiến về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Điều tra dư luận xã hội sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và sau ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức điều tra dư luận xã hội sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bằng hình thức phát phiếu thăm dò dư luận xã hội với số lượng: 1.200 phiếu. Trong năm 2018, đã có 03 huyện tổ chức điều tra dư luận xã hội sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy. Kết quả các cuộc điều tra đều được tổng hợp, kịp thời báo cáo cấp ủy, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

Ngày 09/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 232-QĐ/TU quy định về tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, đến nay đã tổ chức được 1.754 cuộc tiếp xúc, đối thoại với hơn 96.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia. Giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội...

Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị, kịp thời cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố niềm tin của Nhân dân vào chế độ XHCN; nâng cao cảnh giác về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho Nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội; quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, tạo đà cho sự phát triển bền vững cho những năm tiếp theo…

Qua các chương trình và các công việc phối hợp, có thể nhận thấy các sản phẩm tuyên truyền cụ thể với chất lượng tốt hơn; cung cấp kịp thời các thông tin thời sự quan trọng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và lực lượng báo cáo viên các cấp; nguồn lực đầu tư cho công tác tuyên truyền được tăng cường. Đồng thời, thông qua các chương trình phối hợp mối quan hệ, uy tín và ảnh hưởng của Ban Tuyên giáo các cấp đối với các cơ quan, đơn vị liên quan được nâng lên. Nhờ phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau khi triển khai công việc nên nhiều việc mới, việc khó đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, đặc biệt đối với các lĩnh vực như đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, tình hình dân tộc, tôn giáo...

 Phạm Quang Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất